2012/82201 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Değirmenözü Lojistik Müdürlüğü Tesisleri İhtiyacı 6 Adet Damperli Silobas Semi Treyler Açık İhale Usulü İle Satın Alınacaktır

İhale No 2012/82201
Sektör Araç, Yedek Parça ve Ekipmanları
İdare ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ETİ HOLDİNG) Satınalma Dairesi Başkanlığı
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Ankara
İşin İli Eskişehir
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 23 Temmuz 2012 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEĞİRMENÖZÜ LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİ İHTİYACI 6 ADET DAMPERLİ SİLOBAS SEMİ  TREYLER

AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1 - İhale Kayıt No                   :  2012/82201
2 - Teşekkülün;
a) Adı ve Adresi                     :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Ayvalı-Keçiören/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 294 22 16 - 229 21 32
3 - İhale konusu işin;
a) Adı                                     :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Değirmenözü Lojistik Müdürlüğü Tesisleri ihtiyacı olan 6 adet Damperli Silobas Semi Treyler satın alınması.
b) Niteliği                               :  Teknik şartnamede belirtilmiştir.
c) İşin Yapılacağı Yer             :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Seyitgazi/ESKİŞEHİR
d) İşin Miktarı                        :  6 Adet
4 - İhalenin;
a) Yapılacağı Yer                    :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Ayvalı-Keçiören/ANKARA
b) Tarih ve Saati                     :  23.07.2012-Pazartesi günü, saat:14:00
c) Usulü                                  :  Açık ihale Usulü
5 - İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Ayvalı-Keçiören/ANKARA) Kat: 12, 1203 nolu odada ve internet adresinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler 23.07.2012 - Pazartesi günü, saat 14:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
7.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu,
7.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,
7.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi.
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,
7.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
7.1.5. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
7.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,
7.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,
7.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
7.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
7.1.10. Mali Durum Belgesini, İsteklilerce teklif edecekleri bedelin %10’undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmayan nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak yada birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
7.1.11. İş Deneyim Belgesini, İstekliler teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere, yurtiçinde veya yurtdışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak ilk ilan tarihinden geriye doğru beş (5) yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal alımları ile ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaktır. Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.
7.1.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Her türlü makine imalatı ve satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1.2, 7.1.3. ve 7.1.4. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 7.1.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
7.3. İstekliler teklifleriyle birlikte, teknik şartnamede istenilen bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak verecektir.
8 - Diğer Hususlar
İhale dokümanını posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, doküman satış bedelini, Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Merkez Şubesi nezdindeki 37712245-5001 (TR080001001745377122455001) nolu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını Genel Müdürlüğümüz (0312) 229 21 32 numaralı fakslarına göndermek suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler.
9 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.
5339/1-1

İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.