2012/82753 - Fiber Optik Kablo Satın Alınacaktır

İhale No 2012/82753
Sektör Yazılım, Bilişim Ürünleri ve Bilgisayar Hizmetleri
İdare İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli İstanbul
İşin İli İstanbul
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 30 Temmuz 2012 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


FİBER OPTİK KABLO SATIN ALINACAKTIR
İst a nbul B üy ü kşeh ir B elediy esi Ele kt ro ni k Si st e mler M üdürlüğ ü
Belediyemiz Haberleşme Altyapısının Genişletilmesi İçin Fiber Optik Kablo Temini Ve Montajı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/82753
1-İda re nin
a) Adresi : M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No: 62 Merter/Istanbul
b) Telefon ve faks numarası : 0 212 449 44 80 - 0 212 449 44 57
c) Elektronik Posta Adresi : vedat.yurt@ibb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İstanbul Büyükşehir Belediyesi / Istanbul
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin Imzalandığı Günü Takip Eden Gün Işe Başlama Tarihidir.Teslim Süresi; Işe Başlama Tarihinden Başlayarak Aşağıda Verilen Teslimat Programı Doğrultusunda Malların Istanbul Ili Sınırları Içinde Idarenin Gösterdiği Yerlere Şartnamelere Uygun Olarak Çalışır / Kullanıma Hazır Vaziyette Taşınır Geçici Alındı Belgesi Karşılığında Idareye Teslimine Kadar Geçen Süredir. Bu Ihale Konusu Malın Tamamı Için Teslim Süresi 30.12.2012 Tarihine Kadardır. . Teslimat Programı: Teslimat Programı, Işe Başlama Tarihinden Başlayarak Aşağıdaki Şekilde Yapılacaktır. A) 1. Aşama
1. 96’li Ek Kutusu (Muf)(Doğrudan Teslim) (12) 2. 96’li Patch
Panel (Doğrudan Teslim) (14) 3. Sm Pigtail (Sc Tip) (Doğrudan Teslim) (17) 4. Sm Patch Cord Sc-Sc (1 Metre) (18) 5. Sm Patch Cord Sc-Lc (1 Metre) (19) 6. 8 Ethernet Port/2 Sfp Modül Endüstriyel Yönetilebilir Switch (20) 7. 12 Sfp Modül Switch (21)
8. Lh Mini Gbic (Glc-Lh-Sm) (22) 9. Zx Mini Gbic (Glc-Zx-Sm)
(23) 10. 42 U Diş Ortam Kabinet (Montaj Dahil) (24) B) 2. Aşama
1. 96 Core Sm Fiber Kablo (Montaj Dahil) (1) 2. 96 Core Sm Fiber Kablo (Doğrudan Teslim) (2) 3. 48 Core Sm Fiber Kablo (Doğrudan Teslim) (3) 4. 24 Core Sm Fiber Kablo (Montaj Dahil) (4) 5. 24
Core Sm Fiber Kablo (Doğrudan Teslim) (5) 6. 12 Core Sm Fiber Kablo (Doğrudan Teslim)(6) 7. 96 Core Sm Microduct Fiber Kablo (Montaj Dahil) (7) 8. 96 Core Sm Microduct Fiber Kablo (Doğrudan Teslim) (8) 9. 3’lü Göz Çoklayici Hdpe Boru (Montaj Dahil) (9) 10. Paslanmaz Çelik Tava (Kablo Kanali) (Montaj Dahil) (10) 11. 96’li Ek Kutusu (Muf)(Montaj Dahil) (11) 12. 96’li Patch Panel (Full)(Montaj Dahil) (13) 13. 7 Tüplü Microduct Boru (Montaj Dahil) (15) 14. Single Mode Pigtail (Montaj Dahil) (16) 15.
Kaldirim Zemin Tranşe Çalişmasi (36)
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü M.Nezihi
Özmen Mah. Kasım Sok. No: 62 Kat: 4 Merter/Istanbul
b) Tarihi ve saati : 30.07.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde
vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek
üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte
sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlere ilişkin mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir.
4.3.2. Kapasite raporuna ilişkin belgeler:
İş deneyim kapsamında kapasite raporu sunacak olan istekliler yıllık 100 km fiber optik kablo üretim kapasite
raporu ibraz etmelidirler.
4.3.3.
4.3.3.1. Kaliteye ilişkin belgeler:
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen
ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.3.3.2. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler, ihale konusu işe ilişkin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden ISO 9001 : 2008 belgesini ibraz
edeceklerdir.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, teknik şartnamenin hangi maddesini, hangi marka, model veya tip ürün ile karşılayacaklarını gösteren imzalı bir Mal ve Malzeme Listesi ile bu mallara ait teknik bilgileri gösteren katalogları vereceklerdir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
a) Fiber optik kablo temini veya montajı (kablo çekimi ve sonlandırılması),
b) Her türlü elektronik cihaz(bilgisayar ve çevre birimleri, network cihazları, görüntü sistemlerinde kullanılan
cihazlar, haberleşme sistemlerinde kullanılan cihazlar ve benzeri) temini veya montajı, c) Fiber optik haberleşme altyapısı hazırlanması,
d) Enerji hatlarının tesisi (kablo çekilmesi ve bağlantıların kurulması)
e) Aydınlatma sistemlerinin temini ve kurulumu (kablo ve diğer malzeme temini, altyapı hazırlanması, diğer temin ve kurulum işlemleri)
Yukarıda belirtilen işler ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Elektronik Sistemler Müdürlüğü M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No: 62 Kat:Z Merter/Istanbul) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü M.Nezihi Özmen
Mah. Kasım Sok. No: 62 Kat: 4 Merter/Istanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
96 CORE SM FİBER KABLO (MONTAJ DAHİL) 30.000,000 METRE
96 CORE SM FİBER KABLO (DOĞRUDAN TESLİM) 4.000,000 METRE
48 CORE SM FİBER KABLO (DOĞRUDAN TESLİM) 4.000,000 METRE
24 CORE SM FİBER KABLO (MONTAJ DAHİL) 2.000,000 METRE
24 CORE SM FİBER KABLO (DOĞRUDAN TESLİM) 4.000,000 METRE
12 CORE SM FİBER KABLO (DOĞRUDAN TESLİM) 4.000,000 METRE
96 CORE SM MICRODUCT FİBER KABLO (MONTAJ DAHİL) 28.000,000 METRE
96 CORE SM MICRODUCT FİBER KABLO (DOĞRUDAN TESLİM) 2.000,000 METRE
3’LÜ GÖZ ÇOKLAYICI HDPE BORU (MONTAJ DAHİL) 1.000,000 METRE
PASLANMAZ ÇELİK TAVA (KABLO KANALI) (MONTAJ DAHİL) 1.000,000 METRE
96’LI EK KUTUSU (MUF)(MONTAJ DAHİL) 12,000 ADET
96’LI EK KUTUSU (MUF)(DOĞRUDAN TESLİM) 4,000 ADET
96’LI PATCH PANEL (MONTAJ DAHİL) 48,000 ADET
96’LI PATCH PANEL (DOĞRUDAN TESLİM) 8,000 ADET
7 TÜPLÜ MICRODUCT BORU (MONTAJ DAHİL) 700,000 METRE
SM PIGTAIL (SC TİP)(MONTAJ DAHİL) 4.800,000 ADET
SM PIGTAIL (SC TİP) (DOĞRUDAN TESLİM) 2.000,000 ADET
SM PATCH CORD SC-SC (1 metre) 600,000 ADET
SM PATCH CORD SC-LC (1 metre) 400,000 ADET
8 ETHERNET PORT/2 SFP MODÜL ENDÜSTRİYEL YÖNETİLEBİLİR SWITCH 80,000 ADET
12 SFP MODÜL SWITCH 16,000 ADET
LH MİNİ GBIC (GLC-LH-SM) 80,000 ADET
ZX MİNİ GBIC (GLC-ZX-SM) 60,000 ADET
42 U DIŞ ORTAM KABİNET (MONTAJ DAHİL) 26,000 ADET
KALDIRIM(BETON) ZEMİN TRANŞE ÇALIŞMASI 2.000,000 METRE
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi