2012/82701 - Fotokopi Kağıdı Satın Alınacaktır

İhale No 2012/82701
Sektör Matbaa, Yayıncılık Hizmet ve Kırtasiye Malzemeleri
İdare DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DMO) Mersin İrtibat Bürosu Müdürlüğü
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Mersin
İşin İli Mersin
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 10 Temmuz 2012 12:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Mersin İrtibat Bürosu Müdürlüğünden:
Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, tip ticari şartnamesi ile teknik şartnamesi ve ihale ek şartları hükümleri dahilinde iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.
 
MALZEMENİN GRUBU
MİKTARI
(Top)
NEYE GÖRE
ALINACAĞI
GRUP 1: KAĞIT, KARTON ve MUKAVVA MAMULLERİ
112501 stok no’lu Fotokopi Kağıdı (I. Hamur, 80 gr/m2, 210x297 mm -A4)
650.000
Teknik Şartname
 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Mersin İrtibat Bürosu Müdürlüğünde ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.
b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale doküman bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.
c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 10.07.2012 günü en geç saat 12.00’ye kadar Mersin İrtibat Bürosu Müdürlüğünde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, ihale miktarının tamamına ayrı ayrı olmak üzere kısmi teklifte de bulunabilirler. Ancak, teklif edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmamak kaydıyla kısmi teklif de verilebilecektir.
7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.
9 - Teslimat Adresi:
Mersin İrtibat Bürosu Müdürlüğü Üçocak Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı No:10 33050 Akdeniz/Mersin Adresine 45.000 top fotokopi kağıdı (1.hamur, 80g/m2, 210X297 mm A-4, su yolu uzun kenara parelel)
Gaziantep Bölge Müdürlüğü Kolejtepe Mahallesi Samlı Hacı Ökkeş caddesi No:12 27070 Gaziantep adresine 200.000 top fotokopi kağıdı (1.hamur, 80g/m2, 210X297 mm A-4 su yolu uzun kenara paralel)
İHALE EK ŞARTLARI
1) Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.
2) İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır.
3) İsteklilerce, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabileceği gibi teklif edilen miktar, teslim mahalli itibariyle tespit edilen alım miktarının yarısından az olmamak kaydıyla kısmi teklif de verilebileceklerdir.
4) İhale konusu fotokopi kağıtları sözleşmeyi müteakip 30 (otuz) takvim günü içerisinde termin programında belirtilen yerlere teknik şartnamesine uygun olarak ve tek parti halinde teslim edilecektir.
5) İhale miktarının % 20’sine kadar (en geç 30 (otuz) takvim günü içerisinde teslim kaydıyla) artırım yapılabilecektir.
İHALE KAYIT NUMARASI: 2012/82701
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
**T.C. ZİRAAT BANKASI IBAN NO**
TR 29 000 1000 207 35114282 5001
T.C. VAKIFLAR BANKASI IBAN NO
TR 07 000 15 001 5800 7293 905 504
T. HALK BANKASI IBAN NO
TR050001200959100013000009
5361/1-1

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi