Gata K.lığı Ana Bina B Girişi Asma Tavan Tadilatı Yapım İşi

İhale No 150282
Sektör İnşaat, Peyzaj, Taahhüt
İdare GATA KOMUTANLIĞI ANKARA ( Gata 1 Nolu ve 2 Nolu İhale Komisyon Başkanlığı)
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Ankara
İşin İli Ankara
Yayın Tarihi 28 Haziran 2012
İhale Tarihi 29 Haziran 2012 11:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 

İŞİN ADI :    GATA K.lığı Ana Bina B Girişi Asma Tavan Tadilatı Yapım İşi
İLAN TÜRÜ ve USULÜ:    DOĞRUDAN TEMİN - Doğrudan Temin Alımları
 
İDARE ADI:    GATA 1 Nolu Ihale Komisyon Başkanlığı
ADRESİ:    Genaeral Tevfik Sağlam Cad. Etlik/ANKARA
TELEFON VE FAX NUMARASI:    +903123042073-77 - +903123042072
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ:    
 
MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ:    GATA K.lığı Ana Bina B Girişi Asma Tavan Tadilatı Yapım İşi
MİKTARI:    1    ADET
MALIN TESLİM YERİ:    GATA K.LIĞI TEKNİK HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ETLİK/ANKARA
MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ:    Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.
İhalenin YAPILACAĞI YER:    GATA K.LIĞI 1.NU.LI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA
İhalenin TARİH VE SAATİ:    29/6/2012-11:00
 
İHALE İLANI METNİ  
AÇIKLAMA : 1 NU.LI İHALE KOMISYON BAŞKANLIĞI

ALIM TARIH VE SAATI : 29.06.2012 Cuma Günü Saat 11:00

Söz konusu alıma ilişkin teklif mektubu idarenin aşağıda belirtilen adresinden ihale saatine kadar firma/sahsın kendisi veya temsile yetkili kişi tarafından alınacağı gibi aşağıda bulunan Teklif Mektubu da kullanılabilir.

Not: 1) Sözleşme yapılacaktır. Götürü bedeli sözleşme olup, sözleşme bedelinin %6’sı oranında kati teminat alınacaktır.
2) Sözleşmenin imzalandığının tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır. Sürenin hesaplanmasında, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle yarıca süre uzatımı verilmez.
3) İş kapsamında montajı yapılan tüm iş kalemleri 2 (İki) yıl boyunca Yüklenicinin garantisi altında olacaktır.
4) Teminat süresi geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek 24 (Yirmidört) ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.
5) İş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. 
6) İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.
7) İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak varsa numunesini incelemek, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği/numuneyi gördüğü/gerekli olabilecek tüm bilgileri temin ettiği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. Bu kapsamda teknik hususlarla ilgili sorularınız için Tel : 0(312) 3042834-2835-2836‘dan iletişime geçiniz.

GATA Komutanlığı 1 Numaralı İhale Komisyon Başkanlığı Etlik/ANKARA
Tel : 0 312 304 20 73-75-77
Faks : 0 312 304 20 72

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU
…GATA 1 NU.LI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
..... / ..... / 2012
Alımın adı GATA K.lığı Ana Bina B Girişi Asma Tavan Tadilatı Yapım İşi
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı
Uyruğu
TC Kimlik Numarası1
(gerçek kişi ise)
Vergi Kimlik Numarası
Tebligat adresiTelefon ve faks numarası
Elektronik posta adresi (varsa)
1) Yukarıdaki alıma ilişkin doğrudan temin dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de(...................................................) dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
2) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
3) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.2 
4) Yukarıda yer alan [elektronik posta adresime tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.]3 
5) Alım konusu işin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam [teklif edilen toplam bedel para birimi rakam ile ............................................ (yazı ile) ........................................................................................................................................ bedel3 karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.4

Adı - SOYADI/Ticaret unvanı 
Kaşe ve İmza5

Standart Form  KİK015.2/Y
Götürü Bedel Teklif Mektubu


Madde 18 – Diğer Hususlar

18.1. İnşaat Mühendisliği ile ilgili Hususlar
18.1.1 Çeşitli Profil Demir, Sac Levhadan Mün. İmalat Yapma
Projesinde ve/veya mahal listesinde belirtilmiş olan yerlerde 23.176 pozuna uygun olarak kutu profilden imalat yapılacaktır. İmalat projesinde gösterildiği şekilde ana taşıyıcı sisteme kaynaklanarak yapılacaktır.
18.1.2. Çift İskeletli Alçı Panel Levhadan Asma Tavan Yapılması
Projesinde ve/veya mahal listesinde belirtilmiş olan yerlerde imalatı engelleyecek profiller söküldükten sonra 18.140/D1 pozuna uygun olarak tek kat suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhası ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılacaktır. Ana taşıyıcı sistemle ara taşıyıcı sistemin ne şekilde konumlandırılacağı projesinde belirtilmiştir. Ayrıca sistemi çerçeveleyecek L profilinden bir sistem yapılıp; yan duvarlara bulonlanacaktır. Tij yerleri projede detaylı bir şekilde gösterilmiştir. Bağlantı elemanlarının detayları aşağıda belirtilmiştir. 
18.1.3. PVC Gergi Tavan Yapılması
Projesinde ve/veya mahal listesinde belirtilmiş olan yerde 3,1x4,5 metre ebatlarında olacak şekilde gergi tavan(stretch ceiling) yapılacaktır. Gergi tavanın üzerine GATA logosu basılacaktır. Gergi tavanın rengi ve deseni idare tarafından belirlenecektir.
18.1.4. Çatı Tamiratı Yapılması
Projesinde ve/veya mahal listesinde belirtilmiş olan yerde (tavanın ana bina ile oluşturduğu derz yerinde) 18.257 pozuna uygun olarak çatı tamiratı yapılıp su akıntısı engellenecektir. 

18.2. Elektrik Mühendisliği İle İlgili Hususlar
18.2.1. Downlight Spot Armatür 25-30W
Proje ve/veya mahal listesinde belirtilen mahallere, aşağıdaki resimde görünen özelliklerde fakat nikel değil krom renginde, camı temperli, elektro statik toz boyalı, alüminyum reflektörlü, 1*26 W,downlight spot armatürlerin montajının yapılıp, E27 duylu tasarruflu ampülleriyle birlikte, çalışır şekilde teslim edilecektir. 

18.2.2. Downlight Spot Armatür 50-60W
Proje ve/veya mahal listesinde belirtilen mahallere, aşağıdaki resimde görünen özelliklerde fakat nikel değil krom renginde, camı temperli, elektro statik toz boyalı, alüminyum reflektörlü, 1*50W,downlight spot armatürlerin montajının yapılıp, E27 duylu tasarruflu ampülleriyle birlikte, çalışır şekilde teslim edilecektir. 

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.