Gata K.lığı Bağlı Birimlerinde Kullanılmak Üzere 2 (iki) Grup, 48 (kırksekiz) Kalem Malzeme Alımı

İhale No 150280
Sektör İnşaat ve Yapı Malzemeleri
İdare GATA KOMUTANLIĞI ANKARA ( Gata 1 Nolu ve 2 Nolu İhale Komisyon Başkanlığı)
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Ankara
İşin İli Ankara
Yayın Tarihi 28 Haziran 2012
İhale Tarihi 29 Haziran 2012 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 

İŞİN ADI :    GATA K.lığı Bağlı Birimlerinde Kullanılmak Üzere 2 (İki) Grup, 48 (Kırksekiz) Kalem Malzeme Alımı
İLAN TÜRÜ ve USULÜ:    DOĞRUDAN TEMİN - Doğrudan Temin Alımları
 
İDARE ADI:    GATA 1 Nolu Ihale Komisyon Başkanlığı
ADRESİ:    Genaeral Tevfik Sağlam Cad. Etlik/ANKARA
TELEFON VE FAX NUMARASI:    +903123042073-77 - +903123042072
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ:    
 
MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ:    GATA K.lığı Bağlı Birimlerinde Kullanılmak Üzere 2 (İki) Grup, 48 (Kırksekiz) Kalem Malzeme Alımı
MİKTARI:    2    Grup
MALIN TESLİM YERİ:    GATA K.LIĞI 1 NO.LU TAŞINIR (TÜKETİM) 705 MAL SAYMANLIĞINA ETLİK/ANKARA
MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ:    TESLİM SÜRESİ 30 (OTUZ) GÜNDÜR
İhalenin YAPILACAĞI YER:    GATA K.LIĞI 1.NU.LI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA
İhalenin TARİH VE SAATİ:    29/6/2012-10:00
 
İHALE İLANI METNİ  
AÇIKLAMA : 1 NU.LI İHALE KOMISYON BAŞKANLIĞI

ALIM TARIH VE SAATI : 29.06.2012 Cuma Günü Saat 10:00

Söz konusu alıma ilişkin teklif mektubu idarenin aşağıda belirtilen adresinden ihale saatine kadar firma/sahsın kendisi veya temsile yetkili kişi tarafından alınacağı gibi aşağıda bulunan Teklif Mektubu da kullanılabilir.

Not: 1) Sözleşme yapılacaktır. Birim fiyat sözleşme olup, sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 800 (Sekizyüz) takvim günüdür. Sözleşme bedelinin %6’sı oranında kati teminat alınacaktır.
2) Teslim süresi 30 (Otuz) gündür.
3) Alım görevlendirilen personel tarafından piyasa araştırmasına göre beğenilerek, malın fiziksel muayenesi yapılarak ve malzemeler idarenin belirlediği yerlere montajı yaptırılarak teslim edilecektir.
4) Yüklenici firma tarafından teslimi yapılan malzemelere ait Nato Stok Numaraları Milli Savunma Bakanlığının ilgili biriminden alınarak ilgili saymanlığa teslim edilecektir.
5) Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 2 yıl garanti süresi olacaktır.
6) Kalem miktarı bölünmemek kaydıyla, grup bazında kısmi teklif verilebilecektir.
7) Kalem miktarı bölünmemek kaydıyla, grup bazında kısmi kabul yapılabilecektir. 
8) İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak varsa numunesini incelemek, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği/numuneyi gördüğü/gerekli olabilecek tüm bilgileri temin ettiği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. Bu kapsamda teknik hususlarla ilgili sorularınız için Tel : 0(312) 3042405-3042404-3046304-3046355’den iletişime geçiniz.

GATA Komutanlığı 1 Numaralı İhale Komisyon Başkanlığı Etlik/ANKARA
Tel : 0 312 304 20 73-75-77
Faks : 0 312 304 20 72

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU
GATA 1 NU.LI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
..... / ..... / 2012
Alımın adı 48 Kalem Malzeme Alımı 
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı
Uyruğu
TC Kimlik Numarası1
(gerçek kişi ise)
Vergi Kimlik Numarası
Tebligat adresi
Telefon ve faks numarası
Elektronik posta adresi (varsa)
1) Yukarıdaki alıma ilişkin doğrudan temin dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, teklifimizin (.............................................) süreli geçerli olduğunu ve dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
2) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
3) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.2 
4) Yukarıda yer alan [ elektronik posta adresime tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.]3 
5) Alım konusu işi, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki3 her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç [ Teklif edilen toplam bedel, para birim rakam ile .............................................................. ve yazı ile .......................................................................................................................................... bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.4Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı 
Kaşe ve İmza6
* Birim Fiyat Teklif Cetveli Arka Sayfadadır. 

1/3 
Standart Form ─ KİK015.3/M
Birim Fiyat Teklif Mektubu

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
A1 B2
Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Miktarı Birimi Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) Tutarı
(Para birimi belirtilerek)
1 NCİ GRUP
1.1 3'LÜ AYAKLI SERGİ PANOSU;YÜKSEKLİĞİ 136 CM ,ALÜMİNYUM, 3 ADET PLEXİGLASS CEPLİ,2 AYAKLI ADET 2
1.2 6'LI AYAKLI SERGİ PANOSU;YÜKSEKLİĞİ 136 CM ,ALÜMİNYUM ,6 ADET PLEXİGLASS CEPLİ, 2 AYAKLI ADET 2
1.3 ÇERÇEVE AHŞAP 50X38 CM ADET 4
1.4 PANO SERGİ;180 CM YÜLKSEKLİĞİNDE ,ALÜMİNYUM,1 ADET 50X70 ALÜMİNYUM ÇERÇEVELİ ADET 4
1.5 ÇERÇEVE ALÜMİNYUM ;54X35 CM ,2 ADET PLEXİGLASS BÖLMELİ ADET 10
1.6 ÇERÇEVE ALÜMİNYUM ;60X60 CM, AÇILIR KAPANIR ÇERÇEVE ADET 1
1.7 PANO;50X70 CM ,ALÜMİNYUM , AÇILIR KAPANIR ÇERÇEVE, İÇERİSİNDE 2 ADET 
A4 AÇILIR KAPANIR ÇERÇEVE ADET 2
1.8 PANO;80X50 CM , ALÜMİNYUM,İÇERİSİNDE 1 ADET A4, 1 ADET A3 
AÇILIR KAPANIR ÇERÇEVELİ ADET 1
1.9 ÇERÇEVE ALÜMİNYUM;100X25 CM,AÇILIR KAPANIR ÇERÇEVE. ADET 1
1.10 PANO ALÜMİNYUM;110X70 CM,7 ADET PLEXİGLASS BÖLMELİ ADET 1
1.11 PANO ALÜMİNYUM;120X100 CM, 
İÇERİSİNDE 8 ADET A4 ALÜMİNYUM ÇERÇEVELİ, 2 AYAKLI ADET 3
1.12 ÇERÇEVE ALÜMİNYUM;130X30 CM ,AÇILIR KAPANIR ADET 1
1.13 PANO ALÜMİNYUM;130X100 CM ,
İÇERİSİNDE 1 ADET 128X30 CM, 3 ADET A3, 1 ADET 50X30 A4 ALÜMİNYUM ÇERÇEVELİ ADET 1
1.14 ÇERÇEVE AHŞAP;133X104 CM ADET 4
1.15 PANO ALÜMİNYUM;140X110 CM , İÇERİSİNDE 13 ADET A4 AÇILIR 
KAPANIR ALÜMİNYUM ÇERÇEVELİ ADET 1
1.16 PANO ALÜMİNYUM;150X100 CM ,İÇERİSİNDE 13 ADET AÇILIR A4 AÇILIR KAPANIR ÇERÇEVELİ ADET 1
1.17 ÇERÇEVE AHŞAP ;164X132 CM ADET 1
1.18 ÇERÇEVE ALÜMİNYUM;182X30 CM AÇILIR KAPANIR ÇERÇEVELİ ADET 2
1.19 ÇERÇEVE ALÜMİNYUM;200X110 CM , İÇERİSİNDE 12 ADET A4 AÇILIR KAPANIR ÇERÇEVELİ ADET 1
1.20 PANO ALÜMİNYUM;205X125 CM, İÇERİSİNDE 10 ADET A4, 1 ADET 180X50 CM ,AÇILIR KAPANIR ÇERÇEVELİ ADET 1
1.21 PANO ALÜMİNYUM;220X120 CM, İÇERİSİNDE 13 ADET A4, 1 ADET 100X100 CM EBADINDA AÇILIR KAPANIR ÇERÇEVELİ ADET 1
1.22 PANO ALÜMİNYUM;280X100 CM İÇERİSİNDE 16 ADET A4, 1 ADET 
100X70 CM EBADINDA AÇILIR KAPANIR ÇERÇEVELİ ADET 1
1.23 PANO ALÜMİNYUM;280X135 CM ,İÇERİSİNDE 2 ADET 270X25 CM, 6 ADET A4, 2 ADET A3 ALÜMİNYUM ÇERÇEVELİ ADET 1
1.24 PANO ALÜMİNYUM;280X150 CM ,İÇERİSİNDE 15 ADET A4, 2 ADET A3 ALÜMİNYUM ÇERÇEVELİ ADET 1
1.25 ÇERÇEVE AHŞAP;412X219 CM ADET 1
1.26 PANO SERGİ ALÜMİNYUM;103 CM YÜKSEKLİĞİNDE ÜZERİNDE 1 ADET A3 ÇERVELİ, 2 AYAKLI ADET 2
1.27 ANAHTAR DOLABI;40X60 CM EBADINDA SAC ADET 1
1.28 PANO SERGİ LÜMİNYUM;YÜKSEKLİĞİ 90 CM ,1 ADET A4 ÇERÇEVELİ, AYAKLI ADET 2
1.29 ÖĞRETMEN DERS DOSYASI;23X33 CM EBADINDA DERİ MALZEMEDEN YAPILAN İÇERİSİNDE 5 ADET CEP OLAN MALZEMEDİR. ADET 50
1.30 A3 ÇERÇEVE ALÜMİNYUM ADET 45
1.31 A5 ÇERÇEVE ALÜMİNYUM ADET 20
1.32 KAPI LEVHASI;37X10 CM ALÜMİNYUM ADET 80
1.33 KAPI LEVHASI 25X10 ALÜMİNYUM ADET 65
1.34 KAPI NUMARASI LEVHASI;6X4 CM ADET 125
1.35 PLEXİGLASS TABELA;25X50 CM ADET 35
1.36 IŞIKLI YAZI TAHTASI;138X96 CM ADET 1
1.37 ÇERÇEVE ALÜMİNYUM;245X85 CM , ZEMİNİ PLEXİGLASS ADET 1
1.38 ÇERÇEVE ALÜMİNYUM: 245X15 CM ZEMİNİ PLEXİGLASS ADET 1
1.39 ÇERÇEVE ALÜMİNYUM;265X105 CM , ZEMİNİ PLEXİGLASS ADET 1
1.40 ÇERÇEVE ALÜMİNYUM;90X120 CM, 
ALTINVARAKTAN YAPILMIŞ ZEMİN 5 MM DEKOTA ADET 2
1 inci Grup Toplam Tutarı (K.D.V Hariç)
2/3 
Standart Form ─ KİK015.3/M
Birim Fiyat Teklif Mektubu


BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

A1 B2
Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Miktarı Birimi Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) Tutarı
(Para birimi belirtilerek)
2 NCİ GRUP
2.41 BAYRAK TÜRK 14MX21M;MESH (DELİKLİ) BRANDADAN İMAL, M² AĞIRLIĞI 350 GR./ M² (+- 20 GR),SOLVENT BAZLI BOYA İLE DİJİTAL BASKI MAKİNESİNDE BASILI, KENARLARINA 5 CM. KALINLIĞINDA POLYESTER ÖRME KOLONDAN KULAKLI, HER 1 METREYE POLYESTER ÖRME KOLONDAN KULAK DİKİLMELİ, BAYRAKLARIN UÇKURLUĞU 1100 DENYE POLYESTER BRANDANDAN İMAL,UÇKURLUK KISMINA HER 30 CM.DE, BİR ALİMİNYUM KUŞGÖZÜ ÇAKILI, BAYRAKLARIN KENARLARI LASTİKLİ. ADET 2
2.42 POSTER ATATÜRK 14MX21M;MESH (DELİKLİ) BRANDADAN İMAL, M2 AĞIRLIĞI 350 GR./ M2(+- 20 GR),SOLVENT BAZLI BOYA İLE DİJİTAL BASKI MAKİNESİNDE BASILI, KENARLARINA 5 CM. KALINLIĞINDA POLYESTER ÖRME KOLONDAN KULAKLI, HER 1 METREYE POLYESTER ÖRME KOLONDAN KULAK DİKİLMELİ, BAYRAKLARIN UÇKURLUĞU 1100 DENYE POLYESTER BRANDANDAN İMAL,UÇKURLUK KISMINA HER 30 CM.DE, BİR ALİMİNYUM KUŞGÖZÜ ÇAKILI, BAYRAKLARIN KENARLARI LASTİKLİ. ADET 1
2.43 BAYRAK TÜRK 7 MX10,5 M ADET 2
2.44 POSTER ATATÜRK 7 MX10,5 M ADET 1
2.45 POSTER DİJİTAL BASKI GATF AMBLEMLİ 7 MX10,5 M ADET 1
2.46 POSTER DİJİTAL BASKI GATA AMBLEMLİ 7 MX10,5 M ADET 1
2.47 POSTER DİJİTAL BASKI SAMYO AMBLEMLİ 7 MX10,5 M ADET 1
2.48 POSTER DİJİTAL BASKI HYO AMBLEMLİ 7 MX10,5 M ADET 1
2 nci Grup Toplan Tutarı (K.D.V. Hariç)
1 NCİ ve 2 NCİ GRUPLARIN GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)
*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.
* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak düzenlenecektir.
* NOT: Malzemeler idarenin belirlediği yerlere montaj yapılarak teslim edilecektir..
Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza 3

3/3 
Standart Form ─ KİK015.3/M
Birim Fiyat Teklif Mektubu

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.