Gata K.lığı Schindler Tipi Asansörlerin 40 Günlük Yedek Parçalı Periyodik Bakım Ve Arıza Onarımı Hizmet Alımı İşi

İhale No 150283
Sektör Sanayi ve Tarım Makineleri
İdare GATA KOMUTANLIĞI ANKARA ( Gata 1 Nolu ve 2 Nolu İhale Komisyon Başkanlığı)
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Ankara
İşin İli Ankara
Yayın Tarihi 28 Haziran 2012
İhale Tarihi 29 Haziran 2012 11:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 

İŞİN ADI :    GATA K.lığı Schindler Tipi Asansörlerin 40 Günlük Yedek Parçalı Periyodik Bakım ve Arıza Onarımı Hizmet Alımı İşi
İLAN TÜRÜ ve USULÜ:    DOĞRUDAN TEMİN - Doğrudan Temin Alımları
 
İDARE ADI:    GATA 1 Nolu Ihale Komisyon Başkanlığı
ADRESİ:    Genaeral Tevfik Sağlam Cad. Etlik/ANKARA
TELEFON VE FAX NUMARASI:    +903123042073-77 - +903123042072
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ:    
 
MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ:    GATA K.lığı Schindler Tipi Asansörlerin 40 Günlük Yedek Parçalı Periyodik Bakım ve Arıza Onarımı Hizmet Alımı İşi
MİKTARI:    31    ADET
MALIN TESLİM YERİ:    GATA K.LIĞI TEKNİK HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ETLİK/ANKARA
MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ:    Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 40 (Kırk) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.
İhalenin YAPILACAĞI YER:    GATA K.LIĞI 1.NU.LI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA
İhalenin TARİH VE SAATİ:    29/6/2012-11:30
 
İHALE İLANI METNİ  
AÇIKLAMA : 1 NU.LI İHALE KOMISYON BAŞKANLIĞI

ALIM TARIH VE SAATI : 29.06.2012 Cuma Günü Saat 11:30

Söz konusu alıma ilişkin teklif mektubu idarenin aşağıda belirtilen adresinden ihale saatine kadar firma/sahsın kendisi veya temsile yetkili kişi tarafından alınacağı gibi aşağıda bulunan Teklif Mektubu da kullanılabilir.

Not: 1) Sözleşme yapılacaktır. Birim fiyat sözleşme olup, sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 415 (Dörtyüzonbeş) takvim günüdür. Sözleşme bedelinin %6’sı oranında kati teminat alınacaktır. Alım Asansör Yedek Parçalı Bakım Onarım Hizmet Alımı Teknik Şartnamesine (GATA.TEK.HİZ.:260 – 24 Şubat 2010) uygun olarak yapılacaktır.
2) Sözleşmenin imzalandığının tarihten itibaren 3 (Üç) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 40 (Kırk) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. 
3) Yüklenici tarafından; değiştirilen ve montajı yapılan tüm malzemeler için 1 (Bir) yıl garanti verilecektir. 
4) Bakım onarım sırasında gerekli olan her nevi sarf malzemesi ve yedek parça bakım ücretine dahildir. 
5) Sözleşme bedeli, sözleşmenin yürürlüğe girişinden itibaren toplam gün sayısına bölünecek, bulunan günlük bedel üzerinden tek seferde ödeme yapılacaktır. 
6) İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak varsa numunesini incelemek, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği/numuneyi gördüğü/gerekli olabilecek tüm bilgileri temin ettiği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. Bu kapsamda teknik hususlarla ilgili sorularınız için Tel : 0(312) 3042834-2835-2836‘dan iletişime geçiniz.

GATA Komutanlığı 1 Numaralı İhale Komisyon Başkanlığı Etlik/ANKARA
Tel : 0 312 304 20 73-75-77
Faks : 0 312 304 20 72

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU
GATA 1 NU.LI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
..... / ..... / 2012
Alımın adı GATA K.lığı Schindler Tipi Asansörlerin 40 Günlük Yedek Parçalı Periyodik Bakım ve Arıza Onarımı Hizmet Alımı İşi
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı
Uyruğu
TC Kimlik Numarası1
(gerçek kişi ise)
Vergi Kimlik Numarası
Tebligat adresiTelefon ve faks numarası
Elektronik posta adresi (varsa)
1) Yukarıdaki alıma ilişkin doğrudan temin dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de(...................................................) dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
2) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
3) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.2 
4) Yukarıda yer alan [elektronik posta adresime tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.]3 
5) Alım konusu işin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam [teklif edilen toplam bedel para birimi rakam ile ............................................ (yazı ile) ........................................................................................................................................ bedel3 karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.4


Adı - SOYADI/Ticaret unvanı 
Kaşe ve İmza5

Standart Form ─ KİK015.2/H
Götürü Bedel Teklif Mektubu

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.