2012/81391 - Gıda Satın Alınacaktır

İhale No 2012/81391
Sektör Gıda Ürünleri
İdare İZMİR İKMAL DESTEK KOMUTANLIĞI
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli İzmir
İşin İli İzmir
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 13 Temmuz 2012 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


GIDA SATIN ALINACAKTIR
İz mir İ k ma l D este k K o muta nlığ ı
4 Kısım Gıda Maddesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/81391
1-İda re nin
a) Adresi : Anadolu Cad. Turan-Bayrakli/Izmir
b) Telefon ve faks numarası : (232) 365 41 36 - (232) 367 53 93
c) Elektronik Posta Adresi : izmir.ikmalgrp@dzkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İzmir İkmal Destek Komutanlığı ambarları Turan-Bayraklı/İzmir
c) Teslim tarihleri : Alımı yapılacak olan gıda maddeleri, sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren aşağıda belirtilen teslim programına uygun olarak teslimat edecektir. İzmir İkmal Destek Komutanlığı ambarına teslim edecektir. Teslimatlar iş saatlerinde ve 16.30’dan önce yapılır. Malzeme Adi Miktari D/B Teslim Tarihleri 1 Nci Kisim : Bisküvi Tatlı 4.000 Kg. Sözleşmenin imzalanmasını takip
eden günden itibaren 10 takvim günü içerisinde Defaten (bir defada) teslim edilecektir. Bisküvi Tuzlu 3.000 Kg. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 10 takvim günü içerisinde Defaten(bir defada) teslim edilecektir. 2 Nci Kisim : Gofret Dolgulu Kaplamalı 40 Gr. 75.000 Ad. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 10 takvim günü içerisinde Defaten (bir defada) teslim edilecektir. Kek Fındıklı Kakaolu Hazır 75.000 Ad. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 10 takvim günü içerisinde Defaten (bir defada) teslim edilecektir. 3 Ncü Kisim
: Tatlı Kemalpaşa 3.000 Kg. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 10 takvim günü içerisinde Defaten (bir defada) teslim edilecektir. Tatlı Şekerpare 4.000 Kg. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 10 takvim günü içerisinde
Defaten (bir defada) teslim edilecektir. 4 Ncü Kisim : Tereyağı Poşet
300.000 Ad. 1 nci Taksit : 75.000 Adet Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 10 takvim günü içerisinde Defaten (bir
defada) teslim edilecektir. 2 nci Taksit : 75.000 Adet 12 Eylül 2012
Defaten (bir defada) teslim edilecektir. 3 ncü Taksit : 75.000 Adet
07 Kasım 2012 Defaten (bir defada) teslim edilecektir. 4 ncü Taksit :
75.000 Adet 03 Aralık 2012 Defaten (bir defada) teslim edilecektir.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Güney Deniz Saha Komutanlığı Satınalma Komisyon Başkanlığı
Turan-Bayraklı/İzmir
b) Tarihi ve saati : 13.07.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
(I) İhale konusu ürüne ait “Gıda Üretim Sertifikası” veya “Gıda Üretim İzni Belgesi” ihale aşamasında ihale komisyonuna verilecektir. (Bu sertifikada, ihale konusu ürünün adı aranacaktır. İhale konusu ürünün yazılı olmadığı sertifika geçersiz kabul edilecektir.)
(II) İstekliler, üretici firmalar kendi ürününe ait, istekli yetkili satıcılar yetki belgesini veren firmanın ürününe ait
aşağıda belirtilen belgelerden birini de verecektir.
1) Türk Standartlarına (TS) Uygunluk Belgesi veya
2) Türk Standartları Enstitüsünden alınan ve ürün partisini temsil eden Deney Raporu veya
3) Ürüne ait TSEK Belgesi (Kritere Uygunluk Belgesi) veya
4) Ürünün Avrupa Standartlarına (EN veya ENELEC) veya uluslar arası standartlara (ISO veya IEC) uygunluğunu gösteren Deney Raporu veya belgesi (Yurt dışından gelen ürünlerde, deney raporunun yeminli mütercim tarafından yapılmış olan tercümesiyle düzenleyen lâboratuarın akredite edilmiş olduğunu gösteren
ilgili ülkedeki T.C.Elçilik/ Konsolosluğu tarafından onaylı veya Apostille kaseli belge. Yurt içinden alım yapılan ürünlerde deney raporunu düzenleyen lâboratuarın akredite edilmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter tastikli sureti olacaktır.)
5) Türk Gıda Kodeksine uygunluk belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul
edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli
Malı Belgesi,
d) Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi,
e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca
düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı Güney Deniz Saha Komutanlığı Satınalma Komisyon Başkanlığı Turan-Bayraklı/İzmir (İhale dokümanı satış bedeli Hazine Saymanlıkları/Mal Müdürlüklerine yatırılarak makbuzu G.Dz.Sh.K.lığı Satınalma Komisyon Başkanlığına getirilmesi gerekmektedir.) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Güney Deniz Saha Komutanlığı Satınalma Komisyon Başkanlığı Turan- Bayraklı/İzmir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
Bisküvi Tatlı 4.000,000 Kg.
Bisküvi Tuzlu 3.000,000 Kg.
Gofret Dolgulu Kaplamalı 40 Gr. 75.000,000 Ad.
Kek Fındıklı Kakaolu Hazır 75.000,000 Ad.
Tatlı Kemalpaşa 3.000,000 Kg.
Tatlı Şekerpare 4.000,000 Kg.
Tereyağı Poşet 300.000,000 Ad.
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.