2012/82376 - Giyim Eşyası Satın Alınacaktır

İhale No 2012/82376
Sektör Konfeksiyon, Tekstil, İş Güvenliği Malzeme ve Ekipmanları
İdare İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli İstanbul
İşin İli İstanbul
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 30 Temmuz 2012 10:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR
İst a nbul B üy ü kşeh ir B elediy esi Sa ğ lı k Ve So sy a l H iz met l er Da ire B a şka nlığ ı So sy a l H iz met ler M üdürlüğ ü
Muhtelif Kışlık Kaban , Eşofman ve Kışlık Bot alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/82376
1-İda re nin
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire
a) Adresi : Başkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Mollahüsrev Mah. Cemal
Yener Tosyalı Cad. No:23 Vefa-Fatih/Istanbul
b) Telefon ve faks numarası : (212) 526 11 70 - (212) 526 97 39
c) Elektronik Posta Adresi : sosyalhizmetler@ibb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Yüklenici İhale Konusu İş İle İlgili Malları Teknik Şartnamede Belirtildiği Usullerde İstanbul il genelinde idare tarafından belirlenecek depo veya depolara teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Bütün malzemeler idare tarafından İstanbul ili genelinde yükleniciye bildirilecek depolara teslim edilecektir. Birinci Kısma Ait
Kabanların Teslim Yeri ve Şartları: Yüklenici İhale konusu Muhtelif Kışlık Kaban, Eşofman ve Kışlık Bot Alım İşinin 1(bir)’inci kısmı olan kabanları 3 (üç) partide teslim edecektir. Teslimatlar işe
başlama tarihinden itibaren 1(bir)’inci partide 10.000 (onbin) ,
2(iki)’inci partide 13.250 (onüçbinikiyüzelli) 3(üç)’üncü partide
13.250 (onüçbinikiyüzelli) olmak üzere toplamda 36.500 (otuzaltıbinbeşyüz) adet kabanı, ilk parti en geç 40 (kırk)’ıncı gün mesai bitimi, 2(iki)’inci parti en geç 60 (altmış)’ıncı gün mesai bitimi, 3(üç)’üncü parti en geç 70 (yetmiş)’inci gün mesai bitimi olacak şekilde muayene kabule hazır hale getirecektir. Günler takvim günü olarak hesap edilecektir. İkinci Kısma Ait Eşofman Takımlarının Teslim Yeri ve Şartları: Yüklenici İhale konusu Muhtelif Kışlık Kaban, Eşofman ve Kışlık Bot Alım İşinin
2(iki)’inci kısmı Eşofman Takımlarını 3 (üç) partide teslim edecektir. Teslimatlar işe başlama tarihinden itibaren 1(bir)’inci partide 10.000 (onbin) , 2(iki)’inci partide 13.250 (onüçbinikiyüzelli) 3(üç)’üncü partide 13.250 (onüçbinikiyüzelli) olmak üzere toplamda 36.500 (otuzaltıbinbeşyüz) adet eşofmanı, ilk parti en geç 40 (kırk)’ıncı gün mesai bitimi, 2(iki)’inci parti en geç
60 (altmış)’ıncı gün mesai bitimi, 3(üç)’üncü parti en geç 70 (yetmiş)’inci gün mesai bitimi olacak şekilde muayene kabule hazır hale getirecektir. Günler takvim günü olarak hesap edilecektir. Üçüncü Kısma Ait Botların Teslim Yeri ve Şartları: Yüklenici İhale konusu Muhtelif Kışlık Kaban, Eşofman ve Kışlık Bot Alım İşinin
3(üç)’üncü kısmı olan botları 3 (üç) partide teslim edecektir. Teslimatlar işe başlama tarihinden itibaren 1(bir)’inci partide 10.000 (onbin) , 2(iki)’inci partide 13.250 (onüçbinikiyüzelli) 3(üç)’üncü partide 13.250 (onüçbinikiyüzelli) olmak üzere toplamda 36.500 (otuzaltıbinbeşyüz) adet botu, ilk parti en geç 40 (kırk)’ıncı gün
mesai bitimi, 2(iki)’inci parti en geç 60 (altmış)’ıncı gün mesai bitimi, 3(üç)’üncü parti en geç 70 (yetmiş)’inci gün mesai bitimi olacak şekilde muayene kabule hazır hale getirecektir. Günler takvim günü olarak hesap edilecektir.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü İhale Salonu – M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No: 62 Merter/Istanbul
b) Tarihi ve saati : 30.07.2012 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına
bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlere ilişkin mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli
Malı Belgesi,
İstekliler imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden en az birini sunarak tevsik etmek zorundadır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.İsteklilerin muhtelif giyim eşyası satışı konusunda yapmış olduğu işler, bütün kısımlar için benzer iş
olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 93 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Mollahüsrev Mah. Cemal Yener Tosyalı Cad. No:23 Vefa- Fatih/Istanbul adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü Zarf Teslim Bürosu M. Nezihi Özmen Mah. Kasım Sk. Nu: 62 Kat:4 Merter Güngören/Istanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
Bay Kaban 18.500,000 ADET
Bayan Kaban 18.000,000 ADET
Bay Eşofman 18.500,000 Takım
Bayan Eşofman 18.000,000 Takım
Bay Bot 18.500,000 çift
Bayan Bot 18.000,000 çift
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi