2013/76322 - Gölet İnşaatı Yaptırılacaktır

İhale No 2013/76322
Sektör İnşaat, Peyzaj, Taahhüt
İdare Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü - Edirne
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Tekirdağ
İşin İli Tekirdağ
Yayın Tarihi
İhale Tarihi 18 Temmuz 2013 11:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 

GÖLET İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, 113. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Tekirdağ Saray Ayvacık Göleti Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2013/76322
1-İdarenin
a) Adresi : DSİ 113. Şube Müdürlüğü / Değirmenaltı 59030 Merkez/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : + 90 282 293 21 52 - + 90 282 293 12 72
c) Elektronik Posta Adresi : dsi113sube@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : DSİ 113. Şube Müdürlüğü / Değirmenaltı 59030 TEKİRDAĞ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 400 (Dörtyüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ 113. Şube Müdürlüğü Değirmenaltı 59030 TEKİRDAĞ
b) Tarihi ve saati : 18.07.2013 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde Yer Alan - A IX. GRUP : Su Yapıları

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 113. Şube Müdürlüğü Değirmenaltı 59030 TEKİRDAĞ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 113. Şube Müdürlüğü Değirmenaltı 59030 TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (Yüzelli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

 

Cetvel Adı Miktar Birim
BARAJDA TEMEL KAZISI VE DOLGUYA HAZIRLANMASI 25.448 M3
BARAJDA AÇIKTA KAZI YAPILMASI VE DEPOYA KONULMASI 47.065 M3
BARAJDA ULAŞIM YOLLARINDA HER ÇEŞİT KAZININ YAPILMASI, DEPOYA VEYA DOLGUYA KONULMASI 30.545 M3
BARAJDA HER CİNS ZEMİNDE SADECE YOL ALTINDA SANDIK AÇILMASI 500 M3
ARİYETTE VEYA OCAKTA KAZI YAPILMASI VE DOLGUYA KONULMASI ( 1 ve 1' NOLU MALZEME) 62.281 M3
BARAJDA OCAK/ARİYET SAHASINDAN GETİRİLEN KAYA MALZEMESİ İLE KORUYUCU ÖRTÜ (K) YAPILMASI 2.424 M3
BARAJDA OCAKTAN-ARİYETTEN GELEN KAYA İLE RİPRAP YAPILMASI 4.622 M3
BARAJLARDA TUVENAN VEYA TUVENAN FİLTRE MALZEMESİ KONULMASI 3.996 M3
BARAJLARDA ELENMİŞ FİLTRE MALZEMESİ TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI 8.664 M3
BARAJLARDA FİLTRE MALZEMESİ YIKANMASI 8.664 M3
HER NEVİ ZEMİNDE TESVİYE VE İNCE REGLAJ YAPILMASI 2,91 KM
BARAJLARDA STABİLİZE KAPLAMA YAPILMASI 4.250 M3
MAKİNA İLE KIRMATAŞ SERİLMESİ 655 M3
OCAK TAŞI İLE İSTİFLİ TAŞ DOLGU YAPILMASI 220 M3
BARAJLARDA AĞAÇ KESİLMESİ (5 840 AD
HER ÇAPTA PVC ESASLI TÜNEL TİPİ DRENAJ BORUSUNUN TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ 464 MT
BARAJ ÖLÇÜM TEÇHİZATI VE TEFERRUATININ TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI 1 GÖTÜRÜ
LASTİK SU/ENJEKSİYON TUTUCU MALZEMENİN TEMİNİ VE YAPILARDA YERİNE KOYULMASI 381 KG
DEMİR BORUDAN KORKULUK YAPILMASI 800 KG
BASİT DEMİR İŞLERİ 550 KG
NATUREL/MAT ELOKSALLI PROFİLLERLE ISI YALITIMSIZ ALÜMİNYUM DOĞRAMA İMALATI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI 608 KG
RENDELİ - RENDESİZ DÜZ YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI 4.270 M2
RENDELİ - RENDESİZ EĞRİ YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI 181 M2
Ø 8- Ø 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI 10,42 TON
Ø 14- Ø 28 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI. 218,59 TON
BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 16/20 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) 91 M3
BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 20/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) 2.374 M3
CEBRİ BORULAR VE ÇELİK MESNETLERİ 29.489 KG
ÇELİK ÖZEL PARÇALARININ İMAL VE İHZARI 2.637 KG
DN 1000 MM ÇELİK BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ ( PN 10 ) 5,21 MT
DN 600 MM ÇELİK BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ ( PN 10 ) 5,33 MT
DN 150 MM ÇELİK BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ ( PN 10 ) 1,3 MT
DN 1000X1000 MM PN10 EL VE AKTUATÖR KUMANDALI KARESEL SÜRGÜLÜ VANA TEMİNİ VE MONTAJI 1 AD
ø 1000 MM ELK.MOT.KUMANDALI FLANŞLI KELEBEK VANALARIN YERLEŞTİRİLMESİ 1 AD
DN 600X600 MM PN10 EL VE AKTUATÖR KUMANDALI KARESEL SÜRGÜLÜ VANA TEMİNİ VE MONTAJI 1 AD
DN150 MM PN10 ELASTOMER YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA TEMİNİ VE MONTAJI 1 AD
ø 1000 MM. FLANŞLI SÖKME PARÇASININ TEMİNİ VE MONTAJI 1 AD
ø 150 MM. FLANŞLI SÖKME PARÇASININ YERİNE MONTAJI 1 AD
10 MT.AÇIKLIKTA 1 TON KAPASİTELİ MOTOR KUMANDALI MONARAY VİNÇ TEMİNİ VE MONTAJI 1 AD
DN 1400X2000 MM EL VE AKTUATÖR KUMANDALI KANAL KAPAĞI 3 AD
SU ALMA YAPISI SS304 PASLANMAZ ÇELİK IZGARANIN KOMPLE TEMİNİ VE MONTAJI 1 AD
B.A PROFİL VE DEMİR NAKLİ ( 198 KİLOMETRE ) 1,485 TON
SAC NAKLİ ( 198 KİLOMETRE ) 32,438 TON
NERVÜRLÜ ÇELİK NAKLİ ( 534 KİLOMETRE ) 244,834 TON
STABİLİZE MALZEME NAKLİ ( 1800 METRE ) 4.250 M3
KUM - ÇAKIL NAKLİ ( 1800 METRE ) 12.660 M3
KAYA NAKLİ ( 400 METRE ) 7.943 M3
GEÇİRİMSİZ DOLGU ( 1+1' NOLU ZON ) NAKLİ ( 1000 METRE ) 62.281 M3
KAZI NAKLİ ( 300 METRE ) 72.513 M3
YOLLARDA KAZI NAKLİ ( 750 METRE ) 30.545 M3
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi