2016/602028 - Gölet Sulama İşi Yaptırılacaktır

İhale No 2016/602028
Sektör İnşaat, Peyzaj, Taahhüt
İdare Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü - Trabzon
Şikayet Bedeli 6.745,00 TL
Yaklaşık Bedel 562.165 ile 2.248.663 TL arası
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Trabzon
İşin İli Gümüşhane
Yayın Tarihi 2 Ocak 2017
İhale Tarihi 17 Ocak 2017 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 

GÖLET SULAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-22.BÖLGE TRABZON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gümüşhane Kelkit Günbatur Göleti Sulaması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2016/602028
1-İdarenin
a) Adresi : DSI 22.Bölge Müdürlügü 61220 Yalıncak TRABZON MERKEZ/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4623341105 - 4623341110
c) Elektronik Posta Adresi : proje22@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 10847,40 m PE 100 boru hattı döşenmesi, 126 adet sanat yapısı yapılması, 1 adet Ø200 Basınç kırıcı vana ve 3203,29 m işletme ve bakım yolu.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Gümüşhane/Kelkit- Günbatur
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 360 (Üç Yüz Altmış) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü 61220 Yalıncak/TRABZON
b) Tarihi ve saati : 17.01.2017 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

27.04.2016 Tarih ve 29696 Sayılı Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinin eki olan yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan yer alan (A) IV. Grup: İçme-Kullanma Suyu Ve Kanalizasyon İşleri,  (A) IX. Grup: Su Yapıları, benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme ''teklif fiyatı'' ile ''kalite ve teknik değer nitelik'' olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

 

A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TFP:50 PUAN)

Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;

TP= (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı,

ifade eder.

 

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP: 50 PUAN)

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki

Sıra No: Poz No: İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Minimum Teklif Oranı Maksimum Teklif Oranı Puanı
1 GNB-1 Ø 110 mm anma çapında 8 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,03671856 0,059668 2
2 GNB-2 Ø 110 mm anma çapında 10 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,03181124 0,051693 2
3 GNB-3

Ø 110 mm anma çapında 12,50 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

0,00716534 0,011644 0,5
4 GNB-4 Ø 125 mm anma çapında 8 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,00442755 0,007195 0,5
5 GNB-5 Ø 140 mm anma çapında 8 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,01077161 0,017504 1
6 GNB-6 Ø 140 mm anma çapında 10 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,00992586 0,01613 1
7 GNB-7 Ø 160 mm anma çapında 8 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,01936387 0,031466 1
8 GNB-8 Ø 180 mm anma çapında 8 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,00915718 0,01488 1
9 GNB-9 Ø 180 mm anma çapında 10 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,00151162 0,002456 0,5
10 GNB-10 Ø 200 mm anma çapında 8 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,00977556 0,015885 1
11 GNB-11 Ø 200 mm anma çapında 10 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,03460665 0,056236 1
12 GNB-12 Ø 225 mm anma çapında 8 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,02309786 0,037534 1
13 GNB-13 Ø 225 mm anma çapında 10 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,10327408 0,16782 2
14 GNB-14 Ø 280 mm anma çapında 6 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,00582821 0,009471 0,5
15 GNB-15

Ø 280 mm anma çapında 8 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

0,01355213 0,022022 1
16 GNB-16 Ø 280 mm anma çapında 10 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,01796046 0,029186 1
17 GNB-17 Ø 315 mm anma çapında 10 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,01824365 0,029646 1
18 GNB-18 Ø 355 mm anma çapında 6 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,03321714 0,053978 1
19 GNB-19 Ø 355 mm anma çapında 8 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

    0,05920557

 

0,096209
 
2
20 GNB-20 Ø 355 mm anma çapında 10 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 0,05886088 0,095649 2
21 GNB-21 H Tipi Orta Basınçlı (Savaklı) Tek Çıkışlı Su Alma Yapısı 0,00378076 0,007021 0,5
22 GNB-22 H Tipi Orta Basınçlı (Savaklı) Çift Çıkışlı Su Alma Yapısı 0,00280056 0,005201 0,5
23 GNB-23 D Tipi Orta Basınçlı (Savaklı) Çift Çıkışlı + Hat Sonu Ø50 Hava Vanalı Su Alma Yapısı 0,00347736 0,006458 0,5
24 GNB-24 H Tipi Orta Basınçlı (Savaklı) Çift Çıkışlı +
Hat Sonu Ø50 Hava Vanalı Su Alma Yapısı
0,00709475 0,013176 0,5
25 GNB-25 H Tipi Orta Basınçlı (Savaklı) Üç Çıkışlı +
Hat Sonu Ø50 Hava Vanalı Su Alma Yapısı
0,00450423 0,008365 0,5
26 GNB-26 H Tipi Yüksek Basınçlı (Savaksız) Tek Çıkışlı Su Alma Yapısı 0,03134294 0,058208 1
27 GNB-27 H Tipi Yüksek Basınçlı (Savaksız) Tek Çıkışlı +
Ø50 Hava Vanalı Su Alma Yapısı
0,0046676 0,008668 0,5
28 GNB-28 H Tipi Yüksek Basınçlı (Savaksız) Tek Çıkışlı +
Hat Sonu Ø50 Hava Vanalı Su Alma Yapısı
0,023338 0,043342 1
29 GNB-29 H Tipi Yüksek Basınçlı (Savaksız) Tek Çıkışlı + Hat Sonu Ø100 Cazibeli Tahliye Vanalı
Su Alma Yapısı (Tahliye Vanası Yapısı Dahil Değil)
0,0036874 0,006848 0,5
30 GNB-30 Hat Sonu Ø100 Cazibeli Tahliye Vanası Yapısı 0,00499433 0,009275 1
31 GNB-31 H Tipi Yüksek Basınçlı (Savaksız) Tek Çıkışlı + Hat Sonu Ø100 Pompajlı Tahliye Vanalı
Su Alma Yapısı (Tahliye Vanası Yapısı Dahil Değil)
0,0018437 0,003424 0,5
32 GNB-32 Hat Sonu Ø100 Pompajlı Çift Kuyulu Tahliye Vanası Yapısı 0,00294059 0,005881 0,5
33 GNB-33 Basınçlı Boru Hatlarında Ø200 mm Anma Çaplı Ayrım Yapısı, H=2.60 m 0,00268387 0,005368 0,5
34 GNB-34 Basınçlı Boru Hatlarında Ø100 mm Anma Çaplı Ayrım Yapısı, H=2.80 m 0,00221711 0,004434 0,5
35 GNB-35 Basınçlı Boru Hatlarında Ø200 mm Anma Çaplı Ayrım Yapısı, H=2.60 m 0,00268387 0,005368 0,5
36 GNB-36 Basınçlı Boru Hatlarında Ø100 mm Anma Çaplı Ayrım Yapısı, H=2.60 m 0,00424752 0,008495 0,5
37 GNB-37 Basınçlı Boru Hatlarında Ø150 mm Anma Çaplı Ayrım Yapısı, H=2.40 m 0,00679136 0,013583 1
38 GNB-38 Basınçlı Boru Hatlarında Ø200 mm Anma Çaplı Ayrım Yapısı, H=2.40 m 0,00261386 0,005228 0,5
39 GNB-39 Basınçlı Boru Hatlarında Ø100 mm Anma Çaplı + Ø50 mm Vantuzlu Ayrım Yapısı, H=1.15 m 0,00527439 0,010549 1
40 GNB-40 Basınçlı Boru Hatlarında Ø200 mm Anma Çaplı + Ø50 mm Vantuzlu Ayrım Yapısı, H=1.15 m 0,00326732 0,006535 0,5
41 GNB-41 Basınçlı Boru Hatlarında Ø200 mm Anma Çaplı Ayrım Yapısı, H=2.20 m 0,00254384 0,005088 0,5
42 GNB-42 Basınçlı Boru Hatlarında Ø100 mm Anma Çaplı Ayrım Yapısı, H=2.40 m 0,00205374 0,004107 0,5
43 GNB-43 Basınçlı Boru Hatlarında Ø150 mm Anma Çaplı + Ø50 mm Vantuzlu Ayrım Yapısı, H=1.15 m 0,00560112 0,011202 1
44 GNB-44 Basınçlı Boru Hatlarında Cazibeli Ara Tahliye Yapısı, H=2.50 m 0,00777155 0,015543 1
45 GNB-45 Basınçlı Boru Hatlarında Cazibeli Ara Tahliye Yapısı, H=2.70 m 0,01638328 0,032767 1
46 GNB-46 Basınçlı Boru Hatlarında Cazibeli Ara Tahliye Yapısı, H=2.80 m 0,00868174 0,017363 1
47 GNB-47 Basınçlı Boru Hatlarında Cazibeli Ara Tahliye Yapısı, H=3.00 m 0,00819164 0,016383 1
48 GNB-48 Basınçlı Boru Hatlarında Ø 50mm Anma Çaplı Vantuz Yapısı 0,00996533 0,019931 1
49 GNB-49 Basınçlı Boru Hatlarında Ø 80mm Anma Çaplı Vantuz Yapısı 0,00606788 0,012136 1
50 GNB-50 Basınçlı Boru Hatlarında Yatay Dirsek Yapılması

0,00035007

0,0007 0,5
51 GNB-51 Basınçlı Boru Hatlarında Yol Geçişi Yapılması 0,00606788 0,012136 1
52 GNB-52 Basınçlı Boru Hatlarında Dere Geçişi Yapılması 0,00494766 0,009895 1
53 GNB-53 Basınçlı Boru Hatlarında Beton Diş Yapılması 0,00009335 0,000187 0,5
54 GNB-54 Boru Hatlarında İşletme ve Bakım Yolu Yapılması 0,02795893 0,055918 0,5
55 GNB-55 Ana Boru Hattı Km:1+106.08 Botaş Boru Hattı Geçişi 0,00198373 0,003967 0,5
56 GNB-56 Ø200 Basınç Kırıcı Vana ve Koruma Yapıları : 0,0221711 0,044342 2

A.2.1.Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıda tabloda yer alan puanlar verilecektir.

A.2.2.Teklif oranlar hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.

A.2.3.İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır.

A.2.4. Kalite ve Teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için, yukarıda verilen puanların toplamıdır.

 A.3. Toplam puan

Toplam puan, Teklif Fiyat Puanı ile Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanının toplamıdır.

TP=TFP + KTP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

Not: Toplam puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü 213 No'lu Oda adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü 213 No'lu Oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1,00 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir. 16.07.2015 tarihli 29418 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

 

 

 

Cetvel Adı Miktar Birim
Ø 110 mm anma çapında 8 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 1.635,196 metre
Ø 110 mm anma çapında 10 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 1.153,212 metre
Ø 110 mm anma çapında 12,50 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 255,893 metre
Ø 125 mm anma çapında 8 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 182,444 metre
Ø 140 mm anma çapında 8 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 353,702 metre
Ø 140 mm anma çapında 10 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 265,319 metre
Ø 160 mm anma çapında 8 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 526,966 metre
Ø 180 mm anma çapında 8 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 214,327 metre
Ø 180 mm anma çapında 10 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 23,596 metre
Ø 200 mm anma çapında 8 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 199,418 metre
Ø 200 mm anma çapında 10 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 593,223 metre
Ø 225 mm anma çapında 8 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 387,481 metre
Ø 225 mm anma çapında 10 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 1.444,422 metre
Ø 280 mm anma çapında 6 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 95,395 metre
Ø 280 mm anma çapında 8 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 194,004 metre
Ø 280 mm anma çapında 10 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 196,095 metre
Ø 315 mm anma çapında 10 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 140,42 metre
Ø 355 mm anma çapında 6 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 370,2 metre
Ø 355 mm anma çapında 8 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 548,088 metre
Ø 355 mm anma çapında 10 Atm. Basınç dayanımlı PE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi 440,887 metre
H Tipi Orta Basınçlı (Savaklı) Tek Çıkışlı Su Alma Yapısı 2 adet
H Tipi Orta Basınçlı (Savaklı) Çift Çıkışlı Su Alma Yapısı 1 adet
D Tipi Orta Basınçlı (Savaklı) Çift Çıkışlı + Hat Sonu Ø50 Hava Vanalı Su Alma Yapısı 1 adet
H Tipi Orta Basınçlı (Savaklı) Çift Çıkışlı + Hat Sonu Ø50 Hava Vanalı Su Alma Yapısı 2 adet
H Tipi Orta Basınçlı (Savaklı) Üç Çıkışlı + Hat Sonu Ø50 Hava Vanalı Su Alma Yapısı 1 adet
H Tipi Yüksek Basınçlı (Savaksız) Tek Çıkışlı Su Alma Yapısı 17 adet
H Tipi Yüksek Basınçlı (Savaksız) Tek Çıkışlı + Ø50 Hava Vanalı Su Alma Yapısı 2 adet
H Tipi Yüksek Basınçlı (Savaksız) Tek Çıkışlı + Hat Sonu Ø50 Hava Vanalı Su Alma Yapısı 10 adet
H Tipi Yüksek Basınçlı (Savaksız) Tek Çıkışlı + Hat Sonu Ø100 Cazibeli Tahliye Vanalı Su Alma Yapısı (Tahliye Vanası Yapısı Dahil Değil) 2 adet
Hat Sonu Ø100 Cazibeli Tahliye Vanası Yapısı 2 adet
H Tipi Yüksek Basınçlı (Savaksız) Tek Çıkışlı + Hat Sonu Ø100 Pompajlı Tahliye Vanalı Su Alma Yapısı (Tahliye Vanası Yapısı Dahil Değil) 1 adet
Hat Sonu Ø100 Pompajlı Çift Kuyulu Tahliye Vanası Yapısı 1 adet
Basınçlı Boru Hatlarında Ø200 mm Anma Çaplı Ayrım Yapısı 1 adet
Basınçlı Boru Hatlarında Ø100 mm Anma Çaplı Ayrım Yapısı 1 adet
Basınçlı Boru Hatlarında Ø100 mm Anma Çaplı Ayrım Yapısı 2 adet
Basınçlı Boru Hatlarında Ø150 mm Anma Çaplı Ayrım Yapısı 3 adet
Basınçlı Boru Hatlarında Ø100 mm Anma Çaplı + Ø50 mm Vantuzlu Ayrım Yapısı 2 adet
Basınçlı Boru Hatlarında Ø200 mm Anma Çaplı + Ø50 mm Vantuzlu Ayrım Yapısı 1 adet
Basınçlı Boru Hatlarında Ø150 mm Anma Çaplı + Ø50 mm Vantuzlu Ayrım Yapısı 2 adet
Basınçlı Boru Hatlarında Cazibeli Ara Tahliye Yapısı 3 adet
Basınçlı Boru Hatlarında Cazibeli Ara Tahliye Yapısı 6 adet
Basınçlı Boru Hatlarında Ø 50mm Anma Çaplı Vantuz Yapısı 7 adet
Basınçlı Boru Hatlarında Ø 80mm Anma Çaplı Vantuz Yapısı 4 adet
Basınçlı Boru Hatlarında Yatay Dirsek Yapılması 6 adet
Basınçlı Boru Hatlarında Yol Geçişi Yapılması 15 adet
Basınçlı Boru Hatlarında Dere Geçişi Yapılması 11 adet
Basınçlı Boru Hatlarında Beton Diş Yapılması 9 adet
Boru Hatlarında İşletme ve Bakım Yolu Yapılması 3.203,39 adet
Ana Boru Hattı Km:1+106.08 Botaş Boru Hattı Geçişi 1 adet
Ø200 Basınç Kırıcı Vana ve Koruma Yapıları : 1 adet

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi