2016/603857 - Gölet Sulama İşi Yaptırılacaktır

İhale No 2016/603857
Sektör İnşaat, Peyzaj, Taahhüt
İdare Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü - Trabzon
Şikayet Bedeli 10.118,00 TL
Yaklaşık Bedel 2.248.663 ile 16.864.973 TL arası
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Trabzon
İşin İli Gümüşhane
Yayın Tarihi 3 Ocak 2017
İhale Tarihi 13 Şubat 2017 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 

GÖLET SULAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

DSİ 22.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON

Gümüşhane-Kelkit Güdül Göleti Sulaması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2016/603857
1-İdarenin
a) Adresi : DSI 22.Bölge Müdürlügü 61220 Yalıncak Ortahisar/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4623341105 - 4623341110
c) Elektronik Posta Adresi : proje22@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Sulama- Brüt 224 ha arazinin borulu sulanması-Çeşitli çap ve basınç dayanımlarında 12.586,12 m HDPE 100 boru döşenmesi ve 200 adet sanat yapısı ile 3.025,00 m servis yolu yapımı imalatlarının yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Gümüşhane İli Kelkit İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 360 (Üçyüzaltmış) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ 22.Bölge Müdürlügü 61220 Yalıncak - Ortahisar / TRABZON
b) Tarihi ve saati : 13.02.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

27.04.2016 Tarih ve 29696 Sayılı Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinin eki olan yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan  (A) IV. Grup: İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri, (A) IX. Grup: Su Yapıları benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme ''teklif fiyatı'' ile ''kalite ve teknik değer nitelik'' olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TFP:50 PUAN)

Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;

TP= (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı,

ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP: 50 PUAN)

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

 Sıra No Poz No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Minimum Teklif Oranı Maksimum Teklif Oranı Puanı
1 D2-0520 Servis Yolu Yapımı ve İşletilmesi 0,0083566 0,0167133 1
2 D13-0070/1 6 Atm Basınç dayanımlı Ø 110 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 0,0059138 0,0085421 1
3 D13-0070/2 6 Atm Basınç dayanımlı Ø 160 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 0,0141516 0,0204413 1
4 D13-0070/3 6 Atm Basınç dayanımlı Ø 225 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 0,0068511 0,009896 1
5 D13-0070/4 6 Atm Basınç dayanımlı Ø 280 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 0,0074141 0,0107093 1
6 D13-0070/5 6 Atm Basınç dayanımlı Ø 315 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 0,0220136 0,0317975 1
7 D13-0070/6 6 Atm Basınç dayanımlı Ø 355 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 0,01977 0,0285567 1
8 D13-0070/7 6 Atm Basınç dayanımlı Ø 400 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 0,036044 0,0520636 1
9 D13-0070/8 6 Atm Basınç dayanımlı Ø 560 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 0,0717468 0,1036343 1,5
10 D13-0070/9 8 Atm Basınç dayanımlı Ø 140 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 0,0079791 0,0115254 1
11 D13-0070/10 8 Atm Basınç dayanımlı Ø 160 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 0,0155769 0,0225 1
12 D13-0070/11 8 Atm Basınç dayanımlı Ø 180 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 0,0008773 0,0012672 0,5
13 D13-0070/12 8 Atm Basınç dayanımlı Ø 200 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 0,0061491 0,008882 1
14 D13-0070/13 8 Atm Basınç dayanımlı Ø 225 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 0,0056588 0,0081738 1
15 D13-0070/14 8 Atm Basınç dayanımlı Ø 250 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 0,0048418 0,0069936 1
16 D13-0070/15 8 Atm Basınç dayanımlı Ø 280 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 0,0154686 0,0223435 1
17 D13-0070/16 8 Atm Basınç dayanımlı Ø 315 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 0,0086034 0,0124271 1
18 D13-0070/17 8 Atm Basınç dayanımlı Ø 355 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 0,0100182 0,0144707 1
19 D13-0070/18 8 Atm Basınç dayanımlı Ø 400 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 0,0248212 0,0358528 1
20 D13-0070/19 8 Atm Basınç dayanımlı Ø 500 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 0,0764686 0,1104546 1,5
21 D13-0070/20 10 Atm Basınç dayanımlı Ø 140 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 0,0023759 0,0034319 0,5
22 D13-0070/21 10 Atm Basınç dayanımlı Ø180 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 0,0038786 0,0056024 1
23 D13-0070/22 10 Atm Basınç dayanımlı Ø 225 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 0,0053272 0,0076949 1
24 D13-0070/23 10 Atm Basınç dayanımlı Ø 250 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 0,0055388 0,0080005 1
25 D13-0070/24 10 Atm Basınç dayanımlı Ø 355 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 0,0151632 0,0219024 1
26 D13-0070/25 10 Atm Basınç dayanımlı Ø 450 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 0,0575318 0,0831014 1
27 D13-0070/26 12.5 Atm Basınç dayanımlı Ø 140 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 0,0098374 0,0142095 1
28 D13-0070/27 12.5 Atm Basınç dayanımlı Ø 280 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 0,0132137 0,0190864 1
29 D13-0070/28 12.5 Atm Basınç dayanımlı Ø 315 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 0,014527 0,0209834 1
30 D13-0070/29 12.5 Atm Basınç dayanımlı Ø 355 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 0,0213318 0,0308126 1
31 D13-0070/30 12.5 Atm Basınç dayanımlı Ø 400 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 0,0122903 0,0177526 1
32 D13-0070/31 12.5 Atm Basınç dayanımlı Ø 450 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 0,0625106 0,0902932 1,5
33 D13-0100/1 Basınçlı boru hatlarında orta basınç tek çıkışlı hidrant yapısının yapılması 0,0015627 0,0027347 0,5
34 D13-0100/2 Basınçlı boru hatlarında orta basınç çift çıkışlı hidrant yapısının yapılması 0,0100389 0,017568 1
35 D13-0100/3 Basınçlı boru hatlarında orta basınç üç çıkışlı hidrant yapısının yapılması 0,0068776 0,0120357 1
36 D13-0100/4 Basınçlı boru hatlarında orta basınç tek çıkışlı hidrolik hidrant yapısının yapılması 0,0087361 0,0152882 1
37 D13-0100/5 Basınçlı boru hatlarında orta basınç çift çıkışlı hidrolik hidrant yapısının yapılması 0,0016898 0,0029571 0,5
38 D13-0100/6 Basınçlı boru hatlarında orta basınç tek çıkışlı vantuzlu hidrant yapısının yapılması 0,001827 0,0031973 0,5
39 D13-0100/7 Basınçlı boru hatlarında orta basınç çift çıkışlı vantuzlu hidrant yapısının yapılması 0,0078718 0,0137757 1
40 D13-0100/8 Basınçlı boru hatlarında orta basınç tek çıkışlı hidrolik vantuzlu hidrant yapısının yapılması 0,0080177 0,014031 1
41 D13-0100/9 Basınçlı boru hatlarında yüksek basınç tek çıkışlı hidrolik hidrant yapısının yapılması 0,030026 0,0525455 1
42 D13-0100/10 Basınçlı boru hatlarında yüksek basınç çift çıkışlı hidrolik hidrant yapısının yapılması 0,0057265 0,0100214 1
43 D13-0100/11 Basınçlı boru hatlarında yüksek basınç tek çıkışlı vantuzlu hidrolik hidrant yapısının yapılması 0,0072906 0,0127585 1
44 D13-0100/12 Basınçlı boru hatlarında tahliye yapısının yapılması 0,0269736 0,0472037 1
45 D13-0100/13 Basınçlı boru hatlarında vantuz yapısının yapılması 0,0218195 0,0381841 1
46 D13-0100/14 Basınçlı boru hatlarında zemin üstü ayrım yapısının yapılması 0,0137214 0,0240124 1
47 D13-0100/15 Basınçlı boru hatlarında zemin altı ayrım yapısının yapılması 0,0306028 0,0535548 1
48 D13-0100/16 Basınçlı boru hatlarında hat kapama yapısının yapılması 0,0061949 0,010841 1
49 D13-0120 Basınçlı boru hatlarında dirsek tespit kitlesi yapısının yapılması 0,0015527 0,0027172 0,5
50 D13-0121 Basınçlı boru hatlarında yol geçişi yapısının (beton gömlek) yapılması 0,0146137 0,0255739 1
51 D13-0122 Basınçlı boru hatlarında dere geçişi yapısının (beton gömlek) yapılması 0,0654297 0,1145019 1
52 D13-0123 Basınçlı boru hatlarında rip yapısının (beton diş) yapılması 0,0008597 0,0015045 0,5
    Toplam     50

A.2.1.Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıda tabloda yer alan puanlar verilecektir.

A.2.2.Teklif oranlar hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.

A.2.3.İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır.

A.2.4. Kalite ve Teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için, yukarıda verilen puanların toplamıdır.

 A.3. Toplam puan

Toplam puan, Teklif Fiyat Puanı ile Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanının toplamıdır.

TP=TFP + KTP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

Not: Toplam puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü 213 No'lu Oda adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü 213 No'lu Oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

16 Temmuz 2015 Tarihli ve 29418 Sayılı Resmî Gazete ile; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.

 

Cetvel Adı Miktar Birim
Servis Yolu Yapımı ve İşletilmesi 3.025 metre
6 Atm Basınç dayanımlı Ø 110 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 674,22 metre
6 Atm Basınç dayanımlı Ø 160 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 1.089,27 metre
6 Atm Basınç dayanımlı Ø 225 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 316,68 metre
6 Atm Basınç dayanımlı Ø 280 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 234,78 metre
6 Atm Basınç dayanımlı Ø 315 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 593,32 metre
6 Atm Basınç dayanımlı Ø 355 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 323,05 metre
6 Atm Basınç dayanımlı Ø 400 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 676,13 metre
6 Atm Basınç dayanımlı Ø 560 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 753,48 metre
8 Atm Basınç dayanımlı Ø 140 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 374,01 metre
8 Atm Basınç dayanımlı Ø 160 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 1.063,79 metre
8 Atm Basınç dayanımlı Ø 180 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 50,96 metre
8 Atm Basınç dayanımlı Ø 200 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 311,22 metre
8 Atm Basınç dayanımlı Ø 225 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 237,51 metre
8 Atm Basınç dayanımlı Ø 250 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 171,08 metre
8 Atm Basınç dayanımlı Ø 280 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 426,79 metre
8 Atm Basınç dayanımlı Ø 315 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 200,2 metre
8 Atm Basınç dayanımlı Ø 355 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 191,1 metre
8 Atm Basınç dayanımlı Ø 400 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 386,75 metre
8 Atm Basınç dayanımlı Ø 500 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 799,89 metre
10 Atm Basınç dayanımlı Ø 140 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 171,99 metre
10 Atm Basınç dayanımlı Ø180 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 195,65 metre
10 Atm Basınç dayanımlı Ø 225 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 190,19 metre
10 Atm Basınç dayanımlı Ø 250 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 166,53 metre
10 Atm Basınç dayanımlı Ø 355 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 242,97 metre
10 Atm Basınç dayanımlı Ø 450 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 613,34 metre
12.5 Atm Basınç dayanımlı Ø 140 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 625,17 metre
12.5 Atm Basınç dayanımlı Ø 280 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 276,64 metre
12.5 Atm Basınç dayanımlı Ø 315 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 240,24 metre
12.5 Atm Basınç dayanımlı Ø 355 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 290,29 metre
12.5 Atm Basınç dayanımlı Ø 400 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 135,59 metre
12.5 Atm Basınç dayanımlı Ø 450 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi 563,29 metre
Basınçlı boru hatlarında orta basınç tek çıkışlı hidrant yapısının yapılması 1 adet
Basınçlı boru hatlarında orta basınç çift çıkışlı hidrant yapısının yapılması 4 adet
Basınçlı boru hatlarında orta basınç üç çıkışlı hidrant yapısının yapılması 2 adet
Basınçlı boru hatlarında orta basınç tek çıkışlı hidrolik hidrant yapısının yapılması 5 adet
Basınçlı boru hatlarında orta basınç çift çıkışlı hidrolik hidrant yapısının yapılması 1 adet
Basınçlı boru hatlarında orta basınç tek çıkışlı vantuzlu hidrant yapısının yapılması 1 adet
Basınçlı boru hatlarında orta basınç çift çıkışlı vantuzlu hidrant yapısının yapılması 3 adet
Basınçlı boru hatlarında orta basınç tek çıkışlı hidrolik vantuzlu hidrant yapısının yapılması 3 adet
Basınçlı boru hatlarında yüksek basınç tek çıkışlı hidrolik hidrant yapısının yapılması 26 adet
Basınçlı boru hatlarında yüksek basınç çift çıkışlı hidrolik hidrant yapısının yapılması 1 adet
Basınçlı boru hatlarında yüksek basınç tek çıkışlı vantuzlu hidrolik hidrant yapısının yapılması 5 adet
Basınçlı boru hatlarında tahliye yapısının yapılması 32 adet
Basınçlı boru hatlarında vantuz yapısının yapılması 25 adet
Basınçlı boru hatlarında zemin üstü ayrım yapısının yapılması 6 adet
Basınçlı boru hatlarında zemin altı ayrım yapısının yapılması 10 adet
Basınçlı boru hatlarında hat kapama yapısının yapılması 1 adet
Basınçlı boru hatlarında dirsek tespit kitlesi yapısının yapılması 5 adet
Basınçlı boru hatlarında yol geçişi yapısının (beton gömlek) yapılması 18 adet
Basınçlı boru hatlarında dere geçişi yapısının (beton gömlek) yapılması 25 adet
Basınçlı boru hatlarında rip yapısının (beton diş) yapılması 26 adet

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi