2016/598913 - Gölet Yaptırılacaktır

İhale No 2016/598913
Sektör İnşaat, Peyzaj, Taahhüt
İdare Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü - Trabzon
Şikayet Bedeli 10.118,00 TL
Yaklaşık Bedel 2.248.663 ile 16.864.973 TL arası
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Trabzon
İşin İli Gümüşhane
Yayın Tarihi 3 Ocak 2017
İhale Tarihi 10 Şubat 2017 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 

GÖLET YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-22.BÖLGE TRABZON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gümüşhane-Kelkit Aydoğdu Göleti yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2016/598913
1-İdarenin
a) Adresi : DSI 22.Bölge Müdürlügü 61220 Yalıncak TRABZON MERKEZ/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4623341105 - 4623341110
c) Elektronik Posta Adresi : proje22@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Talvegden yük 35 m, temelden yük. 36 m, kret uzunluğu 223,08 m, ön yüzü membran kaplı kaya dolgu tipinde, sulama amacı ile inşa edilecek olup, 380 ha brüt, 269 ha net tarım arazisinin sulama suyu ihtiyacının karşılanması planlanmıştır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Gümüşhane Kelkit ilçesi Aydoğdu köyünde, Han Deresi üzerinde inşa edilecektir.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 600 (Altı Yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü 61220 Yalıncak/TRABZON
b) Tarihi ve saati : 10.02.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

27.04.2016 Tarih ve 29696 Sayılı Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinin eki olan yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan yer alan (A) VIII. Grup: Barajlar benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

 

TEKLİF FİYATI PUANLAMASI (40 PUAN)-TFP

Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 40 Puan alacak

olup diğer isteklilere ait teklif puanları,

TFP= Tfmin x 40 / TF

Formülü ile hesaplanmaktadır.

KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI (60 PUAN)-KTP

İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İŞBTFNP) (50 Puan):

İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli

teklif veren isteklilere ait İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlaması konu iş kalemleri

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No: Poz No: İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Minimum Teklif Oranı (%) Maksimum Teklif Oranı (%) Puanı
1 ADG-01 Açıkta Kazı Yapılması 0.0459 0.0689 3
2 ADG-02 Yollarda Kazı Yapılması, Dolgu ve/veya Depoya Konulması 0.0269 0.0422 2
3 ADG-03

Filtre Tuvenan Dolgu Yapılması (Ft)

0.0127 0.0217 1,5
4 ADG-04 Ocak Sahalarında Kaya Kazılması Ve Gölet  Dolgusuna Konulması 0.1085 0.1447 5,5
5 ADG-05 Her Beton Sınıfında Açıkta Beton Yapılması 0.0119 0.0204 1
6 ADG-06 Açıkta Her Beton Sınıfında Betonarme Betonu Yapılması 0.0265 0.0584 4
7 ADG-07 Gölet ve Yol Kazı Malzemelerinin Nakli 0.1767 0.3029 10
8 ADG-08

Baraj Ölçüm Teçhizatı ve Teferruatının Temini ve Yerine Konulması

0.0018 0.0031 0,5
9 ADG-09 Açıkta ve Yeraltında Betonarme Demiri 0.0185 0.0317 1,5
10 ADG-10 Açıkta, Yeraltında veya Tünel/Galeri İçerisinde Kullanılacak Çelik Kaplama, Redüksiyon, Tranzisyon, Branşman, Dirsek ve Kurb Parçaları, Torisferik Kapaklar, Cebri Boru Yardımcı Ekipmanları ve Cebri Boru İmali ve Yerine Konulması 0.0299 0.0426 2,5
11 ADG-11 Sürgülü Vanaların Temini ve Yerine Montajı (450X450) 0.0040 0.0069 0,5
12 ADG-12

Kelebek Vanaların Temini ve Yerine Montajı (Ø800)

0.0037 0.0064 0,5
13 ADG-13 Taş Dolgu Yapılması 0.0125 0.0225 1
14 ADG-14 Demir Kapı, Kepenk, Merdiven, Korkuluklar ve Basit Demir İşleri 0.0021 0.0042 0,5
15 ADG-15 Her Türlü Kapağın, Gömülü Elemanlarının, Kaldırma Tijlerinin, Yakalama Kirişlerinin, Izgaraların ve Yardımcı Parçalarının İmali ve Yerine Konulması 0.0088 0.0176 1
16 ADG-16

PVC Su Tutucuların Temini ve Yerine Konulması

0.0004 0.0007 0,5
17 ADG-17 Duvar Arka ve Üst Dolgusu Yapılması 0.0025 0.0043 0,5
18 ADG-18

Muhtelif Çapta Her Türlü PVC Esaslı Boru Temin ve Yerine Montajının
Yapılması

0.0007 0.0012 0,5
19 ADG-19 Her Türlü Ölçüm, Harita, , Aplikasyon, Tatbikat, Tadilat, Detay Projeleri işleri 0.0034 0.0058 0,5
20 ADG-20 Yollarda Alt Temel ve Temel Hazırlanması ve Yerine Konulması 0.0104 0.0178 1
21 ADG-21 Geomembran Yapılması (2,00 mm, Sinyal Tabakalı, UV Dayanımlı, EPDM) 0.1203 0.2233 7
22 ADG-22 Geotekstil Yapılması (500 gr/m2, Örgüsüz, % 100 pp) 0.0201 0.0345 1
23 ADG-23 Regülatör İletim Hattı Yapılması 0.0199 0.0341 1
24 ADG-24 Koruma Betonu 0.0346 0.0594 1,5
25 ADG-25 Galvanizli Kafes Telden Çit 0.0028 0.0047 0,5
26 ADG-26 Kilometrik Bedelli Orta Gerilim(OG) Dağıtım Hattı Yapılması ve Deplase Edilmesi İşi 0.0054 0.0093 0,5
27 ADG-27 Vana Odası Trafo, Güç Dağıtımı ve Aydınlatma Yapılması, Derivasyon Tüneli Aydınlatma ve Priz Tesisatı Yapılması İşi 0.0016 0.0027 0,5

Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) (5Puan):

İsteklinin Kamu veya Özel Sektöre karşı ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde geçici  kabulü yapılan ve teklif edeceği bedelinin %50’sinden fazla olan gölet/baraj iş deneyim belgesi üzerinden puanlama yapılacaktır.

*Yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesine konu iş hariç.

*Ortak girişimlerde sadece pilot ortak değerlendirilecektir.

Bitirdiği Gölet /Baraj Sayısı Puan

0 İse 0

1 İse 1

2 İse 3

3 Ve fazlası İse 5

Kalite Nitelik Puanı (KNP) (5 Puan):

İsteklinin Kurumumuza karşı yükleniminde bulunan ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği gölet/baraj üzerinden puanlama yapılacaktır.

*Ortak girişimlerde tüm ortaklar değerlendirilecektir.

Fesih edilen veya devir yapılani Gölet /Baraj Sayısı Puan

0 İse 5

1 veya fazlası İse 0

Kalite teknik puanı, İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı, Teknik Değer Nitelik Puanı ve Kalite Nitelik Puanın toplamıdır.

KTP= İŞBTFNP+ TDNP+ KNP

Toplam puan (TP):

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

TP = TFP + KTP


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü 213 No'lu Oda adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü 213 No'lu Oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1,00 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir. 16.07.2015 tarihli 29418 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

 

Cetvel Adı Miktar Birim
Açıkta Kazı Yapılması 173.000 metreküp
Yollarda Kazı Yapılması, Dolgu ve/veya Depoya Konulması 120.000 metreküp
Filtre Tuvenan Dolgu Yapılması (Ft) 37.000 metreküp
Ocak Sahalarında Kaya Kazılması Ve Gölet Dolgusuna Konulması 235.000 metreküp
Her Beton Sınıfında Açıkta Beton Yapılması 1.000 metreküp
Açıkta Her Beton Sınıfında Betonarme Betonu Yapılması 2.275 metreküp
Gölet ve Yol Kazı Malzemelerinin Nakli 565.000 metreküp
Baraj Ölçüm Teçhizatı ve Teferruatının Temini ve Yerine Konulması 1 komple
Açıkta ve Yeraltında Betonarme Demiri 105 ton
Açıkta, Yeraltında veya Tünel/Galeri İçerisinde Kullanılacak Çelik Kaplama, Redüksiyon, Tranzisyon, Branşman, Dirsek ve Kurb Parçaları, Torisferik Kapaklar, Cebri Boru Yardımcı Ekipmanları ve Cebri Boru İmali ve Yerine Konulması 36.000 kilogram
Sürgülü Vanaların Temini ve Yerine Montajı (450X450) 2 adet
Kelebek Vanaların Temini ve Yerine Montajı (Ø800) 1 adet
Taş Dolgu Yapılması 4.300 metreküp
Demir Kapı, Kepenk, Merdiven, Korkuluklar ve Basit Demir İşleri 5.000 kilogram
Her Türlü Kapağın, Gömülü Elemanlarının, Kaldırma Tijlerinin, Yakalama Kirişlerinin, Izgaraların ve Yardımcı Parçalarının İmali ve Yerine Konulması 8.250 kilogram
PVC Su Tutucuların Temini ve Yerine Konulması 450 kilogram
Duvar Arka ve Üst Dolgusu Yapılması 1.500 metreküp
Muhtelif Çapta Her Türlü PVC Esaslı Boru Temin ve Yerine Montajının yapılması 450 metre
Her Türlü Ölçüm, Harita, , Aplikasyon, Tatbikat, Tadilat, Detay Projeleri İşleri 1 takım
Yollarda Alt Temel ve Temel Hazırlanması ve Yerine Konulması 11.000 metreküp
Geomembran Yapılması (2,00 mm, Sinyal Tabakalı, UV Dayanımlı, EPDM) 68.000 metrekare
Geotekstil Yapılması (500 gr/m2, Örgüsüz, % 100 pp) 78.000 metrekare
Regülatör İletim Hattı Yapılması 1.250 metre
Koruma Betonu 2.800 metreküp
Galvanizli Kafes Telden Çit 1.000 metre
Kilometrik Bedelli Orta Gerilim(OG) Dağıtım Hattı Yapılması ve Deplase Edilmesi İşi 1,5 kilometre
Vana Odası Trafo, Güç Dağıtımı ve Aydınlatma Yapılması, Derivasyon Tüneli Aydınlatma ve Priz Tesisatı Yapılması İşi 1 komple
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi