2012/83481 - Hastanemiz 2012 Mali Yılı İhtiyacı Olan 42 Kalem Tıbbi Sarf Alım İşi

İhale No 2012/83481
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare Diyarbakır Silvan Devlet Hastanesi
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Diyarbakır
İşin İli Diyarbakır
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 9 Temmuz 2012 10:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


HASTANEMİZ 2012 MALİ YILI İHTİYACI OLAN 42 KALEM TIBBİ SARF ALIM İŞİ
Sa ğ lık B a ka nlığ ı Silv a n De v l et H a st a nesi
Hastanemiz 2012 Mali Yili Ihtiyaci Olan 42 Kalem Tibbi Sarf Alim Işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/83481
1-İda re nin
a) Adresi : Bahçelievler Mah. Hastane Cad. 21 21640 Silvan Diyarbakir
b) Telefon ve faks numarası : 4127115005 - 4127115603
c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakirdhs5@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta
(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Silvan Devlet Hastanesi Tibbi Sarf Birimi
c) Teslim tarihi : Teslimat Hastanemiz Isteği Üzerine Tek Parti Veya Partiler Halinde
Gerçekleşecektir.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Bahçelievler Mah. Hastane Cad. No:21 Silvan D.Bakir
b) Tarihi ve saati : 09.07.2012 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Teklif edilen ürünler T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) onaylanmış ürün olmalıdır. ‘’ Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır.’’ İbaresini taşımayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır.
İstekliler teklif etmiş oldukları ürünler için onaylanmış TİTUBB ürün barkod numarasını teklif mektubu ekinde
vereceklerdir
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Tüm malzemeler için birer adet numune getirilecektir. Numunesi olmayan malzemeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Numunesi istenen malzeme için gerek görüldüğü hallerde malzemenin numunesi denenerek karar verilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden istekliler lehine % 10 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DR.Yusuf Azizoğlu Silvan
Devlet Hastanesi Satinalma Birimi adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Ziraat Bankasi Merkez Şubesi Hesap No:
358530185001 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DR.Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi Satinalma Birimi adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
ETİLEN OKSİT KARTUŞ SETİ 50,000 ADET
ETİLEN OKSİT RULOSU 150MMX200 MM 1,000 ADET
ETİLEN OKSİT RULOSU 100MMX20MM 1,000 ADET
ŞEKER YÜKLEME TESTİ İÇİN 50 GR GLUKOZ POŞETİ 3.000,000 ADET
ŞEKER YÜKLEME TESTİ İÇİN 75 GR GLUKOZ POŞETİ 3.000,000 ADET
MAY-GRÜNWALDS EOSİN METHYLENE BLUE SOLT 10,000 ŞİŞE
GİEMSA'S AZUR EOSİN METHYLENE BLUE SOLT 5,000 ŞİŞE
ULTRASONİK KAOGÜLASYON KESME TROİD UCU 5,000 ADET
VAJİNAL SPEKULUM(BÜYÜK) 3,000 ADET
VAJİNAL SPEKULUM (ORTA) 3,000 ADET
ISI VE NEM ÖLÇER(BUZDOLABI) 5,000 ADET
ÇİFT UÇLU CARMEN ENJEKTÖRÜ 20,000 ADET
TEK UÇLU CARMEN ENJEKTÖRÜ 30,000 ADET
SURGICELL 50,000 ADET
CATHAJEL 12,5 LİK 100,000 ADET
İPEK 2/0 KESKİN 26MM 400,000 ADET
İPEK 3/0 KESKİN 26MM 400,000 ADET
İPEK 3/0 YUVARLAK 25MM 250,000 ADET
İPEK 3/0 SERBEST ÇİLE 200,000 ADET
İPEK 4/0 SERBEST ÇİLE 50,000 ADET
İPEK 4/0 KESKİN 26 MM 100,000 ADET
POLYGLACTİN ACİD 2/0 KESKİN 26 MM 100,000 ADET
POLYGLACTİN ACİD 3/0 KESKİN 19 MM 250,000 ADET
POLYGLACTİN RAPİD 2/0 YUVARLAK 30 MM 300,000 ADET
POLYGLACTİN RAPİD 4/0 YUVARLAK 26 MM 100,000 ADET
POLYGLACTİN 1/0 YUVARLAK 35 MM 300,000 ADET
BEBEK İDRAR TORBASI-KIZ 500,000 ADET
BEBEK İDRAR TORBASI-ERKEK 800,000 ADET
MORTARA CİHAZI EFOR TESTİ İÇİN 10'LUK HASTA KABLOSU 1,000 ADET
PRİCK TEST ALLERJEN SOLİSYON (12 FLK.) 3,000 ADET
TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ 10,000 ADET
STANECONE 10,000 ADET
CERRAHİ ELDİVEN NO:9 (PUDRALI) 2.000,000 ÇİFT
ENDONOKED TÜP KAFLI SPİRALLİ NO:4 30,000 ADET
ENDONOKED TÜP KAFLI SPİRALLİ NO:7 50,000 ADET
ENDONOKED TÜP KAFLI SPİRALLİ NO:4,5 30,000 ADET
ENDONOKED TÜP KAFLI SPİRALLİ NO:3,5 30,000 ADET
ŞEKER STRİBİ 80,000 KUTU
PERİFERİK SİNİR BLOĞU İĞNESİ 5 MM UÇLU 200,000 ADET
25 MİKRON KARTUŞ FİLİTRE 120,000 ADET
5 MİKRON KARTUŞ FİLİTRE 100,000 ADET
1/3 MİKRON KARTUŞ FİLİTRE 100,000 ADET

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.