Hizmet Satın Alınacaktır

İhale No 1697532
Sektör Temizlik, İşçilik ve Personel Hizmetleri
İdare Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğü
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Balıkesir
İşin İli Balıkesir
Yayın Tarihi 14 Eylül 2018
İhale Tarihi 24 Eylül 2018 14:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

HİZMET SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:
Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Döneminde GP Filtrelerinin temizliği işlerinin yürütülmesi İşçiliği ile İlgili İş Gücü Temini Hizmet Alımı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No                        :  2018/449657
1 - İdarenin
a) Adresi                                 :  Bursa Karayolu 4 Km Susurluk/BALIKESİR
b) Telefon No                         :  0 266 865 19 40 (4 Hat)
c) Faks No                              :  0 266 865 26 04-05
2 - İhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  2018-2019 Kampanya döneminde Ham Fabrika kısmında bulunan GP Filtrelerinin 70 gün (±%20 toleranslı) süresince 12 Kişi ile temizlik ve takibinin Yapılması İşidir.
b) Yapılacağı Yer                   :  Susurluk Şeker Fabrikası
c) İşin Süresi                          :  Susurluk Şeker Fabrikası 2018/2019 kampanya dönemidir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer                    :  Susurluk Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati                    :  24.09.2018 Pazartesi günü Saat 14.30
4 - İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu 4. Km. Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.
7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
7752/1-1

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi