İ.e.t.t.’in Yürütümünde Ve Denetiminde Bulunan Özel Halk Otobüslerinin İçerisine Reklam Karşılığı Pano Ve El Tutacağı Yaptırılması Ve Reklam Alanlarının Kullanım Hakkının Kiraya Verilmesi İşi İhale Edilecektir

İhale No 150330
Sektör Tesis, Kantin İşletme ve Gayrimenkul Satış, Kiralama
İdare İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli İstanbul
İşin İli İstanbul
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 12 Temmuz 2012 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 İ.E.T.T.’İN YÜRÜTÜMÜNDE VE DENETİMİNDE BULUNAN ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNİN İÇERİSİNE REKLAM KARŞILIĞI PANO VE EL TUTACAĞI YAPTIRILMASI VE REKLAM ALANLARININ KULLANIM HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1) İhale konusu olan işin;
a) Niteliği             :  İ.E.T.T.'in yürütümünde ve denetiminde bulunan Özel Halk Otobüslerinin içerisine reklam karşılığı pano ve el tutacağı yaptırılması ve reklam alanlarının kullanım hakkının 60 ay süreyle kiraya verilmesi işi.
b) Teslim Yeri     :  İ.E.T.T garajları
c) Miktarı             :  1.283 adet otobüs
2) İhale şartnamesi, İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği' ne müracaat edilerek 100,00.-TL bedel karşılığında temin edilebilir.
3) İhale ile ilgili teklif mektupları 12.07.2012 Perşembe günü saat: 14:00'e kadar İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği Şahkulu Mh. Erkan-ı Harp Sk. No:2Metrohan Tünel-Beyoğlu/İST adresine teslim edilecek ve teklif mektupları aynı adreste toplanan İhale Komisyonu huzurunda aynı gün saat 14:00'den itibaren açılacaktır.
4) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
5) Söz konusu ihalenin tahmin edilen toplam bedeli 1.924.500,00 TL + KDV olup, geçici teminat miktarı tahmin edilen toplam bedelin % 3'üdür.
6) İsteklilerde aranılacak şartlar:
A) Kanuni İkametgahı olması,
B) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası, veya esnaf odası ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,
D) İmza sirküleri vermesi,
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişililerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E) İstekliler adına vekaleten adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
F) Tahmin edilen toplam bedelin %3'ü oranında geçici teminat,
G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
H) Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu
F) Diğer belgeler: İstekliler ihale konusu iş ile ilgili en az 5 (beş) yıllık iş deneyimini gösteren kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış referans mektubunu teklifleri ile birlikte İdareye sunmak zorundadır. Referans mektubu getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
5237/1-1

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.