2012/83242 - İçme Suyu İnşaatı Yaptırılacaktır

İhale No 2012/83242
Sektör Gıda Ürünleri
İdare Şırnak Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Şırnak
İşin İli Şırnak
Yayın Tarihi 24 Ağustos 2015
İhale Tarihi 16 Temmuz 2012 14:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


İÇME SUYU İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
Şırna k Ö ze l İda re s i D este k H iz met leri M üdürlüğ ü
Silopi İlçesine Bağlı Çalışkan Tabur Komutanlığı İçme Suyu yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2012/83242
1-İda re nin
a) Adresi : Cumhuriyet Mahallesi İl Sağlık Müdürlüğü Karşısı Şırnak İş
Merkezi Kat:5 Şırnak Merkez
b) Telefon ve faks numarası : 4862161039 - 4862161550
c) Elektronik Posta Adresi : sirnakozelidare@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu y a pı m i şin in
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Silopi İlçesi Çalışkan Tabur Komutanlığı
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Cumhuriyet Mahallesi İl Sağlık Müdürlüğü Karşısı Şırnak İş
Merkezi Kat:5
b) Tarihi ve saati : 16.07.2012 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili
Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. b) Teknik Personel:
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi 3 Yıl deneyimli
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek
Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/IV grubu İşler Benzer İş olarak kabul edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şırnak İl Özel İdaresi
Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şırnak İl Özel İdaresi İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Cetvel Adı Miktar Birim
Silindirtirajlı dış kapı kilidi (TS EN 12209) 1,000 Adet
Elile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak,gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) 30,000
Elile her cins zemin hendek dolgusu yapılması 42,500
Elile her derinlikte geniş derin yumuşak ve sert toprak kazılması(serilmesi, doldurulması ve düzeltilmesi harici). 12,000
Elile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde genişderin kazı yapılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışıkgravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur,ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist,taşlaşmış marn ve kil, 0-0 20,000
Elile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde dar derinkazı yapılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışıkgravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur,ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist,taşlaşmış marn ve kil, 0-0,4 55,000
Elile kil kaplaması yapılması 2.019,780
Makineile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması (gevşekve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu kil,gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlıtoprak ve benzeri zeminler) 60,000
Makineile her derinlikte dar derin yumuşak ve sert toprağın Kazılması(serilmesi ve düzeltilmesi harici). 3.420,000
Makineile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (sertkil, yumuşak marn, yumuşak tüf, sıkışık gravye, kazıgüçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrışmış veçatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmışmarn ve kil, 0-0,400 m³ büyüklük 60,000
Makineile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya veya batak vebalçık kazılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker,marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkaniktüfler (bazalt tüfleri hariç), su muhtevası yüksek olan ve busuyu kolay bır 30,000
Makineile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kayalık zemindekanal açılması veya dere yatağı temizlenmesi (serilmesi vedüzeltilmesi hariç). 4.659,120
Basınçdayanımı C 6/8 (150 dozlu) olan demirsiz beton 3,300
Basınçdayanımı C 12/15 (250 dozlu) olan demirsiz beton 13,000
250dozlu demirsiz beton (el ile hazırlanmış, elenmiş kum-çakılve tulumba suyu kullanıldığında). 26,250
400dozlu demirli beton (el ile hazırlanmış, elenmiş kum-çakılve şehir suyu kullanıldığında). 27,500
Basınçdayanımı C 16/20 (BS.16) olan demirsiz beton (granülometrik kumve çakıl ile) 72,000
Basınçdayanımı C 25/30 (BS 25-B300) olan betonarme betonu(granülometrik kum ve çakıl ile) 12,000
Toplamataşı ile 200 kg çimento dozlu kargir inşaat (harç içinlüzumlu kum el ile hazırlandığında ve şehir suyukullanıldığında). 5,400
Kazıdançaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargirinşaat yapılması 1,500
Ocaktaşı ile blokaj yapılması 1,500
Toplamataşı ile blokaj yapılması 7,500
Çakılile drenaj yapılması 9,600
Doluveya düşey delikli (19x9x5 cm) fabrika tuğlası ile 200 dozçimento harçlı taşıyıcı duvar yapılması 5,000
Kanalizasyoniçin Ø 15 cm iç çapında ve 3 cm et kalınlığında 400 dozlubeton büz döşenmesi 30,000 m
15cm iç çapında beton büz döşemesi (cidar kalınlığı 3 cm) 10,000 m
Drenajiçin Ø 20 cm iç çapında ve 3,50 cm et kalınlığında 400dozlu beton büz döşenmesi 30,000 m
Düzyüzeyli beton ve betonarme kalıbı 952,000
Enyüksek noktası (yüksekliği) 4 m'ye kadar olan yapı ve sınaiimalata (köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi (4.00 m.dahil) 190,000
Enyüksek noktası (yüksekliği) 4.01-6 m'ye kadar olan yapı vesınai imalata (köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi(6.00 m. dahil) 100,000
0-12,50m arası yükseklikteki duvarlar için iş iskelesi kurulması(12,50 m. dahil) 150,000
0-12,50m arası yükseklikteki tavanlar için iş iskelesi kurulması(12,50 m dahil) 80,000
8-12mm beton çelik çubukların bükülmesi ve yerine takılması 9,150 Ton
14-50mm beton çelik çubukların bükülmesi ve yerine takılması 2,700 Ton
Demirden(kapı, kepenk, pencere, camekân, açılır kapanır sürme(akordeon) parmaklıklı) kapı, pencere yapılması ve yerinekonulması 110,000 kg
Kareve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerinekonulması 230,000 kg
Çeşitliprofil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması veyerine konulması (su depoları ve benzeri) 10,000 kg
Çeşitlidemir işleri yapılması ve yerine konulması (her çeşitmerdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçeparmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlereyapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işler) 130,000 kg
Fonttanızgara, kapak, garguy yapılması ve yerine konulması 93,750 kg
Dikenlitel örgü yapımı 800,000
100kVA'lık Harici Tip AG Panosu 1,000 Adet
Demirimalatın bir kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması 18,000
Demirimalatın iki kat antipas,iki kat sentetik boya ile boyanması 29,500
Yenisıva yüzeylerine beyaz üç kat kireç badana yapılması 50,000
Yenisıva yüzeylerine renkli veya beyaz iki kat tutkallı badanayapılması 100,000
Satenalçılı yüzlere astar çekilerek iki kat su bazlı mat plastikboya yapılması 90,000
Beyazkaro fayans ile yatay yüzlere kaplama yapılması 65,000
Beyazkaro fayans ile duvar kaplaması yapılması 119,400
250/350çimento dozlu harçla düz sıva yapılması (Dış duvaryüzeyleri ile bodrum iç duvarlarında) 163,000
250/400çimento dozlu harçla düz sıva yapılması (Dış duvaryüzeyleri ile subasmanlarda) 30,000
500kg çimento dozlu harçla tek kat düz sıva yapılması (Betonduvarlı su depoları için) 50,000
Kireç-çimentokarışımı harçla tavan sıvası yapılması 68,000
Mozayikdenizlik yapılması 1,000
200kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması 105,000
2.5cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması 122,750
2.5cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması 62,500
TopraklamaKazığı+ 5m şerit ve gömülmesi 2,000 Adet
Demontaj,33/0.4-0.231kV, 50kVA Dir.Güç Trafosu 1,000 Adet
33/0.4-0.231kV,100kVA Dir.Güç Trafosu 1,000 Adet
1kV,4x 16 mm2 NYY Kablo (yeraltına) 60,000 m
1kV,3x 70s/35c mm2 NYY Kablo (yeraltına) 50,000 m
1kV,3x 70s/35c mm2 NYY Kablo (beton kanala, direğe) 20,000 m
Anmaçapı=100 mm, Flanslı boru başlarının plastik vb.conta ilebağlanması (12.5 kg/cm2 işletme basıncı için) 55,000 Adet
Anmaçapı=4"(100 mm), et kalınlığı=3.25 mm, her nevi çelikboru ve çelik boru özel parçalarının ucuna kaynakla flanşlıbaş yapılmış flanşlar (TS 816/4'e göre imal edilecek olupbasıncı 10 kg/cm2 dir. Zamlar fiyata 86,000 Adet
Anmaçapı=4" (100 mm), kırdöküm (font) ve çelik borularınkesilmesi 40,000 Adet
Anmaçapı=4"(100 mm), siyah düz uçlu çelik borularındöşenmesi (taşıma ve baş bedeli hariç) 52,000 m
Hernevi ve her çapta çelik boru özel parçalarının döşenmesi(baş yapımı bedeli hariç) 550,000 kg
Herçapta plastik (PVC)borularda her nevikırdöküm özel parçalarındöşenmesi (baş bağlama bedeli hariç) 50,000 kg
Çap=50mm'lik, her nevi kırdöküm vanalarının yerine konulmasıişçiliği (vana bedeli,taşıma ve baş bağlama bedeli hariç) 4,000 Adet
Çap=80mm'lik, her nevi kırdöküm vanalarının yerine konulmasıişçiliği (vana bedeli,taşıma ve baş bağlama bedeli hariç) 7,000 Adet
Çap=100mm'lik, her nevi kırdöküm vanalarının yerine konulmasıişçiliği (vana bedeli,taşıma ve baş bağlama bedeli hariç) 4,000 Adet
Çap=80mm'lik, 10-16 ATÜ işletme basıncına dayanır kırdökümvolanlı vanaların yerine konulması (10 ATÜ dahil), (başbağlanması bedeli hariç) 2,000 Adet
Çap=50mm'lik, 16-25 ATÜ işletme basıncına dayanır kırdökümvolanlı vanaların yerine konulması (10 ATÜ dahil), (başbağlanması bedeli hariç) 4,000 Adet
Çap=80mm'lik, 16-25 ATÜ işletme basıncına dayanır kırdökümvolanlı vanaların yerine konulması (10 ATÜ dahil), (başbağlanması bedeli hariç) 8,000 Adet
Çap=100mm'lik, 16-25 ATÜ işletme basıncına dayanır kırdökümvolanlı vanaların yerine konulması (10 ATÜ dahil), (başbağlanması bedeli hariç) 12,000 Adet
Çap=80mm'lik, krepinlerin (giriş süzgeçlerinin) yerine konulması(baş bağlanması bedeli hariç) 1,000 Adet
Çap=100mm'lik, krepinlerin (giriş süzgeçlerinin) yerine konulması(baş bağlanması bedeli hariç) 2,000 Adet
Çap=50mm'lik, 10-25 atmosfer işletme basıncına dayanır vantuzlarınyerine konulması (vantuz bedeli, taşıma ve baş bağlamasıbedeli hariç) 3,000 Adet
Çap=80mm'lik, 10-25 atmosfer işletme basıncına dayanır vantuzlarınyerine konulması (vantuz bedeli, taşıma ve baş bağlamasıbedeli hariç) 5,000 Adet
Çap=100mm'lik, 10-25 atmosfer işletme basıncına dayanır vantuzlarınyerine konulması (vantuz bedeli, taşıma ve baş bağlamasıbedeli hariç) 4,000 Adet
Çap=50mm'lik çift küreli vantuz, vantuzların yerine konulması başbağlama bedeli hariç 3,000 Adet
Çap=80mm'lik çift küreli vantuz, vantuzların yerine konulması başbağlama bedeli hariç 5,000 Adet
Çap=100mm'lik çift küreli vantuz, vantuzların yerine konulması başbağlama bedeli hariç 4,000 Adet
Çap=125mm'lik, kırdöküm havalandırma bacalarının yerine konulması 3,000 Adet
Dışçapı 63 mm HDPE borunun döşenmesi 3.640,000 m
Dışçapı 90 mm HDPE borunun döşenmesi 4.041,000 m
Dışçapı 110 mm HDPE borunun döşenmesi 3.540,000 m
Dışçapı 63 mm 16 ATÜ HDPE borunun döşenmesi 3.640,000 m
Dışçapı 90 mm 16 ATÜ HDPE borunun döşenmesi 4.041,000 m
Dışçapı 110 mm 20 ATÜ HDPE borunun döşenmesi 3.540,000 m
Dışçapı 75 mm HDPE boru ve parça başlarının alın kaynağımetodu ile eklenmesi (16 ATÜ) 73,000 Adet
Dışçapı 90 mm HDPE boru ve parça başlarının alın kaynağımetodu ile eklenmesi (16 ATÜ) 81,000 Adet
Dışçapı 110 mm HDPE boru ve parça başlarının alın kaynağımetodu ile eklenmesi (20-25 ATÜ) 71,000 Adet
20HP (Q=3,3 lt/sn Hm =160 m) 2900 d/d Yatay Milli Elektromotopomp(Y) Kumanda panolu 2,000 Adet
TermikMagnetik Şalter-tablo arkası-3x63 A'e kadar 1,000 Adet
TermikMagnetik Şalter-tablo arkası-3x200 A'e kadar 1,000 Adet
1kV yeraltı kablosu (NYY)-3x70+35 mm² 30,000 m
DieselJeneratör- 100 kVA, Diesel motoru su veya hava ile soğuyancinsten, 1500 d/min 1,000 Adet
OtomatikDevreye Girme tertibatı 45-100 kVA (100 kVA dahil) 1,000 Adet
Sesizolasyon kabini 100 kVA 1,000 Adet
Gömmesilindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Genişve dar tip) 1,000 Adet
Menteşeninyerine takılması 14,000 Adet
İspanyolettakımının yerine takılması (Kol, demir ve teferruatlı) 3,000 Adet
Suİle Tahrikli Klorlama Cihazı 1,000 Adet
Betonsantralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıylabasılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi(beton nakli dahil) 37,500
Betonsantralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıylabasılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi(beton nakli dahil) 4,250
Ø8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubuklarınkesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 1,000 Ton
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi