2012/79601 - İçme Ve Kullanma Amaçlı Sondaj Kuyusu Yaptırılacaktır

İhale No 2012/79601
Sektör Sondaj, Delme-Patlatma Hizmetleri ve Malzemeleri
İdare İller Bankası Anonim Şirketi Yeraltı Etüdleri Daire Başkanlığı
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Ankara
İşin İli Muğla
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 16 Temmuz 2012 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


İÇME VE KULLANMA AMAÇLI SONDAJ KUYUSU YAPTIRILACAKTIR
İller B a n ka sı A no ni m Şir ket i Y er a lt ı Etüt leri Da iresi B a şka n lığ ı
Muğla(Merkez)Belediyesi Içme Ve Kullanma Amaçli Sondaj Kuyusu yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2012/79601
1-İda re nin
a) Adresi : İller Bankası Anonim Şirketi -Ziraat Mahallesi 657.Sokak No:14 (06110) Altindağ /Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 3123033323-3302 - 3123411925
c) Elektronik Posta Adresi : yeraltietudleri@ilbank.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu y a pı m i şin in
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Muğla (Merkez) Belediyesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.
3- İha lenin
İller Bankası Anonim Şirketi -Yeraltı Etütleri Dairesi Başkanlığı
a) Yapılacağı yer : Ziraat Mahallesi 657.Sokak No:14 (06110) (Dışkapı) Altindağ
/Ankara
b) Tarihi ve saati : 16.07.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili
Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. b) Teknik Personel:
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
En az 1 Teknik Personel Jeoloji Mühendisi ve/veya Petrol Mühendisi En az 2 yıl deneyimli
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
a) 11.06.2011 tarih 27961 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan“Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan AIV Grup işler veya her türlü "İçme ve kullanma suyu sondajları, Jeotermal sondajlar, Petrol Sondajları" işidir.
b) İhale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş
deneyim belgelerinin de sunulabilecektir.
İhale konusu işe ilişkin iş deneyim belgesi yerine ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi sunulduğu ve ihale konusu iş tutarının iş deneyim belgesi üzerinden tespit edilemediği hallerde, ihale konusu iş tutarının
tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.
c) Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Jeoloji Mühendisliği ve Petrol Mühendisliği bölümleridir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 55 TRY (Türk Lirası) karşılığı İller Bankası Anonim Şirketi- Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı- Atatürk Bulvarı No:21 Opera/Ankara adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası Anonim Şirketi -Ziraat Mahallesi 657.Sokak No:14 (06110) (Dışkapı) Altindağ /Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Cetvel Adı Miktar Birim
Alüvyonlar'da 24"çapında kuyu açımı 6,000 mt.
Kireçtaşı, Kong.,Kumtaşı, Kiltaşın'da 24" çapında kuyu açımı 58,000 mt.
Kireçtaşı, Kong., Kumtaşı, Kiltaşın'da 17 1/2" çapında kuyu açımı 476,000 mt.
Kireçtaşı, Kong., Kumtaşı, Kiltaşı'da 15" çapında kuyu açımı 60,000 mt.
19" Kapalı Teçhiz Borusu (Madeni Boru Yük.Boşalt.,Taşm.ve Kuyuya İndr. Dahil) 64,000 mt.
10 3/4" Kapalı Teçhiz Borusu (Madeni Boru Yük. Boşalt.,Taşm.ve Kuyuya İndr. Dahil) 408,000 mt.
10 3/4" Köprülü Filtreli Teçhiz Borusu (Madeni Boru Yük.Boşalt.,Taşm.ve Kuyuya İndr. Dahil) 180,000 mt.
8 5/8" Kapalı Teçhiz Borusu (Madeni Boşalt.,Taşm.ve Kuyuya İndr. Dahil) 12,000 mt.
Kuyu Yeri Hazırlığı ve Kuyu Ağızı Düzenlenmesi (Çimento Taş.Dahil) 17,100 m3
İnkişaf (Kuyu Geliştirme) Çalışması 5,000 ad.
Pompaj (Su Verim Deneyi) Çalışması 5,000 ad.
Su Sondaj Makinasının (Her türlü Malzeme ve Ekipmanının) Taşıması 624,000 km.
Su Örneklerinin Analizi ( İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin Ek-1'in "a","b","c" parametreleri) 5,000 ad.
Su Örneklerinin Analizi ( İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin Ek-1'in "d" parametresi) 5,000 ad.
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi