2012/76733 - İlaç Sarf Malzemesi Satın Alınacaktır

İhale No 2012/76733
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA Tedarik Bölge Başkanlığı
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Ankara
İşin İli Ankara
Yayın Tarihi 24 Ağustos 2015
İhale Tarihi 26 Temmuz 2012 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


İLAÇ SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
M illi Sa v un ma B a ka nlığ ı Ge nel K ur ma y B a şka nlığ ı B a ğ lıla rı Ve M üst eşa rlık An ka ra Ted. blg . bş k ( ms b)
73 Kalem Ilaç Sarf Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/76733
1-İda re nin
a) Adresi : MSB Ankara Tedarik Bölge Baskanligi Etlik Caddesi (Eski Garajlar
Yani) 06010 Keçiören Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 3123843250 - 3123843261
c) Elektronik Posta Adresi : -
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : MSB İlaç Fabrikası Komutanlığı Dışkapı/Ankara
c) Teslim tarihi : Taahhüt konusu mallar,Sözleşmenin imzalanmasını takip eden tarihten itibaren 60 (Altmış) takvim günü, içerisinde kısmi teklife göre kısım bazında miktarları bölünmeksizin teslim edilecektir. Teslimatla ile ilgili diğer hususlar sözleşmenin 44.2 nci maddesinde belirtilmiştir.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı 5 Nu.lı İhale Komisyonu
İhale Salonu Etlik/Ankara
b) Tarihi ve saati : 26.07.2012 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB.Ankara Tedarik
Bölge Başkanlığı Şartname Odası. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı 5 Nu.lı İhale Komisyonu İhale Salonu Etlik/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
AlüminyumFolyo 76 mm. B Kompoze C Fort Kapsül Tip1 21,000 kg
AlüminyumFolyo 76 mm. Muscor Kapsül Tip1 25,000 kg
AlüminyumFolyo 76 mm.Orfuril Kapsül Tip1 8,000 kg
AlüminyumFolyo 76 mm.Orgripal Kapsül Tip1 82,000 kg
AlüminyumFolyo 165 mm.Ornapsen 275 mg.Tablet Tip2 15,000 kg
AlüminyumFolyo 165 mm.Ornapsen Fort Tablet Tip2 102,000 kg
AlüminyumFolyo 165 mm. Orsipro 500 mg Tablet Tip2 10,000 kg
AlüminyumFolyo 165 mm.Orsipro Fort Tablet Tip2 10,000 kg
AlüminyumFolyo 207 mm.Ortamol Tablet Tip3 40,000 kg
AlüminyumFolyo 207 mm. Orbroksol Tablet Tip3 7,000 kg
AlüminyumFolyo 207 mm. Orfleks Tablet Tip3 16,000 kg
AlüminyumFolyo 207 mm.Setorozin Film Tablet Tip3 5,000 kg
EczaneKutusu ve Prospektüs Anestekain Pomat 39.000,000 adet
EczaneKutusu ve Prospektüs Ayko Pomat 175.000,000 adet
EczaneKutusu ve Prospektüs Baktrosin Pomat 32.000,000 adet
EczaneKutusu ve Prospektüs B Kompoze C Fort Kapsül 28.000,000 adet
EczaneKutusu ve Prospektüs Çinko Oksit Pomat 74.000,000 adet
EczaneKutusu ve Prospektüs Efednas Şurup 22.000,000 adet
EczaneKutusu ve Prospektüs Muscor Kapsül 61.000,000 adet
EczaneKutusu ve Prospektüs Nova Ampul 14.000,000 adet
EczaneKutusu ve Prospektüs Nova Tablet 82.000,000 adet
EczaneKutusu ve Prospektüs Orbroksol Şurup 15.000,000 adet
EczaneKutusu ve Prospektüs Orbroksol Tablet 8.200,000 adet
EczaneKutusu ve Prospektüs Ordusid 375mg. Tablet 42.000,000 adet
EczaneKutusu ve Prospektüs Ordusid 750mg. Tablet 68.000,000 adet
EczaneKutusu ve Prospektüs Orfleks Tablet 43.000,000 adet
EczaneKutusu ve Prospektüs Orfuril Kapsül 17.500,000 adet
EczaneKutusu ve Prospektüs Orgentamisin Pomat 15.000,000 adet
EczaneKutusu ve Prospektüs Orgripal Kapsül 360.000,000 adet
EczaneKutusu ve Prospektüs Orgopen Tablet 1000 mg. 25.000,000 adet
EczaneKutusu ve Prospektüs Ormedsil Tablet 7.000,000 adet
EczaneKutusu ve Prospektüs Ornapsen 275mg. Tablet 67.000,000 adet
EczaneKutusu ve Prospektüs Ornapsen Fort Tablet 240.000,000 adet
EczaneKutusu ve Prospektüs Ormentin BID 350.000,000 adet
EczaneKutusu ve Prospektüs Orpermanganat Tablet 2.500,000 adet
EczaneKutusu ve Prospektüs Orsipro 500 mg.Tablet 72.000,000 adet
EczaneKutusu ve Prospektüs Orsipro 750 mg.Tablet 60.000,000 adet
EczaneKutusu ve Prospektüs Ortamol Tablet 75.000,000 adet
EczaneKutusu ve Prospektüs Setorozin Tablet 10 mg. 14.000,000 adet
EnjekteEdilebilen İlaçlar İçin Ampul 2 ml. 300.000,000 adet
GazKomp.Ambalaj Kağıdı Tip1 1.000,000 kg
GazKomp.Ambalaj Kağıdı Tip2 2.500,000 kg
HastaneAmbalaj Kutusu Sargı Gaz TİP2 55.000,000 adet
KapsülBoş Sert Jelatin No:0 500 mg.(Gri-Kırmızı) 1.900.000,000 adet
KapsülBoş Sert Jelatin No:0 500 mg.(Yeşil-Sarı) 500.000,000 adet
KapsülBoş Sert Jelatin No:1 250 mg.(Fildişi-Sarı) 100.000,000 adet
MukavvaKutu EBAT 1 (470x690X240mm) 800,000 adet
MukavvaKutu EBAT 2 (220x320X260mm) (Seperatörlü) 8.700,000 adet
MukavvaKutu EBAT 3 (360x660X440mm) 2.600,000 adet
NemÇekici Silikajel Kartuş 270.000,000 adet
PolipropilenFolyo Yazılı 300,000 kg
PVC(Polivinilklorür) Folyo 88 mm. Tip1 1.000,000 kg
PVC(Polivinilklorür) Folyo 167 mm. Tip2 800,000 kg
PVC(Polivinilklorür) Folyo 205 mm Yeşil Tip3 220,000 kg
Camİlaç Şisesi 20 cc 110.000,000 adet
Camİlaç Şisesi 40 cc 370.000,000 adet
BükülebilirSilindirik Metalik Tüp Anestekain Pomat 36.000,000 adet
BükülebilirSilindirik Metalik Tüp Ayko Pomat 71.000,000 adet
BükülebilirSilindirik Metalik Tüp Çinko Oksit Pomat 20 gr. 74.000,000 adet
BükülebilirSilindirik Metalik Tüp Vazelin Pomat 85.000,000 adet
BükülebilirSilindirik Metalik Tüp Baktrosin Pomat 47.000,000 adet
TüpBoş Plastik Vitamin C Tablet 55.000,000 adet
YapışkanlıRulo Etiket Ordusid 375 mg. Tablet Tip1 39.000,000 adet
YapışkanlıRulo Etiket Ordusid 750 mg.Tablet Tip1 66.000,000 adet
YapışkanlıRulo Etiket Orgopen 1000 mg. Tablet Tip1 27.000,000 adet
YapışkanlıRulo Etiket Ormentin BID 1000 mg. Tablet Tip1 350.000,000 adet
YapışkanlıRulo Etiket Efednas Şurup Tip2 32.000,000 adet
YapışkanlıRulo Etiket Orbroksol Şurup Tip2 12.000,000 adet
YapışkanlıRulo Etiket Oksijenli Su Tip2 21.000,000 adet
YapışkanlıRulo Etiket Ortikon Solüsyon 50 mL Tip1 9.500,000 adet
YapışkanlıRulo Etiket Ortikon Sol. 1000 cc. Tip3 66.000,000 adet
AmpulYuva Plakası Tip-1 Çeşit-2 381.000,000 adet
AmpulYuva Plakası Tip-2 Çeşit-2 4.000,000 adet
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.