2012/80322 - İlaç Satın Alınacaktır

İhale No 2012/80322
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Turgut Özal Tıp Merkezi Uygulama ve Araştırma Hastanesi
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Malatya
İşin İli Malatya
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 30 Temmuz 2012 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


İLAÇ SATIN ALINACAKTIR
Turg ut Ö za l Tıp M er kez i D s s
Eczane Ünitesi İhtiyacı 50 kalem ilaç alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/80322
1-İda re nin
a) Adresi : Inönü Üniversitesi Turgut Özal Tip Merkezi Dsi Elaziğ Yolu
10.Km./ Malatya 44315 Malatya Merkez Malatya
b) Telefon ve faks numarası : 4223410660 - 4223410729
c) Elektronik Posta Adresi : totmsatal@inonu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Deposu/Malatya
c) Teslim tarihi : Sözleşme firma tarafından imzalandıktan sonra ilaç teslimi için düzenlenen her bir sipariş formunun yükleniciye tebliğinden itibaren
20 (yirmi) takvim günü içinde teslim edilecektir. Sözleşmenin süresi
180 (yüzseksen) takvim günüdür
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi /Malatya
b) Tarihi ve saati : 30.07.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli ithalatçı ise ithalat yetki belgesi, istekli imalatçı ise Sağlık Bakanlığı Üretim İzin Belgesi (Ruhsat), Ecza
Deposu ise Sağlık Bakanlığından alınan Ecza Deposu Ruhsatı verilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
- Firmalar teklif ettikleri ürün/ürünlere ait teknik şartnameye cevapları içeren “Şartnameye Uygunluk Belgesi”
vereceklerdir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin değerlendirilmesinde aşağıdaki unsurlar dikkate alınacaktır.
İlacın fiyatı: % 70
Fiyat dışı unsurlar: % 30
• Teklif edilen fiyat: 70 puan (En düşük fiyat 70 puan kabul edilip diğer teklifler ters orantı yolu ile 70 puana göre puanlandırılacaktır.)
• İhale tarihi itibarı ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu kurum iskontosunun en az tamamını yapmış ise 30 puan.
Yukarıdaki maddelerin değerlendirmesi sonucunda en yüksek puanı alan isteklinin teklifi avantajlı teklif olarak
kabul edilecektir.
A firması Teklifi: B firması Teklifi: C firması Teklifi:
100 TL 90 TL 85 TL Hesaplama ;
70*En düşük teklif/Firma teklifi formülü ile hesaplanır.
C firması en düşük teklifi verdiğinden 70 puan
B firmasi 70*85/90=66,11 puan
A firması 70*85/100=59,5 puan
Firmalar kurum iskontosunu yapmış ise bu puanlarına 30 puan ilave edilir.
Puanlama sonucunda en yüksek puanı alan isteklinin teklifi avantajlı teklif olarak kabul edilir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı İnönü Üniversitesi Turgut
Özal Tıp Merkezi 1.Kat Satınalma Bürosu/Malatya adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi 1.Kat Satınalma Bürosu/Malatya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmişbeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
ANTI HBS IMMUNGLOBULIN 500 IU I.V 1.500,000 ADET
ALTEPLAZ 10 MG FLK 30,000 ADET
AZATIOPIRIN TB 1.000,000 ADET
ASETILSISTEIN 600 MG EFF tableT 5.000,000 ADET
BIKALUTAMID 150 MG TB 560,000 ADET
BLEOMISIN FLK 400,000 ADET
BOTILINUM TOKSIN TIP A FLK 150,000 ADET
CINKO OKSIT+DIFENHIDRAMIN HCL+LIDOCAIN HCL LOS. 200,000 ADET
DIMENHIDRINAT AMP. 3.000,000 ADET
DAKARBAZIN FLK. 400,000 ADET
FAKTOR VIII INHIBITOR BAYPAS AKTIVITESI FLK 200,000 ADET
FAKTOR 8 + VWF-Lİ 100,000 ADET
ANTI HEMOFILIK FAKTOR VIII 50,000 ADET
ETOMIDAT AMP. 500,000 ADET
ENTERAL BESLENME URUNU (GLUTAMİNDEN ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ İMMUNONUTRİSYONLU) 2.000,000 LİTRE
IMMUNGLOBULIN M 50 MG FLK 300,000 ADET
INSULIN REGULE FLK. 600,000 ADET
KALSITRIOL 0.5 MCG CAP. 5.000,000 ADET
KOLİSTİMETAT SODYUM 150 MG FLK. 3.000,000 ADET
KOLLAJENAZ POMAT 100,000 ADET
KALSIYUM KAR+NA ALJİNAT+NAHCO3 LIKIT 1.000,000 ADET
LIDOKAIN SPREY 100,000 ADET
L-KARNITIN SOLUSYON 200,000 ADET
LEVETIRASETAM FLK 3.000,000 ADET
METOTREKSAT FLK 500 MG 200,000 ADET
MODAFINIL TAB. 1.500,000 ADET
MERKAPTOPURIN TB. 1.000,000 ADET
MOKSIFLOKSASIN FLK 1.000,000 ADET
MEROPENEM 500 MG IV FLK 5.000,000 ADET
OLMESERTAN MEDOKSOMIL TB. 1.400,000 ADET
PREGABALIN TB 1.400,000 ADET
OKSITETRASIKLIN+POLIMIKSIN B OFT POM 2.000,000 ADET
PIPERASILIN NA+TAZOBAKTAM NA FLK. 4.5 MG 15.000,000 ADET
POTASYUM FOSFAT AMP. 500,000 ADET
PALONOSETRON HIDR.FLK 300,000 ADET
ROKURONYUM BROMUR FLK. 1.500,000 ADET
SOMATOSTATIN 3 MG AMP. 1.000,000 ADET
TERLIPRESSIN ASETAT FLK. 750,000 ADET
TRETINOIN CAP. 1.000,000 ADET
TAMSULOSIN CAP. 600,000 ADET
TEIKOPLANIN 200 MG IM/IV FLK 2.000,000 ADET
VINBLASTIN SULFAT 10 MG FLK 100,000 ADET
IZOTONIK NACL SOLUSYONU 3000 CC 5.000,000 ADET
% 6 HIDROKSI ETIL NISASTA 130/0,4 (HACIM ARTIRICI SOL.) 2.000,000 ADET
KASPOFUNGIN ACETAT FLK. 50 MG 400,000 ADET
IFOSFAMID 500 MG IV FLK 300,000 ADET
BUSULFAN FLK 150,000 ADET
SIROLIMUS 1 MG TB 1.000,000 ADET
DAPTOMISIN 350 MG FLK 200,000 ADET
DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HEPARİN 0,4 ML 5.000,000 ADET
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.