2012/80833 - İlaç Satın Alınacaktır

İhale No 2012/80833
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Eskişehir
İşin İli Eskişehir
Yayın Tarihi 24 Ağustos 2015
İhale Tarihi 7 Ağustos 2012 10:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


İLAÇ SATIN ALINACAKTIR
Es kişehir O s ma ng a zi Üniv er sit esi Dö ner Ser ma y e İ şlet mesi Sa ğ lı k Uy g ula ma Ve Ara şt ır ma Merkezi
(hastane) Birimi
Muhtelif Ilaç alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/80833
1-İda re nin
a) Adresi : Büyükdere Mahallesi Meselik Mevkii 26480 Eskişehir Merkez
Eskişehir
b) Telefon ve faks numarası : 2222392979 - 2222391477
c) Elektronik Posta Adresi : tfdssatal@ogu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
Depoları
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar
siparişlerde belirtilen süreler içerisinde teslim edilecektir.
3- İha lenin
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık
a) Yapılacağı yer : Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) Birimi Satınalma Servisi
Meşelik/Eskişehir
b) Tarihi ve saati : 07.08.2012 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Numune, katalog, fotoğraf vb. istenilmesi halinde istekliler istenilen süre içerisinde yerine getirmek zorundadırlar. İstenilen süre içerisinde demo yapmayan, numune, katalog vb. ihale saatine kadar teslim etmeyen ve teknik şartname hükümlerine uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Sözleşmeler imzalandıktan sonra firmalar geri dönen numunelerini elden teslim alabilecekler, işin bitim tarihine kadar alınmayan
numuneler firmalara teslim edilmiş sayılacak ve süresi içinde alınmayan numunelerden sorumluluk kabul
edilmeyecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağ.Uyg.ve Arş. Merkezi (Hastane) Birimi Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) Birimi Satınalma Servisi Meşelik/Eskişehir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
ATROPİNSULFAT 1/2 AMP. 4.000,000 ADET
CLOSTRİDİUMBOTULINUM TOXİNİ İ.Ü TİP A 10,000 ADET
DobutamineHCL 250 Mg + %5 dextroz 250 ml. 100,000 ADET
DoğalSığır Surfaktanı 4,000 ADET
Dopamine HCL 200 Mg Flk 5.000,000 ADET
Levosimendan2.5 MG./ML. Flakon 20,000 ADET
PotasiumChlorure % 7.5 Ampul 40.000,000 ADET
SodiumBicarbonate Ampul 12.000,000 ADET
StreptokinaseFlk 1.500.000 Ü 20,000 ADET
TirofibanHCl 50 ml. Flakon 20,000 ADET
Acetylsalicylic Acid 100 mg. Tab 3.000,000 ADET
Acetylsalicylic Acid 300 Mg Eff. Tab 500,000 ADET
Acetylsalicylic Acid 300 Mg Enterik Tab 3.600,000 ADET
Acid Acetylsalicylic 150 Mg Film Tab 2.000,000 ADET
Baclofen10 Mg Tablet 1.000,000 ADET
ChlorzoxazoneTab 2.000,000 ADET
Deksketoprofentrometamol 25 mg Tablet 100,000 ADET
DiclofenakSodium 50 Mg Draje 8.000,000 ADET
DiclofenakSodium 75 Mg Amp 2.000,000 ADET
Etodolac400 mg tab. 5.000,000 ADET
Hyoscine-N-ButylBromür Drj. 4.000,000 ADET
Hyoscine-N-ButylBromür 10 mg.+Paracetamol 500 mg. Tablet 300,000 ADET
İbuprofenPediatrik Şr 500,000 ADET
İnfliximab100 mg. Flakon 800,000 ADET
MethamizolSodium 0.5 Gr. Tablet 12.000,000 ADET
MethamizolSodium 1 gr. Ampul 4.000,000 ADET
NaproxenSodium 550 Mg Tb 1.000,000 ADET
Paracetamol1g İnfüzyon Solüsyonu 4.000,000 ADET
ParacetamolTab 26.000,000 ADET
Paracetamol+ Phenobarbital Supp 1.000,000 ADET
Paracetamol120 mg./5 ml. Şr 100,000 ADET
TenoxicamFlk. 20 mg. 500,000 ADET
TizanidineHCl 6 mg Tablet 60,000 ADET
TramadolHCL 100 mg. Tab. 9.000,000 ADET
TramadolHCL 50 mg. Kapsül 1.000,000 ADET
Acyclovir400 Mg Tb 12.000,000 ADET
AcyclovirSodium Flk 1.500,000 ADET
AcyclovirSüspansiyon 4,000 ADET
AmikacinSulfate 100 Mg Flk/Amp 600,000 ADET
AmikacinSulfate 500 Mg Flk/Amp. 800,000 ADET
Amoxicilin Trihydrate-Potasium Clauvulanate 1000 mg. Tab 3.600,000 ADET
Amoxicilin Trihydrate-Potasium Clauvulanate Fort 70 ml. Şr 200,000 ADET
AmphotericinB 50 Mg Flk Klasik 300,000 ADET
AmphotericinB Lipozomal 50 Mg IV Flk 2.000,000 ADET
CaspofunginAcetate 50 mg. Flakon 720,000 ADET
CaspofunginAcetate 70 mg. Flakon 30,000 ADET
CefazolinSodium HCL 1gr Flk İM/İV 14.000,000 ADET
CefepimeHCL 0.5 Gr Flk 200,000 ADET
CefepimeHCL 1 Gr Flk 2.300,000 ADET
Cefixime400 mg. Tab. 100,000 ADET
Cefixime50 ml. Oral Süspansiyon 40,000 ADET
CefoperazoneSodium 2gr+Sodium Sulbactam 1gr Flk IM/IV 700,000 ADET
CefotaximeSodium 1 gr. Flakon 2.000,000 ADET
CeftazidimePentahydrate 1gr Flk İM/İV 1.500,000 ADET
CeftizoximeSodium 1 gr. Flk. 1.000,000 ADET
CefuroximeAxetyl 250 Mg Film Tab 7.200,000 ADET
Ciprofloxacin200 Mg Flk 1.000,000 ADET
Ciprofloxacin400 Mg Flk 3.000,000 ADET
Ciprofloxacin500 Mg Tab 7.500,000 ADET
Clarithromycin500 Mg Tab. 300,000 ADET
ColistimetatSodyum (Colistin) 150 mg. Flakon 1.200,000 ADET
Doxycycline100 mg. Kapsül 200,000 ADET
Ertapenem1 gr. Flakon 1.000,000 ADET
Fluconazole100 Mg Kap 1.500,000 ADET
Fosfomisintrometamol saşe 10,000 ADET
GentamycinSulfate 80 Mg Amp. 1.000,000 ADET
İmipenem500 Mg Flk IV 10.000,000 ADET
Lamivudin100 mg. Tablet 150,000 ADET
Levofloxacin500mg İV Flk 400,000 ADET
Meropenem1000 Mg Flk 2.000,000 ADET
Meropenem500 Mg Flk 600,000 ADET
Metronidazole500 Mg Tab 500,000 ADET
Moksifloksasin400 mg. Tab. 2.000,000 ADET
Moksifloksasin400 mg/250 ml Flakon 1.500,000 ADET
NystatinSüspansiyon 300,000 ADET
Ornidozole250 mg.Tab 4.000,000 ADET
OrnidozoleAmp 4.500,000 ADET
PenicilinG Potassium (Kristalize) 1.000.000 Flk 7.000,000 ADET
PermethrinŞampuan 10,000 ADET
PiperacilinSodium+Tazobactam Sodium 4.5 Gr İ.M-İ.V. 12.000,000 ADET
Posakonazol200 mg süspansiyon 80,000 ADET
RifamycinSv+Lidocain HCL 250 Mg Amp 6.000,000 ADET
SodiumAmpicilin-Sodium Sulbactam 1 Gr Flk İM-IV 5.000,000 ADET
SodiumAmpicilin-Sodium Sulbactam 250 Mgr Flk İM/İV 1.000,000 ADET
Sultamicillin250 mg./5 ml. 70 ml. Süspansiyon 40,000 ADET
Sultamisilin375 Mg Tab 1.000,000 ADET
Teicoplanin400 Mg Flk 1.200,000 ADET
Tigesiklin50 mg Flakon 500,000 ADET
Trimethoprim-Sulfamethoxazole100 ml. Şr 80,000 ADET
Trimethoprim-Sulfamethoxazole80 mg. Tab 600,000 ADET
Trimethoprim-SulfamethoxazoleAmp 2.000,000 ADET
Trimethoprim-SulfamethoxazoleForte Tab 2.000,000 ADET
VancomycinHCL 1000 Mg Flk 2.000,000 ADET
VancomycinHCL 500 Mg Flk 500,000 ADET
Voriconazole200 Mg Flk 700,000 ADET
Voriconazole200 mg. Tablet 160,000 ADET
Acarbose100 Mg Tablet 600,000 ADET
Acarbose50 Mg Tablet 400,000 ADET
AcetazolamideTablet 1.800,000 ADET
AmiodaroneHCL Amp 1.000,000 ADET
AmiodaroneHCL Tb 1.200,000 ADET
Amlodipine10 Mg Tab 2.400,000 ADET
Amlodipine5 Mg Tab 1.600,000 ADET
AtorvastatinCalcium 10 Mg Film Tablet 1.500,000 ADET
AtorvastatinCalcium 20 Mg Film Tablet 6.000,000 ADET
Betahisitine2HCl 8 mg. Tablet 600,000 ADET
BisoprololHemifumarat 5 mg Tb 1.200,000 ADET
Candesartancilexetil 16 mg. tablet 120,000 ADET
Carvedilol6.25 mg. Tablet 4.000,000 ADET
Clopidogrel75 Mg. Tab. 12.000,000 ADET
DigoxineTab 1.500,000 ADET
DiltiazemHCL 25 Mg Amp. 300,000 ADET
DiltiazemHCL 30 Mg Tab 200,000 ADET
DiltiazemHCL 60 Mg Tab 400,000 ADET
DoxazosinMesylate 4 Mg Tab 1.500,000 ADET
Fenofibrate250 mg Kapsül 400,000 ADET
FurosemideAmpul 4.000,000 ADET
Furosemide40 mg Tab 1.000,000 ADET
GliclazideMR 30 Mg Tab 2.400,000 ADET
Glimepiride2 Mg Tab 300,000 ADET
GlycerolTrinitrate veya Gliseril Trinitrate 25 mg/ml. Amp/Flk. 2.000,000 ADET
İndapamide1.5 Mg Tab 400,000 ADET
İnsülinNPH (Human) 100 Ü Flakon 20,000 ADET
İrbesartan150 mg + Hidroklorotiyazid 12.5 mg tablet 168,000 ADET
İsosorbid-5-Mononitrate60 Mg Kapsül/Tablet 900,000 ADET
Kaptopril25 Mg Tab 500,000 ADET
LosartanPotassium 100 Mg Tab 112,000 ADET
MetformineHCL 1000 Mg Tab 5.000,000 ADET
MetformineHCL 850 Mg Tab 3.600,000 ADET
Methyldopa250 Mg Tab 480,000 ADET
MetoprololSuccinate 50 Mg Tab 11.000,000 ADET
NebivololHCl Tablet 1.120,000 ADET
Nifedipine10 mg. Jelatin Kap 2.000,000 ADET
Nifedipine30 Mg Tab 1.000,000 ADET
Norepinefrin4 mg/4 ml. Ampul 4.000,000 ADET
OlmesartanMedoksomil 10 mg. Tablet 448,000 ADET
OlmesartanMedoksomil 40 mg. Tablet 504,000 ADET
OlmesartanMedoksomil 20 mg+ Hidroklorotiazid 12.5 mg Tablet 504,000 ADET
PerindoprilArginin 5 Mg Tab 900,000 ADET
PerindoprilArginin 5 Mg + İndapamide 1.25 mg. Tab 60,000 ADET
QuinaprilHCl 20 mg.+Hydrochlorathiazide 12.5 mg. Film Tablet 180,000 ADET
Ramipril2.5 Mg Tablet 2.436,000 ADET
Ramipril2.5 mg. + Hydrochlorothiazide 12.5 mg Tablet 1.008,000 ADET
Repaglinid0.5 mg tablet 450,000 ADET
Repaglinid2 mg tablet 650,000 ADET
Spironolactone25 Mg Tab 760,000 ADET
Spironolactone-Hydrochlorothiazide25 Mg Tab 2.400,000 ADET
Telmisartan80 mg + Hidroklorotiyazid 12.5 mg Tablet 112,000 ADET
Trandolapril0.5 mg. Kapsül 84,000 ADET
TrimetazidineHCL 35 mg Tablet 6.000,000 ADET
UzunEtkili İnsülin (insülin detemir veya insülin glarjin) 180,000 ADET
Valsartan80 mg. Tablet 448,000 ADET
Valsartan/Hydrochlorothiazide160/25 mg. Film Tablet 168,000 ADET
Valsartan/Hydrochlorothiazide80/12.5 mg. Film Tablet 1.512,000 ADET
VerapamilHCL 80 Mg Tablet 1.000,000 ADET
ClemastineHydrogen Fumarate Tab 3.000,000 ADET
CyproheptadineHCL Şrp 20,000 ADET
FeksofenadinHCl 120 mg Tablet 300,000 ADET
PheniramineHyrogen Maleate Amp 3.000,000 ADET
DüşükMoleküllü Heparin (3800iü-5000iü) Arası (K.H.E.) 4.800,000 ADET
Enoxaparine0.6 ml .KHE 10.000,000 ADET
Enoxaparine0.8 ml .KHE 1.200,000 ADET
Erythropoietin2000 İ.Ü. Hazır Şırınga 20,000 ADET
Erythropoietin4000-5000 İ.Ü. Hazır Şırınga (1 İ.Ü. Fiyatına göredeğerlendirilecek) 60,000 ADET
HeparinSodium 25.000 IU/5 Ml 6.000,000 ADET
TranexamicAcid 250 mg/2.5 ml %10 Amp 600,000 ADET
WarfarinSodium 5 mg. Tablet 2.000,000 ADET
AcetylcysteineAmpul 12.000,000 ADET
AcetylcysteineEff Tab 600 Mg 1.500,000 ADET
AcetylcysteineŞr 800,000 ADET
AminophyllineEthylenediamine Amp 600,000 ADET
Budesonid0.25 Mg/Ml Nebulizer Süsp. 600,000 ADET
Budesonid0.50 Mg/Ml Nebulizer Süsp. 7.000,000 ADET
ButamyrateCitrate Tb 1.400,000 ADET
ChlorhexidineGluconate+Benzydamine HCl Gargara 900,000 ADET
Formoterolfumarate 12 mcg + Budenozid 400 mcg inhaler kapsül 80,000 ADET
İpratropiumBr 500mcg/2 Ml Flakon 400,000 ADET
İpratropiumBr –Salbutamol 2.5 Mg Flk. 40.000,000 ADET
MontelukastSodium 10 mg. Film Tablet 336,000 ADET
PseudoefedrinHCL Tab 1.200,000 ADET
SalbutamolSulfate Nebul Amp 14.000,000 ADET
SalmeterolXinafoate 50 mcg. - Fluticasone Propionate 500 mcg. Discus 60,000 ADET
Theophyllin200 Mg Kap 2.040,000 ADET
Theophyllin300 Mg Kap 450,000 ADET
Tiotropiumbromür monohidrat 18 mcg kapsül 40,000 ADET
Albendazole200 mg Tb 600,000 ADET
AlverinSitrat 60 mg. + Simetikon 300 mg. Kapsül 600,000 ADET
DiphenoxylateHCl - Atropin Sulfate Tab. 2.000,000 ADET
Domperidone10 Mg Film Tablet 7.000,000 ADET
Esomeprazol40 mg. Tablet 420,000 ADET
Famotidine40 Mg Tab 8.000,000 ADET
Hydrotalcite HCL Şr 400,000 ADET
Lansoprazol15 mg. Kapsül 300,000 ADET
Lansoprazol30 mg. Kapsül 10.000,000 ADET
OctreotideAmp 300,000 ADET
Omeprazol 40 Mg Flk 10.000,000 ADET
Polistilensülfonat kalsiyum tuzu granül 500,000 ADET
Ranitidine HCL 150 Mg Tab 200,000 ADET
SimethiconeFort Tab 1.000,000 ADET
Sodiumalginate+ sodium bicarbonate+calcium carbonate 200 ml. Liquid 400,000 ADET
Somatostatine3 Mg Flk/Amp. 50,000 ADET
SucralfateŞurup 200,000 ADET
UrsodeoxycholicAsid 250mg kapsül 1.000,000 ADET
AcyclovirKrem 50,000 ADET
CiprofloxacinHCl Göz Damlası 40,000 ADET
CollagenasePomat 30 Gr 200,000 ADET
CyclopentholateHCL %1 Damla 500,000 ADET
DexamethasoneSodium Phosphate 1 mg./ml. Damla 600,000 ADET
DiflucortoloneValerate-Chlorquinaldol Krem 40,000 ADET
Dorzolamid%2 + Timolol Maleate %0.5 Damla 80,000 ADET
Etilenglikolmonofenil eter %1 + Triticum vulgare sulu ekstresi % 15 krem 300,000 ADET
Flutikasonpropiyonat %0.005 30 gr pomad 20,000 ADET
FucidateSodium %2 Krem/Pomad 30,000 ADET
Heparinoid-HyaluronidazeKrem 200,000 ADET
İsocanazoleNitrat+Diflucortolone Valerate Krem 100,000 ADET
KetoconazoleKrem 10,000 ADET
Klobetazol17 % 0.05 - propiyonat a/a merhem 20,000 ADET
LidocainePomad 200,000 ADET
LidocainePump Sprey 50,000 ADET
MepyramineMaleate-Lidocaine HCL-Dexpanthenol Jel 20,000 ADET
MetilPrednisolon Aseponat % 0.1 Losyon 40,000 ADET
MetilPrednisolon Aseponat Pomad 10,000 ADET
Moksifloksasindamla 30,000 ADET
MupirocinPom. 600,000 ADET
NitrofurazonePom 600,000 ADET
OfloxacinOftalmik Sol. 400,000 ADET
Oxytetracycline HCL Polymixin B Sulfate Deri Pomadı 60,000 ADET
OxytetracyclineHCL Polymixin B Sulfate Göz Merhem 300,000 ADET
PhenylephrineHCL % 2.5 Damla 100,000 ADET
Polivinilalkol5.6 mg. + Povidon 2.4 mg. 30 tek dozluk göz damlası 4.000,000 ADET
Polyacrilycasid-CetrimideJel 200,000 ADET
Siklosporin0.5 mg./ml. Göz Damlası 128,000 ADET
Silversulfadiazine40 Gr Krem 50,000 ADET
Silversulfadiazine400 Gr Pomad 100,000 ADET
TobramycinSulfate % 0.3 Damla 40,000 ADET
TrimebutinMaleate + ruskogenin rektal krem 100,000 ADET
TrimebutinMaleate + ruskogenin suppozituvar 1.000,000 ADET
Tropicamide%1 Damla 200,000 ADET
Urea%4 Emulsyon 700,000 ADET
Drospirenon3 mg + Etinilestradiol 0.03 mg. Tablet 462,000 ADET
MethylergobasineMaleate Amp 400,000 ADET
MethylergobasineMaleate Draje 60,000 ADET
Metranidazol500 mg + mikonazol nitrat 100 mg vajinal ovül/tablet 100,000 ADET
OxytosinFort Amp 1.400,000 ADET
AmifostinFlakon 200,000 ADET
Azasitidin100 mg Flakon 200,000 ADET
Bleomycin HCL Amp 200,000 ADET
CarboplatineFlakon 270.000,000 MG
CisplatinFlakon 90.000,000 MG
Cyclophosphamide1 Gr Flk 700,000 ADET
Cytosine Arabinoside(Cytrabine) 100 Mg Flk 300,000 ADET
Cytosine Arabinoside(Cytrabine) 1gr Flk 1.000,000 ADET
DaunorubicineHCL 20 Mg Flk 100,000 ADET
Dimen Hydrinate Amp 500,000 ADET
Dimen Hydrinate Tb 300,000 ADET
Docetaxel80 mg Flk 100,000 ADET
EpirubicineHCL 50 Mg. Flk. 50,000 ADET
Etoposide100 Mg Amp./Flk. 2.000,000 ADET
FludarabinFosfat 50 mg. Flakon 200,000 ADET
Fluorouracil1gr Flk 5.000,000 ADET
FolinikAsit Flakon 85.000,000 MG
GemcitabineHCL Flakon 40.000,000 MG
GranisetronHCL 1 Mg Tablet 300,000 ADET
GranisetronHCL 3 Mg/3 Ml Ampul 2.000,000 ADET
Mercaptopurine50 Mg Tab 600,000 ADET
Methotrexate Sodium 50 Mg PF-RB Flk 200,000 ADET
Methotrexate(PF) 500mg. Flk. 200,000 ADET
Metoclopramide HCL Tb 15.000,000 ADET
MetoclopramideAmpul 6.000,000 ADET
OndansetronHCL 4 Mg Amp 1.000,000 ADET
OndansetronHCL 8 Mg Amp 500,000 ADET
OndansetronHCl 8 Mg dil üstü Tablet 1.000,000 ADET
PaclitaxelFlakon 66.000,000 MG
PalonosetronHCl 250 mcg Flakon 100,000 ADET
PermetreksetDisodyum 500 mg. Flakon 200,000 ADET
Rituximab100 mg./10 ml. Flakon 160,000 ADET
Rituximab500 mg./50 ml. Flakon 200,000 ADET
amsulosinHidroklorür 0.4 mg. Kapsül 420,000 ADET
Temozolomid5 mg kapsül 100,000 ADET
TopotecanHCl 4 mg. Flakon 100,000 ADET
Trastuzumab150 Mg Flk 600,000 ADET
TretinoinKapsül 400,000 ADET
Tropisetron5 Mg Amp 2.000,000 ADET
Tropisetron5 Mg Kapsül 400,000 ADET
VinblastineSülfat 1mg/ml. Flakon 50,000 ADET
VincristineSulfate 1 Mg Flk 600,000 ADET
Vinorelbinditartarat 10 mg Flakon 200,000 ADET
ZolledronikAcid 4 Mg Flk. 60,000 ADET
AntiRho(D)Ig(Human) 1500 İÜ Flakon 30,000 ADET
Fibrinojen1 gr flakon 60,000 ADET
İmmunglobulinG (Human IV) 10 Gr Flakon 600,000 ADET
İmmunglobulinG (Human IV) 5 Gr Flakon 200,000 ADET
İmmunglobulinM ve A 50 ml.Flk. 300,000 ADET
Azathioprine50 Mg Tb 1.000,000 ADET
BetamethasoneDisodiumphosphate+Betamethasone Acetate 3 Mg Amp. 300,000 ADET
Dexamethasone4 Mg Tab 1.000,000 ADET
Methylprednisolone 16 Mg Tab 4.000,000 ADET
Methylprednisolone 20 Mg Amp 2.500,000 ADET
Methylprednisolone 250 Mg Amp 3.000,000 ADET
Prednisolone5 Mg Tab 3.000,000 ADET
TriamsinoloneAcetonide Ampul 100,000 ADET
FentanylTransdermal Flaster 25 Mg. 200,000 ADET
MorphineHCL 10 mg/ml Ampul 1.000,000 ADET
PethidineHCl Amp 1.300,000 ADET
Alprazolam0.5 Mg Tab 1.000,000 ADET
Amisülpirid400 mg tablet 400,000 ADET
AmitriptylineHCL 25 mg Draje 80,000 ADET
BiperideneLactate ampul 50,000 ADET
Diazepam5 Mg Tab/Kap. 3.000,000 ADET
DonepezilHCl 5 mg. Tablet 252,000 ADET
EscitalopramHBr 20 Mg Tablet 600,000 ADET
EscitalopramHBr 5 Mg Tablet 84,000 ADET
FluoxetineHCL 20 Mg. Kapsül 400,000 ADET
Gabapentin600 Mg Kapsül 1.200,000 ADET
Gabapentin800 Mg Tablet 200,000 ADET
HaloperidolTab. 10 mg. 210,000 ADET
HaloperidolTab. 5 mg. 150,000 ADET
HydroxyzineHCl 25 Mg Tablet 400,000 ADET
HydroxyzineHCL Şurup 300,000 ADET
Lamotrijin5 mg. Çiğneme Tableti 60,000 ADET
Levetirasetam500 mg. Tablet 2.700,000 ADET
Levetirasetam500 mg. Flakon 200,000 ADET
Mirtazepine15 Mg / ml solüsyon 10,000 ADET
NimodipineFlk 400,000 ADET
OlanzapinFlakon 60,000 ADET
Olanzapine10 Mg Tab 448,000 ADET
Olanzapine5 Mg Tab 168,000 ADET
ParoxetineHCl Tablet 168,000 ADET
Phenobarbital15 Mg Tab 1.500,000 ADET
PhenytoinAmpul 1.500,000 ADET
Pramipeksoldihidroklorür 1 mg. tablet 400,000 ADET
Pramipeksoldihidroklorür 0.25 mg. tablet 400,000 ADET
Pregabalin300 mg. Kapsül 252,000 ADET
Pregabalin150 mg. Kapsül 1.680,000 ADET
Pregabalin75 mg. Kapsül 840,000 ADET
QetiapinFumarate 100 mg. Film Tablet 600,000 ADET
Risperidone1 Mg Film Tab 200,000 ADET
Risperidone2 Mg Film Tab 1.000,000 ADET
Risperidone50 mg. Flakon 20,000 ADET
SertralinHCl 50 Mg Tablet 2.492,000 ADET
SertralinHCl 25 Mg Kapsül 280,000 ADET
Tetracosactide(Acth)1 Mg Amp. 10,000 ADET
Topiramate50 mg. Tablet 600,000 ADET
ValproateSodium 200 Mg Tab. 160,000 ADET
ValproateSodium 200 Mg/Ml Solüsyon 30,000 ADET
ValproateSodium 500 Mg Chrono Tab. 500,000 ADET
VenlafaxineHCl XR 75 mg. Kapsül 224,000 ADET
Zuclopenthixol200 Mg/Ml Depot Amp 20,000 ADET
AlendronatMonosodium Trihidrate 70 mg. Tab 42,000 ADET
Allopurinol300 mg Tab 3.000,000 ADET
DobesilateCalcium 500 mg. Kap. 6.000,000 ADET
LevothyroxineSodium 50 mcg. Tab 6.000,000 ADET
SalmonCalcitonin 100 İÜ. Amp 200,000 ADET
SalmonCalcitonin 200 İÜ. Sprey 20,000 ADET
Adenozin10 mg/2 ml Ampul 200,000 ADET
Adenozin50 mg/10 ml Flakon 100,000 ADET
İomeprol400/100 Ml Flk 200,000 ADET
İyonik50 Ml Flk 300,000 ADET
LactulozŞurup 250 ml. 500,000 ADET
MagnesiumHydroxide Toz 60,000 ADET
MagneziumSulfat Ampul 5.000,000 ADET
MrKontrası İçin 15-20 Ml Flk. 300,000 ADET
Noniyonik300/100 ML. Flk 500,000 ADET
PhenolphtaleinTab 400,000 ADET
SennosideA+B Calcium 75 CC Sol 600,000 ADET
Sodiumphosphate(Monobazik)-Sodiumphosphate(Dibazik)Lavman 133 ml 750,000 ADET
SorbitolTween 80 Sodium Citrate Glycerine 10 gr. Lavman 1.200,000 ADET
Calcium(iyonize)-Vitamin D3 eff. Tablet 1.800,000 ADET
CalciumAcetate Tablet 2.400,000 ADET
CalciumCarbonate 500 Mg. Film Tablet 1.200,000 ADET
CalciumGluconate Amp 1.000,000 ADET
FerroglycineSulfate Duod. Kap. 7.000,000 ADET
MultivitaminSüspansiyon 100,000 ADET
PotasiumCitrate-Potasium Carbonate Eff Tab 2.500,000 ADET
VitaminB12 Amp 500,000 ADET
VitaminB1-B6-B12 Film Tablet 5.000,000 ADET
VitaminC Amp 400,000 ADET
VitaminD3 Ampul 20,000 ADET
VitaminK Ampul 1.000,000 ADET
VitaminB1-B2-B6-B12-D-pantenol-Nicotinamide,BenzyalcohoalAmp 1.800,000 ADET
BupivacaineHCL-Glucosemonohyrate Flk 300,000 ADET
CisatracuriumBesylate 10 mg. Amp. 100,000 ADET
EphedrineHCL 50 mg. Amp. 2.000,000 ADET
EtomidateAmp. 500,000 ADET
İsofluranFlk. 100 ML. 1.000,000 ADET
LidocainHCL-Epinephrine Amp 1.000,000 ADET
Midazolam15 Mg Amp 7.500,000 ADET
Midazolam5 Mg Amp 3.000,000 ADET
Midazolam50 mg. Amp. 2.000,000 ADET
NeostigminMethysulfate Amp 240,000 ADET
PrilocaineHCl %2 Flk 3.000,000 ADET
Propofol200 mg./20 ml. %1 Amp. 1.500,000 ADET
RemifentanylHCl 2 mg. Flk. 2.000,000 ADET
Sevoflurane250 Ml Flk 500,000 ADET
SuccinylcholineChloride Amp. 100,000 ADET
ThiopentoneSodium 0.5 Gr. Flk 500,000 ADET
ThiopentoneSodium 1 Gr. Flk 200,000 ADET
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.