2017/1668 - İlaç Ve Serum Satın Alınacaktır

İhale No 2017/1668
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare FIRAT ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Şikayet Bedeli 10.118,00 TL
Yaklaşık Bedel 2.248.663 ile 16.864.973 TL arası
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Elazığ
İşin İli Elazığ
Yayın Tarihi 9 Ocak 2017
İhale Tarihi 7 Şubat 2017 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 

İLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

170 KALEM İLAÇ VE SERUM alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/1668
1-İdarenin
a) Adresi : Üniversite Mah. Yahya Kemal Cad. Yunus Emre Bulvarı MERKEZ/ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası : 424 233 35 55 - 424 234 23 85
c) Elektronik Posta Adresi : dsermayesatinalma@firat.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 170 Kalem İlaç ve Serum
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Fırat Üniversitesi Hastanesi Ambar Birimi
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen idarenin siparişi ile başlayıp peyder pey 12 ( Oniki ) ay içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Fırat Üniversitesi Hastanesi Satınalma İhale Birimi
b) Tarihi ve saati : 07.02.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli Ecza Deposu ise Sağlık Bakanlığı´ndan alınmış Ecza Deposu Ruhsatnamesi, istekli imalatçı ise Sağlık Bakanlığı´ndan alınmış Üretim İzin Belgesi, istekli ithalatçı ise Sağlık Bakanlığı´ndan alınmış İthalat İzin Belgesi verilmesi gerekmektedir. 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına  düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
isteklinin bu belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İlaçlar ve serumlar Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası´na ( TİTUBB ) kayıtlı olması ve alımı yapılacak ilaçlar ve serumlar TİTUBB´da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir.

Ürünlerin TİTUBB kaydı kapsam dışı olması durumunda idari şartnamenin 7.5.2. maddesinde geçen belgelerden birini sunacaklardır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her türlü Serum ve/veya İlaç satış işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Fırat Üniversitesi Hastanesi Satınalma İhale Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fırat Üniversitesi Hastanesi Satınalma İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

Cetvel Adı Miktar Birim
SEFTİZOKSİM SODYUM 1000 MG FLAKON (CEFİZOX VB) 2.000 adet
AMİKASİN 100 MG FLK.(AMİKOZİT VB) 500 adet
AMİKASİN 500 MG FLK.(AMİKOZİT VB) 5.000 adet
AMOKSİSİLİN KLAVUNAT ASİT 1.2 MG FLK.(AUGMENTİN VB) 50 adet
AMOKSİSİLİN KLAVUNAT ASİT 1000 MG TAB.(AUGMENTİN VB) 12.000 adet
AMOKSİSİLİN KLAVUNAT ASİT 400/MG/57MG 70ML SÜSP.(AUGMENTİN VB) 300 adet
AMOKSİSİLİN TRİHİDRAT 1000MG TAB.(LARGOPEN VB) 960 adet
AMPHOTERİCİN B ( LİPOZOMAL ) 50 MG ENFÜZYON(AMBİSOME VB) 3.000 adet
AMPİSİLİN+SULBACTAM 1000MG FLK.(DUOCİD VB) 12.000 adet
AMPİSİLİN+SULBACTAM 375MG TAB.(DUOCİD VB) 1.200 adet
AMPİSİLİN+SULBACTAM 750MG TAB.(DUOCİD VB) 750 adet
AMPİSİLİN 1000 MG FLAKON.(ALFASİLİN VB) 6.000 adet
AMPİSİLİN 1000 MG TABLET.(ALFASİLİN VB) 1.600 adet
LAMİVUDİN 100MG TABLET.(ZEFFİX VB) 210 adet
AMPİSİLİN TRİHİDRAT 500MG+FENAZOPİRİDİN HİDROKLORÜR 50MG TABLET.( AZOSİLİN VB) 60 adet
ANİDULAFUNGİN 100 MG.FLK. (ERAXİS VB.) 500 adet
ASİKLOVİR SODYUM 250MG FLAKON.(ZOVİRAX VB) 5.000 adet
AZİTROMİSİN DİHİDRAT 500MG TAB.(AZİTRO VB) 30 adet
BENZATİN BENZİLPENİSİLİN 1200000 İÜ FLK.(DEPOSİLİN VB) 30 adet
CASPOFUNGİN ACETATE 50 MG FLK(CANCİDAS VB) 600 adet
CASPOFUNGİN ACETATE 70 MG FLK(CANCİDAS VB) 30 adet
CEFAZOLİN SODİUM 1000 MG FLAKON.(SEFAZOL VB) 70.000 adet
CEFAZOLİN SODİUM 500 MG FLAKON.(SEFAZOL VB) 1.000 adet
CEFİXİME 100 MG 50ML ŞURUP ( SUPRAX VB ) 5 adet
CEFOTAXİME SODİUM 1000 GR.FLAKON(SEFOTAK VB) 12.000 adet
CEFOTAXİME SODİUM 500 GR.FLAKON(SEFOTAK VB) 2.000 adet
CEFTAZİDİME PENTAHYDRATE 0,5 GR. FLK.(FORTUM VB.) 3.000 adet
CEFTAZİDİME PENTAHYDRATE 1 GR. FLK.(FORTUM VB.) 4.000 adet
CEFTRİAXONE SODİUM 1 GR. FLAKON (CEFRİDEM VB. 60.000 adet
CEFUROXİME AXETYL 125 MG/100 ML.ŞRP.(CEFAKS VB) 1.000 adet
CEFUROXİME AXETYL 500MG TAB.(CEFAKS VB) 10.000 adet
CİPROFLOXACİN 200 MG.İNF.SOL.(CİPRO VB) 2.000 adet
CİPROFLOXACİN 400 MG.FLK.(CİPRO VB) 2.000 adet
CİPROFLOXACİN 500 MG.TABLET.(CİPRO VB) 10.000 adet
CİPROFLOXACİN 750 MG.TABLET.(CİPRO VB) 7.000 adet
DAPTOMİSİN 350 MG FLAKON (CUBİCİN VB) 1.500 adet
DAPTOMİSİN 500 MG FLAKON (CUBİCİN VB) 1.500 adet
DOKSİSİKLİN 100 MG.TB. (MONODOKS VB.) 3.000 adet
ERTAPENEM 1000 MG FLK.(INVANZ VB) 5.000 adet
FLUKONAZOL 100MG FLAKON.(TRIFLUCAN VB) 10.000 adet
FLUKONAZOL 100MG TAB.(TRIFLUCAN VB) 2.800 adet
FLUKONAZOL 150MG TAB.(FUNGAN VB) 70 adet
FLUKONAZOL 200MG TAB.(TRIFLUCAN VB) 2.800 adet
FUCİDATE SODİUM 500 MG KAPSÜL ( FUCİDİN VB ) 500 adet
GENTAMİSİN SULFATE 120 MG AMPUL(GENTA VB) 300 adet
GENTAMİSİN SULFATE 20 MG AMPUL(GENTA VB) 200 adet
GENTAMİSİN SULFATE 40 MG AMPUL(GENTA VB) 500 adet
GENTAMİSİN SULFATE 80 MG AMPUL(GENTA VB) 5.000 adet
KLARİTROMYCİN 125 MG. SÜSP. (KLACİD VB.) 100 adet
KLARİTROMYCİN 250 MG. SÜSP. (KLACİD VB.) 100 adet
KLARİTROMYCİN 500 MG. TABLET. (KLACİD VB.) 5.600 adet
KLARİTROMYCİN 500 MG.İ.V.FLK. (KLACİD VB.) 1.000 adet
İMİPENEM 500MG FLAKON. 20.000 adet
KLİNDAMYCİN FOSFAT 600 MG AMP.(CLİN VB) 2.000 adet
KOLİSTİMETAT SODYUM 150MG FLAKON.(COLİMYCİN VB) 10.000 adet
LEVOFLOXACİN 500 MG FLK.(TAVANİC VB) 1.500 adet
LEVOFLOXACİN 500 MG TABLET.(TAVANİC VB) 2.500 adet
LEVOFLOXACİN 750 MG TABLET.(NEVOTEK VB) 1.000 adet
LİNEZOLİD 600MG/300ML. (ENFÜZYON) (ZYVOXİD VB) 9.000 adet
LİNEZOLİD 600 MG.TABLET.(ZYVOXİD VB) 7.500 adet
MEROPENEM 1000MG FLAKON (MEROZAN VB) 45.000 adet
MEROPENEM 500MG FLAKON (MEROZAN VB) 3.000 adet
METRONİDAZOL 500MG 100ML SOLÜSYON. 60.000 adet
METRONİDAZOLE 500 MG TAB.(NİDAZOL VB.) 12.000 adet
METRONİDAZOLE 50MG 100MLSÜSP.(NİDAZOL VB.) 20 adet
MOXİFLOXACİN 400 MG FLK.(AVELOX VB) 5.000 adet
MOXİFLOXACİN 400 MG TABLET.(AVELOX VB) 7.000 adet
ORNİDAZOLE 250 MG TABLET.(BİTERAL VB) 3.000 adet
ORNİDAZOLE 500 MG TABLET.(BİTERAL VB) 2.000 adet
ORNİDAZOLE 500 MG AMPUL (BİTERAL VB) 2.500 adet
PENİCİLLİN-G POTASSİUM (KRİSTALİZE) 1.000.000 IU FLK. 1.200 adet
PİPERASİLİN SODYUM 2000MG+TAZOBACTAM SODYUM 250MG FLK.(TAZOCIN VB) 11.000 adet
PİPERASİLİN SODYUM 4000MG+TAZOBACTAM SODYUM 500MG FLK. 22.000 adet
POSAKONAZOL 40 MG SÜSP.(NOXAFİL VB) 100 adet
PROCAİN PENİCİLİN 800.000 IU FLK.(İECİLLİN VB) 150 adet
RİFAMPİCİN 150 MG TB.(RİFADİN VB) 480 adet
RİFAMPİCİN 300 MG TB.(RİFADİN VB) 1.200 adet
RİFAMYCİN SV 250 MG AMPÜL(RİFOCİN VB) 3.000 adet
SEFAPERAZON 2000MG + SULBACTAM 1000MG FLK.(SULPERAZON VB) 3.500 adet
SEFEPİM HİDROKLORÜR 500MG FLK.(UNİSEF VB) 500 adet
SEFPODOKSİM PROKSETİL 200 MG TABLET (İNFEX VB.) 150 adet
STREPTOMİSİN SÜLFAT 1000MG FLAKON 300 adet
SULBAKTAM SODYUM 1000MG FLK.(B-LAKTAM VB) 7.000 adet
TEİCOPLANİN 200 MG FLK.(TARGOCİD VB) 500 adet
TEİCOPLANİN 400 MG FLK.(TARGOCİD VB) 300 adet
TETRASİKLİN HİDROKLORÜR 500MG KAPSÜL.(TETRA VB) 300 adet
TİGESİKLİN 50 MG FLK(TYGACİL VB) 3.000 adet
TRİMETHOPRİM 40 MG + SULFAMETAKSAZOL 200 MG / 5 ML SUSP.(BACTRİM VB) 100 adet
TRİMETHOPRİM 80 MG + SULFAMETHOXAZOLE 400 MG AMP. (BACTRİM VB) 5.000 adet
TRİMETHOPRİM 160 MG + SULFAMETHOXAZOLE 800 MG TAB (BACTRİM VB) 6.000 adet
VANCOMİSİN HCL 0,5 GR FLK 6.000 adet
VANCOMİSİN HCL 1000MG FLK.(EDİCİN VB) 12.000 adet
VORİKONAZOL 200 MG. FLK. (VFEND VB.) 500 adet
VORİKONAZOL 200 MG. TABLET (VFEND VB.) 600 adet
GANCİCLOVİR SODİUM 500MG FLK.(CYMEVENE VB) 100 adet
AMPİSİLİN 500 MG FLAKON.(ALFASİLİN VB) 500 adet
CEFUROXİME SODYUM 750MG FLK.(CEFAKS VB) 300 adet
KLİNDAMİSİN HİDROKLORÜR 150MG KAPSÜL.(CLEOCİN VB) 300 adet
RİFAKSİMİN 200MG TABLET (COLİDUR VB) 6.000 adet
FOSFOMİSİN TROMETAMOL 3G ŞASE.(MONUROL VB) 500 adet
NİTROFURANTOİN 100MG TABLET.( PİYELOSEPTYL VB) 750 adet
VALGANSİKLOVİR HİDROKLORÜR 450MG TABLET.( VALCYTE VB) 300 adet
VALASİKLOVİR 500 MG. TB. (VALTREX VB.) 720 adet
RİBAVİRİN 200MG TABLET.(COPEGUS VB) 2.800 adet
% 10 DEXTROZ 500 CC.PVC.SETSİZ 20.000 adet
% 20 DEXTROZ 500 CC.PVC.SETSİZ 2.000 adet
%20 MANNİTOL 150 CC PVC. SETSİZ 6.000 adet
% 30 DEXTROZ 500 CC.PVC.SETSİZ 300 adet
%3 İZOTONİK 150CC PVC. SETSİZ 4.000 adet
% 5 DEXTROZ 1000 CC.PVC.SETSİZ 20.000 adet
% 5 DEXTROZ 150 CC.PVC.SETSİZ 8.000 adet
% 5 DEXTROZ 500 CC.PVC.SETSİZ 7.500 adet
%5 DEX.%0,2NACL 500CC PVC SETSİZ 1.500 adet
%5 DEX.%0,45 NACL 500CC PVC SETSİZ 40.000 adet
1/3 İZOTONİK 500 CC PVC. SETSİZ 25.000 adet
LAKTATLI RİNGER 1000 CC PVC SETSİZ 40.000 adet
KARACİĞER YETMEZLİĞİ İÇİN AMİNOASİT SOL. 500 CC SETLİ 1.000 adet
%10 AMİNOASİT SOLÜSYONU 250 CC.(TAURİN,ORNİTİN SİSTEİN İÇERMELİ)(PRİMENE VB) 7.500 adet
İZOTONİK 1000 CC PVC SETSİZ 130.000 adet
İZOTONİK 100 CC PVC SETSİZ 200.000 adet
İZOTONİK 250 CC PVC SETSİZ 50.000 adet
İZOTONİK 150 CC PVC SETSİZ 120.000 adet
İZOTONİK 500 CC PVC SETSİZ 50.000 adet
İZOTONİK 3000 CC PVC SETSİZ 12.000 adet
İZOTONİK 1000 CC PVC CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU 25.000 adet
İSOLYTE (S) 1000 CC PVC. SETSİZ 10.000 adet
İSOLYTE (M) 1000CC SETSİZ 15.000 adet
TEOFİLİN 200MG+5GR DEXTROZ 100CC(TEOBAG VB)SETSİZ 10.000 adet
DEKSTRAN 40 500 CC PVC. SETSİZ (RHEOMACRODEX VB.) 600 adet
%4 MODİFİYE GELATİN SOL.500 CC.PVC TOR. SETSİZ (GELOFUSİNE VB.) 2.000 adet
SEVOFLURAN 250ML SOL.(LEVİS ASİTLERİİÇERMEYEN AMBALAJLI OLMAL , İÇERİĞİNDE 300PPM SU OLMALI VE HER 100 FLK. İÇİN BİR VAPORİZATÖR VERİLMELİDİR. 2.000 adet
DESFLURAN 240 ML SOL(SUPRANE VB.)HER 100 FLK. İÇİN BİR VAPORİZATÖR VERİLMELİDİR. 2.000 adet
SUGAMMADEKS SODYUM 200MG FLAKON.(BRİDİON VB) 3.000 adet
PROPOFOL 200 MG/20ML AMPUL. 5.000 adet
PROPOFOL 1000 MG/50ML FLAKON. 3.000 adet
THİOPENTONE SODİUM 1 G FLAKON (PENTAL VB.) 2.500 adet
THİOPENTONE SODİUM 500 MG FLAKON (PENTAL VB.) 2.500 adet
FENTANYL 10 ML AMPUL. 5.000 adet
FENTANYL 2ML AMPUL. 500 adet
VECURONİUM BROMİDE 10 MG FLAKON (NORCURON VB.) 20.000 adet
NALOXONE HCL 0,4 MG/ML AMPUL 1.000 adet
REMİFENTANİL 2 MG AMP.(ULTİVA VB. 2.000 adet
REMİFENTANİL 5 MG AMP.(ULTİVA VB). 1.000 adet
BUPİVACAİNE HCI 5 MG/ML FLK (MARCAİN VB.) 500 adet
BUPİVAKAİN HİDROKLORÜR 20MG AMPUL (MARCAİNE VB) 2.000 adet
ETOMİDAT 20MG AMPUL.(HYPNOMİDATE VB) 1.000 adet
ROKÜRONYUM BROMÜR 50 MG/5ML (ESMERON VB.) 7.000 adet
EFEDRİN 50MG AMPUL 2.500 adet
LEVOBUPİVAKAİN 2.5 MG/ML.AMP.(CHİOROCAİNE VB) 250 adet
LEVOBUPİVAKAİN 5 MG/ML.AMP.(CHİOROCAİNE VB) 250 adet
LİDOCAİNE % 10 İÇEREN PUMP SPREY.(XYLOCAİNE VB) 500 adet
KETAMİN HİDROKLORÜR 500MG FLAKON 500 adet
CİSATRACURİUM BEZİLAT 10 MG.AMP.(NİMBEX VB.) 500 adet
CİSATRACURİUM BEZİLAT 20 MG.AMP.(NİMBEX VB.) 500 adet
ATRACURİUM 25 MG.AMP.(DEMATRAC VB) 1.000 adet
ATRACURİUM 50 MG.AMP.(DEMATRAC VB) 1.000 adet
AKTİF KARBON 50G GRANÜL VEYA SOL.(AQUA-CARBO VB) 500 adet
AMİNOASİT+GLİKOZ+LİPİD EMÜLSİYONU ZEYTİN YAĞI BAZLI İÇEREN PERİPHERAL SOL. 1500CC 10.000 adet
AMİNOASİT+GLİKOZ+LİPİD EMÜLSİYONU ZEYTİN YAĞI BAZLI İÇEREN SANTRAL SOL. 1500CC. 5.000 adet
AMİNOASİT+GLİKOZ+LİPİD EMÜL.(SOYA YAĞI BAZ.)İÇRN 3 BÖL.PERİ.1440 ML.SOL.(KABİVEN VB) 3.000 adet
AMİNOASİT + GLUKOZ + %30 SOYA YAĞI+%30 MCT+%20 ZEYTİNYAĞI +%15 BALIK YAĞI İÇEREN 3 BÖL. SANTRAL .SOL.986 ML.(SMOFKAVİN VB) 2.000 adet
SUDA ÇÖZÜNEN İNTAVENÖZ KULLANILAN VİTAMİN İÇEREN FLK.(SOLUVİT N VB) 2.000 adet
PD4 %2,27 GLUKOZ İÇEREN PERİTON DİALİZ SOL. ÇİFTLİ 2000CC. 1.000 adet
PD4 %3,86 GLUKOZ İÇEREN PERİTON DİALİZ SOL. ÇİFTLİ 2000CC. 500 adet
PD4 %1,36 GLUKOZ İÇEREN PERİTON DİALİZ SOL. ÇİFTLİ 2000CC. 300 adet
EXTRANEAL 2000CC ÇİFTLİ PERİTON DİYALİZİ ÇÖZELTİSİ 240 adet
NUTRİNEAL 2000CC ÇİFTLİ PERİTON DİYALİZ SOLÜSYONU 80 adet
PHYSİONEAL 40 %1.36 GLUKOZLU 2000CC ÇİFTLİ SOL. 300 adet
PHYSİONEAL 40 %2.27 GLUKOZLU 2000CC ÇİFTLİ SOL. 1.000 adet
PHYSİONEAL 40 %3.86 GLUKOZLU 2000CC ÇİFTLİ SOL. 500 adet
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi