2012/81616 - İzci Kampı Yaptırılacaktır

İhale No 2012/81616
Sektör İnşaat, Peyzaj, Taahhüt
İdare OSMANİYE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Osmaniye
İşin İli Osmaniye
Yayın Tarihi 24 Ağustos 2015
İhale Tarihi 16 Temmuz 2012 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


İZCİ KAMPI YAPTIRILACAKTIR
O s ma niy e B elediy esi F en İ şl er i M üdürlüğ ü
Izci Kampi Yapim Işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2012/81616
1-İda re nin
a) Adresi : Alibeyli Mah. Atatürk Cad. No: 251 Merkez/Osmaniye
b) Telefon ve faks numarası : 328 8144790 - 328 8141135
c) Elektronik Posta Adresi : alicenet2006@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu y a pı m i şin in
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Osmaniye/Merkez
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (Yüz elli) takvim günüdür.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Osmaniye Belediyesi 1. Kat İhale Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 16.07.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili
Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. b) Teknik Personel:
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 Sözleşmeli İnşaat Mühendisi 3 Yil Deneyimli
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (B 3. Grup Bina Işleri) Yapım işlerinde benzer iş sayılacaktır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Inşaat Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri
Müdürlüğü İhale İşleri Şefliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Osmaniye Belediyesi 1. Kat İhale Toplantı Salonu adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Cetvel Adı Miktar Birim
Makineile yumuşak ve sert toprak kazılması gevşek ve bitkiseltoprak, gevşek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu ve gevşek kil,killi kum ve çakıl kürekle atılabilen taşlı toprak vebenzeri zeminler 419,140 m3
Temeltabanına el ile tüvenan kum çakıl serilmesi ve sıkıştırılması 250,560 m3
Makineile tüvenan kum çakıl temin edilerek makine ile serme sulamasıkıştırma yapılması 225,000 m3
Satınalınan ve beton pompasıyla basılan basınç dayanım sınıfıC 20/25 (BS 20) olan hazır beton dökülmesi (Beton nakli dahil) 425,507 m3
8cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parketaşı ile döşeme kaplaması yapılması (Her renk ve herebatta) 4.500,000 m2
50x20x10cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordürdöşenmesi (Pahlı her renk) Karakteristik eğilme dayanımı 3,5MPa 1.500,000 m
Yataydelikli fabrika tuğlası 19x19x13,5 cm ile 200 doz çimentoharçlı duvar yapılması 118,446 m3
Düşeydelikli fabrika tuğlası 19x19x13,5 cm ile 200 doz çimentoharçlı taşıyıcı duvar yapılması 30,560 m3
Düzyüzeyli beton ve betonarme kalıbı (Sıva taş ve benzerikaplama malzemesi ile kaplanacak beton ve betonarme yüzeylerde) 2.683,560 m2
Tipahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması ve yerine monteedilmesi (1,68x0,85)=1,43 m2 6,120 m2
Tipahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması ve yerine monteedilmesi (3,04x0,80)=2,46 m2 6,120 m2
Nervürlüçelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2dahil) 1,184 Ton
Q8- Q 12 mm nervürlü beton çelik çubuğunun bükülmesi yerinekonulması 20,300 Ton
Q14- Q 28 mm nervürlü lik beton çelik çubuğunun bükülmesiyerine konulması 18,600 Ton
Çeşitlidemir işleri yapılması ve yerine konulması (Her çeşitmerdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçeparmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlereyapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işler) 1.300,000
Plastikdoğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVCdoğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama vebenzeri imalat) 1.682,100
Yenisıva yüzeylerine 0,350 kg macun çekilerek iki kat su bazlı matplastik boya yapılması 402,570 m2
40x40cm ebadında düz yüzeyli her renk ve desende seramik yer karosuile fugalı dçşeme kaplaması yapılması (Fayans ve seramikyapıştırıcısı ile) 713,750 m2
25x33cm ebadında modüler ölçüde üretilmiş rölyef yüzeyli herrenk ve desende seramik duvar karosu ile fugalı duvar ve cephekaplaması yapılması (Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile) 602,350 m2
3cm kalınlığında beyaz mermer plaklar ile dış denizlikyapılması (3x30 Serbestboy) 8,400 m2
3cm kalınlığında beyaz mermer plaklar ile parapet yapılması(3x30 Serbestboy) 52,560 m2
250/300çimento dozlu harçla düz sıva yapılması (Dış duvaryüzeyleri ile bodrum iç duvarlarında) 1.612,158 m2
Kireççimento karışımı harçla düz sıva yapılması (Sönmüşkireç torbalı) 402,570 m2
Kireççimento karışımı harçla tavan sıvası yapılması (Sönmüşkireç torbalı) 493,750 m2
Silikonesaslı dış cephe boyası (Su bazlı) yapılması 820,770 m2
200kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması 493,750 m2
Madenikonstrüksiyona profil veya madeni çıta ile 4,00 mm kalınlıktarenksiz düz cam takılması 25,200 m2
Gömmesilindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Genişve dar tip) 26,000 Adet
Kapıkolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) 26,000 Adet
Lastikbaşlı tanponun yerine takılması 26,000 Adet
Ayarlımenteşe (Çift) plastik kaplamalının yerine takılması 72,000 Adet
Vasistasispanyolet takımının yerine takılması (Kol, makas dahil) 28,000 Adet
3cm renkli mermer plaklarla tezgah üstü kaplaması yapılması 6,588 m2
Beyazmermer kapı eşiği yapılması 6,480 m2
8cm parke nakli 360,000 m3
Prefabrikbordür nakli 39,750 m3
Moloznakli 11.000,000 m3
Yumuşaksert toprak nakli 425,000 m3
Ahşapev yapımı 19,000 Adet
Güneşenerji sistemi 1,000 Adet
Panelçit çekilmesi 160,000 m
Telçit çekilmesi 450,000 m
Sporsahası etrafı tel çit yapılması (PVC kaplı) 200,000 m
Antibakteriyelfayans lavabo (Ekstra sınıf) 28x35 cm kancalı veya vidalı 18,000 Adet
Alaturkahela taşı (Fayans ekstra sınıf) plastik sifonlu 50x60 cm 16,000 Adet
Eviye(Bir gözlü damlalıksız) paslanmaz çelik 50x50x15 cm 1,000 Adet
Banyobataryası (Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple 1.kalite) 8,000 Tk
Musluk(Kısa) 1. sınıf 1/2" 35,000 Adet
Tekkumandalı duş bataryası 8,000 Adet
Duşperdesi (Mat plastik veya benzeri) 100x200 cm 8,000 Tk
Yersüzgeci (Sert plastik ızgaralı) 10x10 cm 8,000 Adet
Makineile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması (Gevşekve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu kil,gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlıtoprak ve benzeri zeminler) 100,000 m3
Pn20 polipropilen temiz sdu boru 1/2" 20/2,4 mm 100,000 m
Pn20 polipropilen temiz su boru 1"32/5,4 mm 240,000 m
Pn20 polipropilen boru 1 1/2", 50/8,4 mm 85,000 m
Pn20 polipropilen boru 2", 63/10,5 mm 60,000 m
SertPVC pis su borusu (Geçme muflu çap: 75-70 mm et kalınlığıo 3mm) 50,000 m
SertPVC pis su borusu (Geçme muflu çap: 100-110 mm et kalınlığı3 mm 100,000 m
SertPVC pis su borusu (Geçme muflu çap: 125 mm et kalınlığı 3,2mm 50,000 m
SertPVC pis su borusu (Geçme muflu çap: 200 mm et kalınlığı 3,9mm) 80,000 m
Küreselvana prinç pres teflon contalı (Çap: 25 mm) 4,000 Adet
Q100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini veyerine tespiti 100,000 m
PA-6,170 kg/Ad 30,000 Adet
Betondirek montajı (I-şehir içi) 5.100,000
AKN/C-100,45 kg/Ad 27,000 Adet
AKN/3-100,65 kg/Ad 3,000 Adet
Betontravers ve konsol montajı (I-şehir içi) 1.410,000
Makineile yumuşak ve sert toprak kazılması (Gevşek ve bitkiseltoprak, gevşek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu ve gevşek kil,killi kum ve çakıl kürekle atılabilen taşlı toprak vebenzeri zeminler) 100,000 m3
Sacpano-800 mm genişliğinde 1,000 Adet
Sıvaüstü sac tablo-0,05-0,10 m2 (0,10 m2 dahil) 1,000 Adet
Anahtarlıotomatik sigortalı loj. tipi sac tablo-4 8,000 Adet
Anahtarlıotomatik sigortalı loj. tipi sac tablo-8 sigortalı 1,000 Adet
Kurutipi koruyucusuzkontaktör-3x25 A'e kadar 1,000 Adet
Fotoselşalter 1,000 Adet
Kaçakakım koruma şalterleri-4x63 A'e kadar (30 mA) 1,000 Adet
Anahtarlıotomatik sigorta (3 kA)-16 A'e kadar 70,000 Adet
Anahtarlıotomatik sigorta (3 kA)-25 A'e kadar 16,000 Adet
Anahtarlıotomatik sigorta (3 kA)-3x40 A'e kadar 7,000 Adet
Anahtarlıotomatik sigorta (3 kA)-3x63 A'e kadar 1,000 Adet
Üçfazlı aktif zaman tarifeli elektronik elektrik sayacı 3x230/400V:3x20 (120) A 1,000 Adet
Topraklamahattı-6 mm2 12,000 m
1kV yeraltı kablosu (NYY)-4x4 mm2 1.100,000 m
Normalsorti 25,000 Adet
Komütatörsorti 22,000 Adet
Güvenlikhatlı priz sortisi 23,000 Adet
TipC porselen kaideli armatür 58,000 Adet
Flüoresanarmatür P1-4x20 W 14,000 Adet
TipSL sokak lambası akkor flamanlı veya civa buharlı ampullü sacgövdeli cam kapaklı tip 63,000 Adet
Balast-220V-125 W civa buharlı lamba için 63,000 Adet
Civabuharlı lamba (Balastlı) 125 W yerinde temin ve montaj) 63,000 Adet
2x1,5mm2 FW-n iletken (TS 936) 400,000 m
Telefontesisatı sortisi 1,000 Adet
RG6/U-6 75 ohm koaksiyel kablo 1,000 m
Toprakelektrodu (Levha) 6,000 Adet
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.