2017/116 - Kaldırım Yaptırılacaktır

İhale No 2017/116
Sektör İnşaat, Peyzaj, Taahhüt
İdare ELAZIĞ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Şikayet Bedeli 10.118,00 TL
Yaklaşık Bedel 2.248.663 ile 16.864.973 TL arası
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Elazığ
İşin İli Elazığ
Yayın Tarihi 10 Ocak 2017
İhale Tarihi 3 Şubat 2017 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 

KALDIRIM YAPTIRILACAKTIR

ELAZIĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇARŞI VE SARAY ATİK MAHALLELERİNDE ÇELİK DONATILI KARO İLE KALDIRIM YAPIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2017/116
1-İdarenin
a) Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ MALATYA CADDESİ NO:30 / ELAZIĞ 23100 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası : 4242484701-1465 - 4242484720
c) Elektronik Posta Adresi : ogencyigit@elazig.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : ÇARŞI VE SARAY ATİK MAHALLELERİNDE ÇELİK DONATILI KARO İLE KALDIRIM YAPIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ÇARŞI VE SARAY ATİK MAHALLELERİ/ELAZIĞ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (YÜZSEKSEN) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ELAZIĞ BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON TOPLANTI SALONU (A BLOK KAT:1) / ELAZIĞ
b) Tarihi ve saati : 03.02.2017 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 TARİH VE 27961 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN A/V GRUBU İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİDİR


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ELAZIĞ BELEDİYESİ İHALE İŞLERİ SERVİSİ (A BLOK KAT:1) / ELAZIĞ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELAZIĞ BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON TOPLANTI SALONU (A BLOK KAT:1) / ELAZIĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Cetvel Adı Miktar Birim
TUVENAN KUM,ÇAKIL VEYA STABİLİZE İLE DOLGU YAPMA 1.000 metreküp
HER TÜRLÜ ASFALTIN KESİLMESİ 470 metrekare
Polipropilen plastik pis su borusu ø70/1,9 mm (Geçme muflu) 950 metre
Polipropilen plastik pis su borusu ø100/2,7 mm (Geçme muflu) 50 metre
Gömme tip sac tablo 0.10-0.20 m2. (ts en 61439-1/2 ) 6 adet
Termik,mağnetik koruyuculu şalter 3*63 a.(tablo arkası ( ts en 60947-2) 6 adet
Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*63 a. 6 adet
Aydınlatma kontrollünde kullanılan zaman rölesi 6 adet
Anahtarlı otomatik sigorta 25 a. (10ka) (ts 5018-1 en 60898-1) 18 adet
1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4*16 mm2 nyy (ts ıec 60502-1) 7.350 metre
Çıplak örgülü bakır iletken 10 mm2. 661,5 kilogram
Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır 30 adet
3 m 60 W LED DEKORATİF AYDINLATMA DİREGİ(ANKRAJ,MONTAJ,İŞCİLİK DAHİL YANAR VAZİYETTE) 368 adet
40 LIK KANGAL BORU 7.350 metre
PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI 315 metreküp
PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ 7.000 metrekare
KIRMATAŞ, ŞOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ 250 metreküp
BORDÜR SÖKÜLMESİ 3.500 metre
OTOKORKULUK RAYI YAPILMASI 400 metre
OTOKORKULUK UÇ PARÇASI YAPILMASI 4 adet
OTOKORKULUK UÇ PARÇASI MONTAJI 4 adet
KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUĞU DİKMESİ YAPILMASI 50 adet
KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUĞU DİKMESİ MONTAJI 50 adet
OTOKORKULUK İÇİN İKİ YÖNLÜ REFLEKTÖR YAPILMASI 100 adet
OTOKORKULUK REFLEKTÖRÜ MONTAJI (ÇİFT YÖNLÜ) 100 adet
OTOKORKULUK RAYI MONTAJI 400 metre
OTOKORKULUK DİKMESİ YAPILMASI 170 adet
OTOKORKULUK DİKMESİ MONTAJI 170 adet
OTOKORKULUK BAĞLANTI PLAKASI YAPILMASI 260 adet
OTOKORKULUK "U" TAKOZU YAPILMASI 170 adet
OTOKORKULUK ''U'' TAKOZU MONTAJI 170 adet
OTOKORKULUK TAKOZU VE ARA BAĞLANTI PARÇASININ YAPILMASI 50 adet
OTOKORKULUK TAKOZU VE ARA BAĞLANTI PARÇASININ MONTAJI 50 adet
OTOKORKULUK GERGİ KUŞAĞI YAPILMASI (RAL-RG 620) (MALZEME BEDELİ DAHİL) 65 metre
OTOKORKULUK GERGİ KUŞAĞI MONTAJI (RAL-RG 620) 65 metre
KISA İNDİRME İÇİN AÇILI RAY PARÇASI YAPILMASI 4 adet
KISA İNDİRME İÇİN AÇILI RAY PARÇASI MONTAJI 4 adet
HARFİYAT NAKLİ 1.200 metreküp
ÇELİK DONATILI YER DÖŞEME ELAMANI İLE DÖŞEME YAPILMASI (30*30*5 cm) 12.500 metrekare
9W RGB PASLANMAZ ÇLİK SU ALTI ARMATÜRÜ-DELİKLİ 24 adet
50*50*0,3MM PASLANMAZ ÇELİK IZGARA 24 adet
YÜKSEKLİK AYARLI VİBRASYON CONTALI KURU HAVUZ AYAĞI 380 adet
4*1,5 KABLO 200 metre
4*2,5 KABLO 100 metre
TORAKLAMA SİSTEMİ 1 takım
SIVI SEVİYE SİSTEMİ 1 takım
PLC YAZILIMLI ZAMAN AYARLI KUMANDA PANOSU 1 takım
SUNTA MERMER BORDÜR İLE DÖŞEME YAPILMASI (GRİ 15*25*50 cm) 7.000 metre
SUNTA MERMER AĞAÇ DİBİ BORDÜR İLE DÖŞEME YAPILMASI (GRİ 10*10*80 cm) 120 metre
15-17T KROM KAPLI SU JETİ NOZULU 24 adet
11/2" KÜRESEL VANA 24 adet
Ø89*2MM PASLANMAZ ÇELİK KOLLEKTÖR SİSTEMİ 4 takım
1,5KW PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPA VE MOTOR 4 adet
4" PASLANMAZ ÇELİK FİLİTRE 4 adet
PASLANMAZ ÇELİK BAĞLANTI MALZEMELERİ 4 takım
Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) 300 metreküp
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, c 8/10 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) 1.050 metreküp
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, c 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) 85 metreküp
Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 115 metrekare
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 1,65 ton
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi