2012/79784 - Kanalizasyon İnşaatı Yaptırılacaktır

İhale No 2012/79784
Sektör İnşaat, Peyzaj, Taahhüt
İdare İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Konya
İşin İli Karaman
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 23 Temmuz 2012 10:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


KANALİZASYON İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
İller B a n ka sı A no ni m Şir ket i K o ny a Bö lg e M üdürlüğ ü
Ayranci (Karaman) Kanalizasyon Inşaati yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2012/79784
1-İda re nin
a) Adresi : Yenisehir Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi No:20 (42001) Selçuklu/Konya
b) Telefon ve faks numarası : 3322388200 - 3322354094 c) Elektronik Posta Adresi : ilbank.konya@ilbank.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu y a pı m i şin in
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Ayranci (Karaman)
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 450 (Dörtyüzelli) takvim günüdür.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : İller Bankası A. Ş. Konya Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu A.
Hilmi Nalçacı Cad. No:20 Selçuklu/Konya
b) Tarihi ve saati : 23.07.2012 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili
Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. b) Teknik Personel:
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 Şantiye Şefi İnşaat veya Çevre Mühendisi Asgari 3 yıl deneyimli
1 Şantiye Mühendisi Harita Mühendisi (*) ---
1 Teknik Eleman Harita Teknikeri ---
Not: ( * ) Harita Mühendisi mesleği ile ilgili kısımların yapımı sırasında iş mahallinde bulundurulacaktır.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
a) Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan (A)IV Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. (A)IV Grubu İşler
1) Kanalizasyon Şebekeleri
2) Yağmursuyu Şebekeleri
3) İçme ve Kullanma suyu şebekeleri
4) Mikrotünel işleri
b) İhale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş
deneyim belgeleri de sunulabilecektir.
İhale konusu işe ilişkin iş deneyim belgesi yerine ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi sunulduğu ve ihale konusu iş tutarının iş deneyim belgesi üzerinden tespit edilemediği hallerde, ihale konusu iş tutarının
tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.
c) Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri "İnşaat Mühendisliği"dir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı İller Bankası Anonim Şirketi Konya Bölge Müdürlüğü A.Hilmi Nalçacı Cad.No:20 Selçuklu/Konya (1. kat Muhasebe Bölümüne ihale doküman bedeli yatırılarak, makbuz karşılığında İhale dokümanı 2. kat ihale grubundan tutanak ile teslim alınacaktır.) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası A. Ş. Konya Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Bölümü A. Hilmi Nalçacı Cad. No:20 Selçuklu/Konya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Cetvel Adı Miktar Birim
Ø 200 mm buhar kürlü entegre contalı boru ile kanalizasyon şebeke inşaatı yapılması (Kazıdan Çıkan malzeme ile dolgu) 10.650,000 m.
Ø 200 mm buhar kürlü entegre contalı boru ile kanalizasyon şebeke inşaatı yapılması (Stabilize malzeme ile dolgu) 13.360,000 m.
Ø 300 mm buhar kürlü entegre contalı boru ile kanalizasyon toplayıcı inşaatı yapılması (Stabilize malzeme ile dolgu) 160,000 m.
Ø 400 mm buhar kürlü entegre contalı boru ile kanalizasyon toplayıcı inşaatı yapılması (Kazıdan Çıkan malzeme ile dolgu) 790,000 m.
Ø 400 mm buhar kürlü entegre contalı boru ile kanalizasyon toplayıcı inşaatı yapılması (Stabilize malzeme ile dolgu) 260,000 m.
Çıkış Çapı Ø200-400 mm. olan şebeke, toplayıcı ve kollektör hattında Buhar Kürlü Prefabrik Muayene Bacası imalatının yapılması (Kazıdan Çıkan malzeme ile dolgu) 245,000 Adet
Çıkış Çapı Ø200-400 mm. olan şebeke, toplayıcı ve kollektör hattında Buhar Kürlü Prefabrik Muayene Bacası imalatının yapılması (Stabilize malzeme ile dolgu) 335,000 Adet
Ø 150 mm buhar kürlü entegre contalı boru ile parsel bağlantısı yapılması (Kazıdan Çıkan malzeme ile dolgu) 1.500,000 m.
Ø 150 mm buhar kürlü entegre contalı boru ile parsel bağlantısı yapılması (Stabilize malzeme ile dolgu) 1.750,000 m.
Buhar Kürlü Prefabrik Parsel Bacası imalatının yapılması (Kazıdan çıkan malzeme ile dolgu) 650,000 Adet
300 kişilik fosseptik inşaatı yapılması 3,000 Adet
Sayısal kanalizasyon (şebeke) işletme planı ve harita işleri 1.450,000 Adet
Yapılan kanalizasyon hatlarının robotla görüntülenmesi 25.220,000 m.
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.