2012/83266 - Kanalizasyon İnşaatı Yaptırılacaktır

İhale No 2012/83266
Sektör İnşaat, Peyzaj, Taahhüt
İdare İller Bankası Anonim Şirketi Elazığ Bölge Müdürlüğü
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Elazığ
İşin İli Bingöl
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 24 Temmuz 2012 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


KANALİZASYON İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
İller B a n ka sı A no ni m Şir ket i Ela zığ B ö lg e M üdürlüğ ü
Adaklı, Sancak ve Yedisu (Bingöl) Kanalizasyon İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2012/83266
1-İda re nin
a) Adresi : Gazi Cad. No:74 Elazığ
b) Telefon ve faks numarası : 4242188871 - 4242181793
c) Elektronik Posta Adresi : ilbankelazig@ilbank.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu y a pı m i şin in
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Adaklı (Bingöl), Sancak (Bingöl), Yedisu (Bingöl)
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 400 (dörtyüz) takvim günüdür.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : İller Bankası Anonim Şirketi Elazığ Bölge Müdürlüğü Gazi Cad.
No:74 Elazığ
b) Tarihi ve saati : 24.07.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili
Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar
odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. b) Teknik Personel:
her beldede birer tane olmak şartıyla;
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
3 Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi
3 Harita Elamanı Harita Teknikeri
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/IV Gurubu işler Benzer iş olarak kabul edilecektir.
IV. grup: içme-kullanma suyu ve kanalizasyon işleri
1. Kanalizasyon şebekeleri
2. Yağmursuyu şebekeleri
3. İçme ve kullanma suyu şebekeleri
4. Mikrotünel işleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisleri iş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girebileceklerdir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 350 TRY (Türk Lirası) karşılığı İller Bankası Anonim
Şirketi Elazığ Bölge Müdürlüğü Gazi Cad. No:74 Elazığ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası Anonim Şirketi Elazığ Bölge Müdürlüğü Gazi Cad. No:74
Elazığ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Cetvel Adı Miktar Birim
Ø 200 mm Entegre Contalı, Buhar Kürlü (Muflu) Beton Boru ile Kanalizasyon Şebeke İnşaatının Yapılması 2.728,000 m
Ø 200 mm Entegre Contalı, Buhar Kürlü (Muflu) Beton Boru ile Kanalizasyon Şebeke İnşaatının Yapılması (Stabilize Dolgulu) 7.281,000 m
Ø 300 mm Entegre Contalı, Buhar Kürlü (Muflu) Beton Boru ile Kanalizasyon Şebeke İnşaatının Yapılması 703,000 m
Ø 300 mm Entegre Contalı, Buhar Kürlü (Muflu) Beton Boru ile Kanalizasyon Şebeke İnşaatının Yapılması (Stabilize Dolgulu) 2.130,000 m
Ø150 mm Entegre Contalı Buhar Kürlü (Muflu) Boru ile Kanalizasyon Şebeke İnşaatı Parsel Bağlantı Hatlarının Yapılması 2.100,000 m
Ø150 mm Entegre Contalı Buhar Kürlü (Muflu) Boru ile Kanalizasyon Şebeke İnşaatı Parsel Bağlantı Hatlarının Yapılması (Stabilize Dolgulu) 1.028,000 m
Buhar Kürlü, Prefabrik 500 Doz'lu Parsel Bacası Yapılması 310,000 Ad
Buhar Kürlü, Prefabrik 500 Doz'lu Parsel Bacası Yapılması (Stabilize Dolgulu) 410,000 Ad
Çıkış Çapı Ø 200 - Ø 300 mm Olan Buhar Kürlü Entegre Contalı, Prefabrik 500 Doz'lu Kanalizasyon Şebeke Hattı Muayene Bacası İmalatının Yapılması 74,000 Ad
Çıkış Çapı Ø 200 - Ø 300 mm Olan Buhar Kürlü Entegre Contalı, Prefabrik 500 Doz'lu Kanalizasyon Şebeke Hattı Muayene Bacası İmalatının Yapılması (Stabilize Dolgulu) 247,000 Ad
Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatlarının Görüntülenmesi. 12.842,000 m
Sayısal Kanalizasyon (Şebeke) İşletme Planı Hazırlanması 1.300,000 N.Ad
Ø 200 mm Entegre Contalı, Buhar Kürlü (Muflu) Beton Boru ile Kanalizasyon Şebeke İnşaatının Yapılması 6.746,000 m
Ø 200 mm Entegre Contalı, Buhar Kürlü (Muflu) Beton Boru ile Kanalizasyon Şebeke İnşaatının Yapılması (Stabilize Dolgulu) 2.957,000 m
Ø 300 mm Entegre Contalı, Buhar Kürlü (Muflu) Beton Boru ile Kanalizasyon Şebeke İnşaatının Yapılması 1.485,000 m
Ø150 mm Entegre Contalı Buhar Kürlü (Muflu) Boru ile Kanalizasyon Şebeke İnşaatı Parsel Bağlantı Hatlarının Yapılması 440,000 m
Ø150 mm Entegre Contalı Buhar Kürlü (Muflu) Boru ile Kanalizasyon Şebeke İnşaatı Parsel Bağlantı Hatlarının Yapılması (Stabilize Dolgulu) 190,000 m
Buhar Kürlü, Prefabrik 500 Doz'lu Parsel Bacası Yapılması 174,000 Ad
Buhar Kürlü, Prefabrik 500 Doz'lu Parsel Bacası Yapılması (Stabilize Dolgulu) 76,000 Ad
Çıkış Çapı Ø 200 - Ø 300 mm Olan Buhar Kürlü Entegre Contalı, Prefabrik 500 Doz'lu Kanalizasyon Şebeke Hattı Muayene Bacası İmalatının Yapılması 183,000 Ad
Çıkış Çapı Ø 200 - Ø 300 mm Olan Buhar Kürlü Entegre Contalı, Prefabrik 500 Doz'lu Kanalizasyon Şebeke Hattı Muayene Bacası İmalatının Yapılması (Stabilize Dolgulu) 83,000 Ad
Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatlarının Görüntülenmesi. 11.188,000 m
Sayısal Kanalizasyon (Şebeke) İşletme Planı Hazırlanması 580,000 N.Ad
Ø 200 mm Entegre Contalı, Buhar Kürlü (Muflu) Beton Boru ile Kanalizasyon Şebeke İnşaatının Yapılması 6.817,000 m
Ø 200 mm Entegre Contalı, Buhar Kürlü (Muflu) Beton Boru ile Kanalizasyon Şebeke İnşaatının Yapılması (Stabilize Dolgulu) 4.602,000 m
Ø 300 mm Entegre Contalı, Buhar Kürlü (Muflu) Beton Boru ile Kanalizasyon Şebeke İnşaatının Yapılması 1.149,000 m
Ø150 mm Entegre Contalı Buhar Kürlü (Muflu) Boru ile Kanalizasyon Şebeke İnşaatı Parsel Bağlantı Hatlarının Yapılması 895,000 m
Ø150 mm Entegre Contalı Buhar Kürlü (Muflu) Boru ile Kanalizasyon Şebeke İnşaatı Parsel Bağlantı Hatlarının Yapılması (Stabilize Dolgulu) 605,000 m
Buhar Kürlü, Prefabrik 500 Doz'lu Parsel Bacası Yapılması 358,000 Ad
Buhar Kürlü, Prefabrik 500 Doz'lu Parsel Bacası Yapılması (Stabilize Dolgulu) 242,000 Ad
Çıkış Çapı Ø 200 - Ø 300 mm Olan Buhar Kürlü Entegre Contalı, Prefabrik 500 Doz'lu Kanalizasyon Şebeke Hattı Muayene Bacası İmalatının Yapılması 187,000 Ad
Çıkış Çapı Ø 200 - Ø 300 mm Olan Buhar Kürlü Entegre Contalı, Prefabrik 500 Doz'lu Kanalizasyon Şebeke Hattı Muayene Bacası İmalatının Yapılması (Stabilize Dolgulu) 120,000 Ad
Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatlarının Görüntülenmesi. 12.568,000 m
Sayısal Kanalizasyon (Şebeke) İşletme Planı Hazırlanması 1.050,000 N.Ad
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.