2012/65535 - Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı Yaptırılacaktır

İhale No 2012/65535
Sektör İnşaat, Peyzaj, Taahhüt
İdare SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - SASKİ
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Samsun
İşin İli Samsun
Yayın Tarihi 24 Ağustos 2015
İhale Tarihi 23 Temmuz 2012 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
Samsu n B . b. Su Ve K a na liza sy o n İda re si Genel M üdürlü ğ ü
Atakum Ilçesi (Çatalçam-Taflan) Muhtelif Cadde Ve Sokaklarinda Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Inşaati Işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2012/65535
1-İda re nin
a) Adresi : Pazar Mah. Necipbey Cad. No:35 İlkadım-Samsun
b) Telefon ve faks numarası : 3624316090 - 3624324445
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi_islem@saski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu y a pı m i şin in
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Atakum Ilçesi (Çatalçam-Taflan)
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 630 (Altıyüzotuz) takvim günüdür.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Pazar Mah. Necipbey Cad. No:35 İlkadım- Samsun
b) Tarihi ve saati : 23.07.2012 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili
Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak
suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
Adet Pozisyon Mesleki Ünvanı Mesleki Özelliği
1 Proje Müdürü İnş. Mühendisi 5 yıl Deneyimli
İsteklinin; ticari faaliyette bulunduğu yerde, ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak, yukarıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personeli çalıştırması ve bu durumu belgelendirmesi gereklidir. Bu personel için mezuniyetinden itibaren geçirilmesi gereken sürenin sağlandığı hususu; mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu hususu ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı "Hizmet Bildirimi" ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulması zorunludur.
b) Teknik Personel:
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi veya Çevre Mühendisi 3 yıl deneyimli
1
Arazi Elemanı İnş.Teknisyeni veya İnş.Tek. veya Harita
Teknisyeni
1 yıl deneyimli
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Adi-Cinsi-Çeşidi Adet
Lastik Tekerlekli Yükleyici 3
Traktör Beko 3
Mini Yükleyici 3
Büyük Damperli Kamyon 6
Küçük Damperli Kamyon 2
Asfalt Kesme Makinesi 2
Paletli Ekskavatör 3
Vibratör 2
Hilti 2
Dalgiç Pompa 2
Palplanş Ekipmani 1
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğin'de yer alan A IV ve A XI Grubu işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tutanak Ve Kararlar Şube
Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 520 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Ziraat Bankası Saathane Şubesi Hesap No(IBAN): TR700001000556285975045001 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler,
ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Saski Yönetim Kurulu Toplanti Salonu adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmigün) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
1) İstekliler aykome Yönergesinde belirtilen hususlara uymak zorundadırlar.
2) İstenen makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar işin süresi boyunca arazide bulundurulacaktır.
3) İsteklilerin vereceği Teklif Birim Fiyat Cetveline Aykome Bedeli ve Kazı Artığı Hafriyat Döküm bedeli dahil
edilerek fiyat verilecektir.(Kazı Artığı Hafriyat Döküm Bedeli 13.05.2011 tarih ve 172 karar nolu Samsun
Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararında belirtilen hususlar dikkate alınacaktır.)

Cetvel Adı Miktar Birim
HendekKazısı (Çatalçam) 57.184,880 m3
HendekKazısı (Taflan) 106.405,000 m3
TemelKazısı (Çatalçam) 9.323,000 m3
TemelKazısı (Taflan) 15.177,300 m3
KazıdaSu ZammıØ300 mm Döşenmesinde (Çatalçam) 18.939,210 m3
DolgudaSu Zammı(Ø300 mm Döşenmesinde) (Çatalçam) 14.995,840 m3
Ø300mm Boru Döşenmesinde(Çatalçam)(su zammına tabii) 10.289,400 mt
KazıdaSu ZammıØ400 mm Döşenmesinde (Çatalçam) 2.045,060 m3
DolgudaSu Zammı(Ø400 mm Döşenmesinde) (Çatalçam) 1.882,530 m3
Ø400mm Boru Döşenmesinde(Çatalçam)(su zammına tabii) 1.004,230 mt
KazıdaSu ZammıØ300 mm Döşenmesinde (Taflan) 12.855,865 m3
DolgudaSu Zammı(Ø300 mm Döşenmesinde) (Taflan) 15.891,500 m3
Ø300mm Boru Döşenmesinde(Taflan)(su zammına tabii) 4.227,168 mt
KazıdaSu ZammıØ400 mm Döşenmesinde (Taflan) 2.185,942 m3
DolgudaSu Zammı(Ø400 mm Döşenmesinde) (Taflan) 1.971,650 m3
Ø400mm Boru Döşenmesinde(Taflan)(su zammına tabii) 525,184 mt
KazıdaSu ZammıØ600 mm Döşenmesinde (Taflan) 9.812,650 m3
DolgudaSu Zammı(Ø600 mm Döşenmesinde) (Taflan) 9.090,013 m3
Ø600mm Boru Döşenmesinde(Taflan)(su zammına tabii) 225,376 mt
Asfaltsökülmesi 750,000 m3
Betonyol sökülmesi 250,000 m3
Doğalparke taşı,beton plak kaldırım ve blokaj sökülmesi 2.000,000 m2
Ocaktaşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 0-30 mm çapındakırma ile hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanıyataklanması ve boru gömleklenmesinin yapılması 7.348,500 m3
Ocaktaşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 0-70 mm çapındakırma ile (hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanıyataklanması ve boru gömleklenmesinin yapılması 39.244,500 m3
Kazımalzemesinden makina ile hendek ve temel dolgusu yapılması 91.293,500 m3
KazılaraTam Ahşap Kaplamalı İksa Yapılması 1.500,000 m2
KazılaraSık Aralıklı Ahşap Kaplama İksa Yapılması 1.200,000 m2
KazılaraAralıklı Ahşap Kaplamalı İksa Yapılması 1.200,000 m2
Çelik konstrüksiyon panolarla ( krinks - verbau veya benzeri)iksa yapılması 34.500,000 m2
PALPLANŞİKSA ÇAKILMASI (L 194.082,700 m2
PALPLANŞİKSA SÖKÜLMESİ (L 194.082,700 m2
PALPLANŞİKSA ÇAKILMASI(L >9 MT) BOYUNDA 10.134,390 m2
PALPLANŞİKSA SÖKÜLMESİ (L>9 MT) BOYUNDA 10.134,390 m2
150mm. Entegre Contalı M.Buhar Kürlü Beton Boru Döşenmesi 1.500,000 mt
200mm. Entegre Contalı M.Buhar Kürlü Beton Boru Döşenmesi 250,000 mt
300mm. Entegre Contalı M.Buhar Kürlü Beton Boru Döşenmesi 19.432,000 mt
400mm. Entegre Contalı M.Buhar Kürlü Beton Boru döşenmesi 12.205,000 mt
600mm. Entegre Contalı M.Buhar Kürlü Beton Boru döşenmesi 1.260,000 mt
600mm. Entegre Contalı M.Buhar Kürlü Demirli Beton Boru döşenmesi 1.136,000 mt
1000mm. Entegre Contalı Buhar Kürlü (Muflu )Betonarme Boru döşenmesi 150,000 mt
1200mm. Entegre Contalı M.Buhar Kürlü Betonarme Boru döşenmesi 524,000 mt
1400mm. Entegre Contalı M.Buhar Kürlü Betonarme Boru döşenmesi 144,000 mt
1600mm. Entegre Contalı M.Buhar Kürlü Betonarme Boru döşenmesi 118,000 mt
12,218401 Her Çapta Buhar Kürlü Beton Boru ve C parçası İle Parselbağlantısı teşkili yapılması 2.000,000 adet
Ø150 Mm 45 lik (Muflu) Buhar Kürlü Muflu Beton KanalizasyonDirsek Döşenmesi 2.000,000 adet
Ø150 Mm Ent.Conta (C parçasındaki Ø 150 mm çıkış tarafı 1Adet conta veya Dirsek Ø 150 mm çıkış tarafı 1 Adet conta) 4.000,000 adet
Çıkışçapı Ø200 Mm lik 500 Dozlu Buhar Kürlü Lastik ContaBağlantılı Pref.Mua.Baca Taban Elemanı ile Baca Teşkili (1giriş-3çıkış) 25,000 adet
Ø200 Mm Ent.Conta (Taban Elemanı ... giriş+ ...Çıkış =Toplam….Adet conta ) 50,000 adet
Çıkışçapı Ø300 Mm lik 500 Dozlu Buhar Kürlü Lastik ContaBağlantılı Pref.Mua.Baca Taban Elemanı ile Baca Teşkili (3giriş-1çıkış) 1.096,000 adet
Ø300 Mm Ent.Conta (Taban Elemanı ... giriş+ ...Çıkış =Toplam….Adet conta ) 2.192,000 adet
Çıkışçapı Ø400 Mm lik 500 Dozlu Buhar Kürlü Lastik ContaBağlantılı Pref.Mua.Baca Taban Elemanı ile Baca Teşkili (3giriş-1çıkış) 608,000 adet
Ø400 Mm Ent.Conta (Taban Elemanı ... giriş+ ...Çıkış =Toplam….Adet conta ) 1.216,000 adet
Çıkışçapı Ø600 Mm lik 500 Dozlu Buhar Kürlü Lastik ContaBağlantılı Pref.Mua.Baca Taban Elemanı ile Baca Teşkili (3giriş-1çıkış) 109,000 adet
Ø600 Mm Ent.Conta (Taban Elemanı ... giriş+ ...Çıkış =Toplam….Adet conta ) 218,000 adet
Buharkürlü, entegre contalı, 500 Dz. prefabrik muayene bacası konik elemanı ile baca teşkili (1.00 mt. iç çapında) 1.888,000 adet
Buharkürlü, entegre contalı, 500 Dz. prefabrik muayene bacası gövdeyüksekliği ayar bileziği ile baca teşkili (H= 0.15-0.60 mtarasında değişken yükseklikte ve 1.00 mt. iç çapındakigövde yüksekliği ayar bileziği elemanları ile) 1.250,000 mt
BuharKürlü Entegre Contalı 500 Doz Prefabrik Muayene Bacası BoyunBileziği Elemanı İle Baca Teşkili (0,15 mt yüksekliğinde0,62 mt iç çapında ) 712,920 adet
BuharKürlü 500 Doz Prefabrik Taban Elemanı ile Parsel BacasıTeşkilii ( H=0,60 Mt yüksekliğinde,ve boru birleşim yerlerilastik contalı) 500,000 adet
BuharKürlü 500 Doz Prefabrik Gövde Yüksekliği ayar elemanı ileParsel Bacası Teşkilii ( H= değişken yüksekliğinde,vebirleşim yerleri 600 doz harç) 500,000 mt
BS18 Betonu ( 350 dozlu ) ile imal edilmiş çerçevesiz prefabrikbetonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi 500,000 adet
50X 50 CM Buhar Kürlü 500 Doz Prefabrik Taban Elemanı ile ParselBacası Teşkilii ( H=0,60 Mt yüksekliğinde,ve boru birleşimyerleri lastik contalı) 2.000,000 adet
50X 50 CM Buhar Kürlü 500 Doz Prefabrik Gövde Yüksekliği ayarelemanı ile Parsel Bacası Teşkilii ( H= değişkenyüksekliğinde,ve birleşim yerleri 600 doz harç) 2.000,000 mt
50X 50 CM BS 18 Betonu ( 350 dozlu ) ile imal edilmiş çerçevesizprefabrik betonarme kapağın parsel bacası üzerineyerleştirilmesi 2.000,000 adet
Satınalınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfıC 16/20 (BS 16) olan hazır beton dökülmesi (beton naklidahil)(grobeton için) 550,000 m3
Satınalınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfıC 25/30 (BS 25 B 300) olan hazır beton dökülmesi (beton naklidahil) 2.255,500 m3
Karayolunun Demiryolu vb yerlerin zemin altından(her türlü zeminde) delgimetodu ile delinerek geçilmesi ( Ø400 mm Çapında) 176,000 mt
Karayolunun Demiryolu vb yerlerin zemin altından(her türlü zeminde) delgimetodu ile delinerek geçilmesi ( Ø600 mm Çapında) 88,000 mt
Karayolunun Demiryolu vb yerlerin zemin altından(her türlü zeminde) delgimetodu ile delinerek geçilmesi ( Ø800 mm Çapında) 194,000 mt
Düzyüzeyli beton ve betonar. kal. 4.247,800 m2
Eğriseri kalıp 120,000 m2
ÇelikHasırın Bükülmesi 101,800 ton
ZEM.ÇAK.VESÖK.PALPLANŞ PROFİL BEDELİ 15.260,000 ton
PALPLANŞİKSA LARDA PROFİL DEMİR DESTEK YAP. 978,000 ton
Kanalizasyonİnşaatlarında Sfero Döküm baca kapağı yapılması ve yerinekonulması ( küresel grafitli dökme demir) 2.126,000 adet
Kanalizasyonve Yağmursuyu İnşaatlarında Sfero Döküm ızgara yapılmasıve yerine konulması 5.000,000 kg
Çelikhasır montajı 1,500 - 3,00 Kg/m2 arası 98,000 ton
Çelikhasır montajı 3,001 - 10,00 Kg/m2 arası 128,000 ton
Betonarmeİnce Demir 8-12 mm bükülüp yerine konması 215,775 ton
Betonarmekalın Demir14-50 mm bükülüp yerine konması 233,160 ton
Çeşitlidemir işleri 1.350,000 kg
Kanalizasyonve Yağmursuyu Şebeke İnşaatı Bitiminde Hatların KameraRobot ile Görüntülenmesi 35.219,000 mt
10cm. serili kum üzerine 8 cm kalınlıkta kilitli parke yolkaplaması yapılması. ( Malzeme ve nakliye dahil ) 1.150,000 m2
10cm. serili kum üzerine 6 cm kalınlıkta kilitli parke yolkaplaması yapılması. ( Malzeme ve nakliye dahil ) 1.344,000 m2
10cm. beton temel üzerine bordür döşenmesi ( Malzeme ve nakliye dahil ) 988,000 mt
10cm kum serilerek işyerinde mevcut 6 cm kalınlıkta her cinsrenkli - renksiz parke taşının döşenmesi 725,000 m2
10cm kum serilerek işyerinde mevcut 8 cm kalınlıkta her cinsrenkli - renksiz parke taşının döşenmesi 535,000 m2
10cm. beton temel üzerine işyerinde mevcut bordür döşenmesi 1.225,000 mt
10cm serili kum üzerine 6 cm. kalınlıkta renkli beton parke kaplama yapılması. ( Malzeme ve nakliye dahil ) 685,000 m2
10cm serili kum üzerine 8 cm. kalınlıkta renkli beton parke kaplama yapılması. ( Malzeme ve nakliye dahil ) 855,000 m2
İşyerindemevcut - Presleme yöntemi ile üretilen üst kısmı beyazçimentolu alt kısmı normal çimentolu,yivli-yivsiz,renkli -renksiz karo plak ( karosiman sınıf 1 ) ile dış mekanlardakaplama yapılması 250,000 m2
Elarabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazınıntaşınması (50 mt kadar)(karlı) 569,000 ton
Hend.ve Tem.Kaz.Kes.Dep.Nak. 45.038,940 m3
KırmataşNakli 46.593,000 m3
KumÇak.Nak.( Beton İçin) 10.141,940 m3
Betonve Betonarme Boru Nakli 9.633,000 ton
ÇimentoNakli(Dökme+Torba) 2.221,000 ton
Betonarme-ProfilDemiri Nakli 1.542,750 ton
ÇelikBoru Taşınması 57,600 ton
2,5 mt YÜKSEKLİĞİNDE PANEL ÇİT İLE HİMAYE ÇİTİ YAPIMI(Elekrostatik Boyalı Sıcak Daldırma Galvenizli Tel ile(YeşilRenkli) 248,000 MT
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.