2012/81555 - Kanat Hamili (kaplamasız) Malzemesi Satın Alınacaktır

İhale No 2012/81555
Sektör Klima, HVAC, Soğutma Grupları ve Ekipmanları
İdare MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE BARUTSAN Ticaret Müdürlüğü Roket ve Patlayıcı Fabrikası Müdürlüğü
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü İstisna / Kapsam Dışı İhaleler
İhale İli Ankara
İşin İli Ankara
Yayın Tarihi 28 Haziran 2012
İhale Tarihi 11 Temmuz 2012 11:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 KANAT HAMİLİ (KAPLAMASIZ) MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE BARUTSAN Ticaret Müdürlüğü Roket ve Patlayıcı Fabrikası Müdürlüğü

İhale Kayıt Numarası : 2012/81555
1 - İdarenin
a) adresi : Samsun yolu 40. km 06780 Elmadağ/ANKARA
b) telefon ve faks numarası : 3128634216 - 3128630572
c) elektronik posta adresi (varsa) : selda.yantiri@mkek.gov.tr
2 - İhale konusu malın niteliği, türü ve miktarı : Teknik Şartnamesi ve Teknik Resmi özelliğinde +-%25 Toleranslı 7.000 Adet 2.75" Kanat Hamili (Kaplamasız)
3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Fabrikamız Tedarik Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 11.07.2012 - 11:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
Madde 4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler
4.1
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile e- posta adresi.
b) Bu şartnamenin 4.2 maddesi ile istenen yeterlilik belgeleri.
c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
d) İstekli tarafından teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak kaydıyla geçici teminat,
e) İhaleye ortak girişim ve konsorsiyum olarak teklif verilebileceğinin bu şartnamede öngörülmesi hâlinde,
- İstekliler ortak girişim ve konsorsiyum yaptıklarına dair beyannamelerini ve / veya konsorsiyum protokolünü pilot ortağın veya liderin de belirtildiği şekilde noter tasdikli olarak teklifi ile birlikte vermek zorundadır.
- Ortaklık beyannamesinde ve / veya konsorsiyum protokolünde, ortak girişimi veya konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müşterek ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir.
f) Bu şartnamede belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi.(Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.)
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
h) Teklif mektubu.
i) Bu şartnamenin 8’inci maddesinde belirtilmesi halinde isteklilerin yerli istekli olunduğuna ilişkin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler;
Yerli istekli sayılabilmek için; gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri, ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte sunarlar.
Tüzel kişi isteklilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kuruldukları;
1. Şirketlerde şirket merkezinin bulunduğu yeri gösterir ticaret sicil gazetesi veya ilgili ticaret sicil memurluğunca verilen belge,
2. Derneklerde, ilgili mülki amirlikçe verilen alındı belgesi,
3. Vakıflarda, Vakıflar Genel Müdürlüğünce tutulan merkezi sicile kayıtlı olduklarına dair merkezi sicil kaydının örneği veya yayımlandığı Resmi Gazete ile,
4. Kooperatiflerde, ilgili Bakanlıkça düzenlenen belge,
5. Diğer tüzel kişiliklerde, ilgili mercilerce düzenlenecek belge,
ile tevsik edilir.
Ortak girişim isteklilerde bu şartlar, ortak girişimi oluşturan her ortak için ayrı ayrı aranır.
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), (d), ve (l) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Meslekî ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler
4.2.1 İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.2.2. İş Deneyim Belgesi .
İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen mal alımları için son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin “İş Deneyim Belgesi” ve alım konusu işe ilişkin veya benzer işlere ilişkin “Üretim Kapasite Raporu”.
Bu ihalede benzer iş olarak her türlü alüminyum ışıl işleme ve talaşlı metal malzeme imalat dâhilindeki işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5-İhale dokümanı idare adresinde görülebilir ve 100 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6-Teklifler, 11/07/2012 Çarşamba günü saat 11:00’e kadar MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Tedarik Müdürlüğü Haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.
8- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45(kırkbeş) takvim günü olmalıdır.
9-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yükleniciye yaptırılamaz
10- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
11-İhale konusu iş için kısmı teklif verilemez
12-İhale konusu işe ilişkin olarak alternetif teklif verilemez.
13-İdaremiz bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi