2012/74929 - Kargo Taşıma Kutusu Ve Mektup Taşıma Kutusu Satın Alınacaktır

İhale No 2012/74929
Sektör İnşaat ve Yapı Malzemeleri
İdare POSTA TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(PTT) Malzeme Dairesi Başkanlığı
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Ankara
İşin İli Ankara
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 26 Temmuz 2012 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


KARGO TAŞIMA KUTUSU VE MEKTUP TAŞIMA KUTUSU SATIN ALINACAKTIR
P o st a Telg ra f Teşki la t ı Gene l M üdürlüğ ü(pt t ) M a lzeme Da iresi B a şka n lığ ı
15.000 adet Plastik Kargo Taşıma Kutusu ve 3.700 adet Plastik Mektup Taşıma Kutusu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/74929
1-İda re nin
a) Adresi : PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Şehit Teğmen
Kalmaz Caddesi F Blok Kat:1 06101 Ulus/Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 3125095410 - 3123095608
c) Elektronik Posta Adresi : hakcan@ptt.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Teknik Şartnamelerin "Teslim Şartları" Başlıklı 4. maddesinde belirtilmiştir.
c) Teslim tarihleri : -15.000 adet Plastik Kargo Taşıma Kutusu için: Sözleşme imzalanmasına müteakip, PTT ve yüklenicinin karşılıklı görüşmeleri sonucunda karar verilen hususlar doğrultusunda imalat çizimi en geç
14 takvim günü içerisinde yüklenici tarafından hazırlanacak, PTT’ye teslim edilecektir. PTT gerekli görüldüğü takdirde imalat çiziminde değişiklikler yapabilecektir. Yapılan değişiklikler şartnameye uygun olacak, boyutlar ve iç hacim değişmeyecektir. Kutunun fiziksel görünüşü PTT’nin istekleri doğrultusunda değişebilecektir. Yüklenici, imalat çizimlerini PTT’ye teslim ettikten sonra en geç 60
takvim günü içerisinde, resimlere ve bu teknik şartnameye uygun
olarak taşıma kutusu numunesini PTT’ye teslim edecektir. İstenildiğinde, numune PTT iş yerlerinde iki hafta süreyle denemeye tabi tutulabilecektir. PTT numune üzerinde kullanış ve sağlamlığı artırmak amacıyla, ana ölçüleri değiştirmemek kaydıyla gerek gördüğü takdirde değişiklik yapabilecek ve değişiklik imalat resimlerinde de belirtilecektir. Yüklenici yapılacak değişikliklerden dolayı hiçbir ek süre ve ücret talep etmeyecektir. Firma kalıp
tasarımı ve numune aşamasında PTT birimleriyle iletişim halinde
olacaktır. Gerek görülmesi halinde kalıp tasarımı üzerinde, üretim tekniklerine uygunluğu ve fonksiyonelliği korunmak şartıyla mutabakat sağlanan değişiklikler yapılabilecektir. Teknik şartnamede belirtilmeyen veya detayı olmayan hususlarda PTT’nin onayı alınarak gereği sağlanacaktır. PTT gerek gördüğü takdirde numuneleri masrafları firmaya ait olmak üzere PTT nin uygun göreceği kamu kuruluşlarına ait laboratuarlarda teknik şartnamede belirtilen özellikleri sağlayıp sağlamadığının kontrolü için analiz yaptırılabilecektir. Numunenin uygun olup olmadığı hakkında PTT tarafından rapor düzenlendikten sonra imalat sürecine başlanacaktır. Numune için olumlu rapor verildikten en geç 7 takvim günü sonrasında kutuya ilişkin imalat çizimlerinin en son hali (elektronik ortamda ve basılı olmak üzere) yüklenici tarafından PTT’ye verilecektir. Kutular, numune için olumlu kabul raporu alındıktan itibaren en geç 90 takvim günü içerisinde aylık partiler halinde teslim edilecektir. Her partide 5000’er adet olmak üzere 3 partide teslim edilecektir. -1. parti 5000 adet taşıma kutusu Ankara Ana Depo Müdürlüğüne teslim edilecektir. -2. parti 5000 adet taşıma kutusu İstanbul Anadolu Yakası PİD Başmüdürlüğüne (Kargo İşleme Merkez Müdürlüğü) teslim edecektir. -3. parti 5000 adet taşıma kutusu Ankara Ana Depo Müdürlüğüne teslim edilecektir. Teslim yerine kadar her türlü yükleme, boşaltma, nakliye vb. tüm masraflar yükleniciye aittir. -3.700 adet Plastik Mektup Taşıma Kutusu için: Yüklenici sözleşme yapıldığı tarihten itibaren 45
takvim günü içinde PTT’de bulunan plastik mektup taşıma kutusuna, teknik çizime ve teknik şartnameye uygun olarak plastik mektup taşıma kutusunun her boyundan 2’şer adet seri üretime esas numune yapacak olup teknik çizimleriyle beraber (teknik çizimler elektronik ortamda da verilecektir) PTT’nin görüşüne sunacaktır. Seri üretime esas numunenin teslimi için belirtilen sürenin aşılması halinde aşılan her takvim günü işin süresi olan 30 (otuz) takvim gününden düşülecektir. Yüklenicinin teslim edeceği plastik mektup taşıma kutuları (numune), teknik şartnamede belirtilen özelliklere ve çizime uygunluğunun tespiti için, PTT tarafından oluşturulacak komisyon üyelerince muayene edilecektir. Söz konusu kutulara seri üretime
esas numune onayı verilmeden seri üretime geçilmesi halinde sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici numune onayı aldıktan sonra şartnamede belirtilen süre içerisinde kutuların imalatını tamamlayarak teslimini gerçekleştirecektir. Masrafları
firmaya ait olmak üzere PTT’nin uygun göreceği kamu kuruluşlarına ait laboratuarlarda numunelerin teknik şartnamede belirtilen özellikleri sağlayıp sağlamadığının kontrolü için analiz yaptırılacaktır. PTT numune üzerinde kullanış ve sağlamlığı
artırmak amacıyla, ana ölçüleri değiştirmemek kaydıyla gerek gördüğü değişikliği yapabilecek ve gerektiğinde değişiklik imalat resminde belirtilecektir. Yüklenici yapılacak değişikliklerden dolayı hiçbir ek ücret ve süre talep etmeyecektir. Yüklenicinin teslim edeceği seri üretime esas numune plastik mektup taşıma kutularının analiz sonucunun olumsuz olması durumunda ek süre verilmeksizin
yeniden numune istenebilecektir. Yüklenici, seri üretime esas numune için olumlu kabul raporunun tebliğ tarihten itibaren 30 takvim günü içerisinde 3.700 adet Plastik Mektup Taşıma Kutularını
10’lu paketler halinde (iri göz örgülü kaneviçe plastik çuvallar içinde) Ankara Oğulbey Ana Depo Müdürlüğüne teslim edecektir. Her türlü ambalajlama, taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri yükleniciye ait olacaktır.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Şehit Teğmen
Kalmaz Caddesi F Blok Kat:1 06101 Ulus/Ankara
b) Tarihi ve saati : 26.07.2012 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest
bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi.
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu.
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi.
d) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli
Malı Belgesi.
e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İsteklilerin bu belgelerden herhangi birisini sunması yeterlidir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı PTT Genel Müdürlüğü
Malzeme Dairesi Başkanlığı 1.Satınalma Şube Müdürlüğü Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi F Blok Kat:1 06101
Ulus/Ankara adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı 1.Satınalınma Şube Müdürlüğü Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi F Blok Kat:1 06101 Ulus/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
Plastik Kargo Yollama Kutusu 15.000,000 adet
Koyu Gri Renkte Küçük Boy Plastik Mektup Taşıma Kutusu 650,000 adet
Turuncu Renkte Küçük Boy Plastik Mektup Taşıma Kutusu 750,000 adet
Koyu Gri Renkte Büyük Boy Plastik Mektup Taşıma Kutusu 1.300,000 adet
Turuncu Renkte Büyük Boy Plastik Mektup Taşıma Kutusu 1.000,000 adet
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.