2012/82188 - Katı Atık Depolama Alanı Düzenlenmesi İşi Yaptırılacaktır

İhale No 2012/82188
Sektör İnşaat, Peyzaj, Taahhüt
İdare Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/İhale Şartname Hazırlama Şube Müdürlüğü
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Bursa
İşin İli Bursa
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 27 Temmuz 2012 15:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


KATI ATIK DEPOLAMA ALANI DÜZENLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR
B ursa B üy ükşehir B elediy esi
Kent Kati Atik Depolama Alani Düzenlenmesi Işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2012/82188
1-İda re nin
a) Adresi : Sırameseler Mh. Avrupa Konseyi Cd. 3/14 Hizmet Binasi D Blok
K:2 16190 Osmangazi Bursa
b) Telefon ve faks numarası : 2242344000 - 2242347787
c) Elektronik Posta Adresi : ihale.sbmd@bursa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu y a pı m i şin in
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kent Katı Atık Depolama Alanı Yenikent Mah. 2. Gündoğdu Sok.
Osmangazi/Bursa
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dai.Bşk.
Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Cd D Blok K:2 Bursa
b) Tarihi ve saati : 27.07.2012 - 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili
Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. b) Teknik Personel:
İnşaat, Makine veya Çevre Mühendisi ; 1 Kişi Kimya Mühendisi veya Kimyager; 1 Kişi Laborant; 1 Kişi
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği” benzer iş grupları listesinde yer alan A-XVI grubu işler benzer iş
olarak kabul edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat veya Çevre Müh.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri
Dai.Bşk. İhale Şart.Haz.Şb.Müd. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dai.Bşk. Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Cd D Blok K:2 Bursa adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Cetvel Adı Miktar Birim
Katı atığın depolanması 720.000,000 ton
Ekskavatörle her cins toprağın kazılması ve kullanılması (yarmada ve yan ariyetten dolguya gidecek kazı) 130.000,000
Toprak Nakli (700 m ) 50.000,000
Toprak Nakli ( 1.900 m ) 50.000,000
Toprak Nakli ( 2.500 m ) 30.000,000  m³
Her cins toprağın serilmesi 50.000,000
Ocak taşından konkasörle kırılmış alttemel malzeme temini, nakli ve serilmesi 14.500,000
16 - 32 mm. çapında drenaj malzemesi temini, nakli ve serilmesi 800,000
Demir curufu nakli ve serilmesi 2.000,000
Makine ile her cins toprak zeminde reglaj 42,000 km.
Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) 500,000
Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Derin kazı) 1.000,000
Makine ile batak ve balçık (çöp içi) kazılması (serbest kazı) 3.000,000
Makine ile her derinlik ve her genişlikte batak ve balçık (çöp içi) kazılması (Derin kazı) 2.000,000
Arazöz ile sulama 1.080,000 Ton
Beton ve hernevi asfalt yolların el ile süpürülmesi 330,000 dekar
Ekskavatörün 1 saatlik ücreti 100,000 sa.
Drenaj bacasının kontrolü ve temizliği 520,000 Adet
Jeneratör grubunun 1 saatlik ücreti 1.040,000 sa.
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) 1,000
Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı 10,000 m2
Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı C 25/30 (BS 25 B 300) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 4,000
Plywood (film kaplı) ile yapılan düz yüzeyli çıplak beton ve betonarme kalıbı (hiç bir kaplama malzemesi ve boya yapılmayacak beton ve betonarme yüzeylerde) 20,000 m2
Ø8- Ø12 mm nervürlü beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması (nakliye dahil) 0,250 Ton
Çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konması 200,000 Kg
Hasır Çelikli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması 1,000 Ton
Galvaniz dikenli tel 10,000 m.
Demir imalatın bir kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması 20,000 m2
Çıkış çapı Ø 200 mm lik 500 Dz lu, buhar kürlü lastik conta bağlantılı prefabrik muayene bacası taban elemanı ile baca teşkili (1 giriş --1 çıkışlı) 15,000 Adet
Çıkış çapı Ø 200 mm lik 500 Dz lu, buhar kürlü lastik conta bağlantılı prefabrik muayene bacası taban elemanı ile baca teşkili (2 giriş --1 çıkışlı) 10,000 Adet
Çıkış çapı Ø 300 mm lik 500 Dz lu, buhar kürlü lastik conta bağlantılı prefabrik muayene bacası taban elemanı ile baca teşkili (1 giriş --1 çıkışlı) 20,000 Adet
Çıkış çapı Ø 300 mm lik 500 Dz lu, buhar kürlü lastik conta bağlantılı prefabrik muayene bacası taban elemanı ile baca teşkili (2 giriş --1 çıkışlı) 10,000 Adet
Buhar kürlü, lastik contalı, 500 Dz prefabrik muayene bacası gövde bileziği ile baca teşkili (H= 0 60 mt yüksekliğinde, 1 00 mt iç çapında) 20,000 Adet
Ø 150 mm anma çaplı HDPE koruge kanalizasyon borusunun döşenmesi 5,000 m.
Ø 200 mm anma çaplı HDPE koruge kanalizasyon borusunun döşenmesi 50,000 m.
Ø 300 mm anma çaplı HDPE koruge kanalizasyon borusunun döşenmesi 50,000 m.
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.