2012/81257 - Kit Ve Sarf Karşılığı Biyokimya Kullanma Uygulaması Satın Alınacaktır

İhale No 2012/81257
Sektör Laboratuvar ve Ölçüm Cihazları
İdare Viranşehir Devlet Hastanesi
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Şanlıurfa
İşin İli Şanlıurfa
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 13 Temmuz 2012 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


KİT VE SARF KARŞILIĞI BİYOKİMYA KULLANMA UYGULAMASI SATIN ALINACAKTIR
Sa ğ lık B a ka nlığ ı V ira n şehir Dev let H a st a nesi
Kit Ve Sarf Karşiliği Biyokimya Kullanma Uygulamasi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/81257
1-İda re nin
a) Adresi : Ceylanpinar Yollu Üzeri 3.Km Viransehir Devlet Hastanesi 63700
Viranşehir Şanliurfa
b) Telefon ve faks numarası : 4145113007 - 4145121236
c) Elektronik Posta Adresi : sanliurfadhs11@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Viranşehir Devlet Hastanesi Laboratuvar birimine ve Eczane
birimine teslim edilecektir
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, kitler 31/12/2012 tarihine kadar peyderpey olarak teslim edilecektir. İhale konusu mal kalemleri, İdare tarafından yükleniciye verilen sipariş üzerine, yüklenici tarafından sipariş miktarı tam ve eksiksiz olarak, idari ve teknik şartnamede yazılı şartları taşıması şartıyla hastanemiz Eczane birimine 10 (on) takvim gün içerisinde teslim edilecektir.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Ceylanpinar Yolluüzeri 3.Km. Viranşehir/Şanliurfa
b) Tarihi ve saati : 13.07.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite Raporu, c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi, ç)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı Belgesi,
d)Tıbbı Cihaz üreticisi OEM(Orig inal Equipment Manafacturer-Orijinal Malzeme Üreticisi ) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
e)Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
Aday veya istekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Teknik şartnamenin garanti ve servis başlığında istenen belgeler sunacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Firmalar, teklif ettikleri kit ve cihazları için kullanım kılavuzu ile dikkat edilmesi gereken hususları içeren
Türkçe ve/veya Türkçe tercümeli dokümanı teklif dosyasıyla birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır.
2. İstekli, teknik şartnameye uygunluklarını kendi antetli kağıdına imzalı olarak cevaplayacakları "Teknik
Şartnameye Uygunluk Belgesini" ihale dosyasında sunacaktır.
3. İstekliler teklif edecekleri kalemlerin UBB (Ulusan Bilgi Bankası) kodlarını ve birim fiyat tekliflerini, teklif edilen kalemlerin UBB kodu bulunmuyorsa "kapsam dışı" olarak CD(Compack Disk) hazırlanarak ,''KİK'' uzantılı ''XML'' formatında oluşturdukları belgeyi CD (Compack Disk) ortamında ihale teklif dosyasıyla birlikte komisyona sunacaklardır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Viranşehir Devlet
Hastanesi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ceylanpinar Yolluüzeri 3.Km. Viranşehir/Şanliurfa adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Dokzan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
ALT 12.000,000 TEST
ALBÜMİN 4.800,000 TEST
ALAKLEN FOSFATAZ 4.800,000 TEST
AMİLAZ 3.600,000 TEST
ASO 3.600,000 TEST
AST 12.000,000 TEST
DİREK BİLURUBİN 7.500,000 TEST
TOTAL BİLURUBİN 7.500,000 TEST
CRP 6.000,000 TEST
DEMİR BAĞLAMA 2.400,000 TEST
DEMİR 3.000,000 TEST
FOSFOR 3.600,000 TEST
GGT 4.800,000 TEST
HEMOGLOBİN A1C 1.800,000 TEST
GLUKOZ 15.000,000 TEST
HDL-C 6.000,000 TEST
KALSİYUM 7.200,000 TEST
ÜRE 15.000,000 TEST
KLOR 10.500,000 TEST
KOLESTEROL 7.500,000 TEST
CK 900,000 TEST
KREATİNİN 15.000,000 TEST
LDH 4.800,000 TEST
MAGNEZYUM 1.500,000 TEST
POTASYUM 10.500,000 TEST
RF 2.100,000 TEST
SODYUM 10.500,000 TEST
T.PROTEİN 4.800,000 TEST
TRİGLİSERİD 7.500,000 TEST
ÜRİK ASİT 5.400,000 TEST

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi