Kontamine Olmuş Malzeme Satılacaktır

İhale No 150520
Sektör Tesis, Kantin İşletme ve Gayrimenkul Satış, Kiralama
İdare ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Ankara
İşin İli Ankara
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 12 Temmuz 2012 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 KONTAMİNE OLMUŞ MALZEME SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Belediyemize ait Kontamine olmuş malzemenin 800 ton satışı, aşağıda karşılarında gösterilen tahmini bedel, geçici teminat ve yine karşılarında belirtilen tarih ve saatte listesi doğrultusunda 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince KAPALI teklif artırma suretiyle ihale edilecektir.
1 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5 B Blok Kat 13 Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından karşısında belirtilen bedel üzerinden temin edilir. Aynı yerde ücretsiz görülebilir.
2 - İhaleye iştirak edeceklerde aranacak belgeler kapalı teklif eksiltme şartnamesinin 4. maddesinde yazılıdır. (a) Kanuni ikametgahı olması, (b) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, (c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi, (d) İmza sirküleri vermesi, (e) Vekilse Vekaletname vermesi, (f) Geçici teminat vermesi, (g) Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket için), (h) Şartnamelerinde belirtilen esaslara göre teklif mektubu vermesi. (ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a...h) madde esasına göre temin edecekleri belgeler ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca İhale dokümanının satın alındığına dair belge verilecek, Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınan ve 17 04 09 veya 16 01 21 kodlarını içeren geri kazanım/bertaraf tesisi belgesini ve Teknik Şartnamenin okunup anlaşıldığını teklifle birlikte sunacaklardır. Teklif mektuplarının dosyadaki örneğine göre düzenlenmesi gerekmektedir.
3 - Teklif mektupları ihale günü en geç saat 12:00'ye kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5 B Blok Kat 7 Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Encümen Raportörlüğüne verilecektir. İhale aynı binanın 18. Katındaki Encümen salonunda yapılacaktır.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
 
No
Malzemenin Cinsi
Miktarı
Tahmini Bedel
Geçici Teminat
İhale Tarihi
İhale
Günü
İhale
Saati
İhale
Şekli
Şartname
Bedeli TL
1
Kontamine olmuş malzeme
800 ton
484.000,00-TL
14.520,00.-TL
12.07.2012
Perşembe
14.00
36. Md.
100.00,TL
5252/1-1

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi