Konyakatı Atık Düzenli Depolama Sahasında Katı Atıkların Bertaraf Edilerek Elektrikenerjisi Elde Edilmesi İçin Gerekli Tesislerin Kurulması Ve Sahanın İşletilmesiişi İhale Edilecektir

İhale No 1246170
Sektör Elektrik Malzemeleri ve Yapım İşleri
İdare Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Konya
İşin İli Konya
Yayın Tarihi 11 Ocak 2017
İhale Tarihi 24 Ocak 2017 15:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

KONYA KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASINDA KATI ATIKLARIN BERTARAF EDİLEREK ELEKTRİK ENERJİSİ ELDE EDİLMESİ İÇİN GEREKLİ TESİSLERİN KURULMASI VE SAHANIN İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
1 - İhalenin konusu, Saraçoğlu Mahallesi, 30877 ada, 3 parselde kayıtlı, yüzölçümü 1.696.677,61 m² olan alanda dosyasındaki haritada taralı olarak gösterilen toplam 291.896,89 m² yüzölçümlü alana gelen katı atıkların yakma yöntemi ile bertaraf edilerek enerji üretilmesi, çıkan kül ve değerlendirilemeyen nihai atıkların depolanması amacıyla yüklenici tarafından Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisinin Yapımı, yapılan tesislerin ve detayları teknik şartnamede belirtilen mevcut tesislerin işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 (c) maddesi gereğince açık teklif usulüne göre 42 (kırkiki) yıllığına ihale edilecektir.
2 - İhalenin, hangi tarih ve saatte nerede yapılacağı ile ihale usulü:
İhale Tarihi ve Saati          :  24/01/2017 Salı günü Saat 15:00
İlgili Birim                        :  Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
İlgili Adres                       :  Nişantaş Mah. Vatan Cad. Belediye Sarayı No: 2 Kat: 5 No:528 Selçuklu/Konya
İletişim Telefonu, Faks     :  0332 221 14 00 - 1513,     Faks: 0332 221 15 76
İhalenin Yapılacağı Yer    :  Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Belediye Sarayı 6. kat No: 625
İhale Usulü                       :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi Açık Teklif (artırma)
3 - Muhammen bedeli:
3.1 - İhale konusu işin idarece belirlenmiş 2017 yılı için yıllık kira muhammen bedeli 100.000,00 (yüzbin) TL. + KDV olup, ihalede bu bedel artırıma tabi tutulmayacaktır.
3.2 - Yüklenici tarafından şartnamede belirtildiği şekilde İdareye ödenecek hasılat payı oranı, KDV hariç % 5 (yüzde beş)’den az olmamak üzere ihalede artırıma tabi tutulacak ve istekliler bu oran üzerinden artırıma gideceklerdir.
4 - Geçici Teminatı:
4.1 - İhale konusu işin geçici teminatı 100.000,00 (yüzbin) TL. muhammen bedelin 42 (kırkiki) yıllık toplam tutarı olan 4.200.000,00 (dörtmilyonikiyüzbin) TL.’nın % 3’ü (yüzde üç) olup, 126.000,00 (yüzyirmialtıbin) TL.’dır.
4.2 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre düzenlenen teminat mektupları kabul edilmeyecektir.
5 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:
5.1 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını İdareden satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma Şube Müdürlüğü 5. kat No: 528
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma Şube Müdürlüğü 5. kat No: 528
c) İhale dokümanı satış bedeli: 1.000,00 (bin) TL.
5.2 - İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulası ile istekliye verilir. İstekli, İhale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, İhale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalı beyanını alır.
6 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:
6.1. Başvuru dilekçesi,
6.2.1. Gerçek kişi olması halinde T.C. nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,
6.2.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2017 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Oda Kayıt Belgesi) vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
6.2.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
6.3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
6.4. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
6.5. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri,
6.6. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin yukarıda 6.2.2 nci ve 6.2.3 üncü maddelerde belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgelerin sunulması,
6.7. Şartnamenin 16 ncı maddesinde sayılan ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin taahhütname,
6.8. Bu Şartnamede belirlenen Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
6.9. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
6.10. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
6.11. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler,
6.12. Teminat mektubu verilmesi halinde ilgili bankanın genel müdürlüğünden alınacak teyit yazısı.
7 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
7.1 - İhale konusu yatırım bedelinin % 10’undan (yüzde on) az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının verilmesi zorunludur.
8 - İş deneyimi yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
8.1. Son 3 (üç) yılın (2013-2014-2015) ciroları (Gayri Safi Hasılatı) toplamı en az 300.000.000,00 (üçyüzmilyon) TL. olacaktır. Bu hususta yeminli mali müşavirlerce tasdikli belge ibrazı zorunludur.
8.2. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin yukarıda bahsedilen 8.1. maddesindeki kriterin % 100’ünü (yüzde yüz) sağlaması zorunludur.
9 - İsteklinin ortak girişim olması halinde: Şartname ekinde yer alan Ortak Girişim Beyannamesi hazırlanıp İdareye sunulacaktır.
10 - İstenen Belgelerin Nereye Verileceği ve Müracaat Zamanı:
10.1. İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No: 2 Selçuklu/KONYA adresindeki 5. kat No: 528’de bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Çevre Koruma Şube Müdürlüğüne, 24.01.2017 Salı günü saat 12:30’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.
10.2. Bütün belgeler, ekleri ve diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.
11 - İhaleye Katılamayacak Olanlar: 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
İlan olunur.
105/1-1

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi