2012/81855 - Köprü Ve Yaya Altgeçidi İnşaatı Yaptırılacaktır

İhale No 2012/81855
Sektör İnşaat, Peyzaj, Taahhüt
İdare İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli İstanbul
İşin İli İstanbul
Yayın Tarihi 24 Ağustos 2015
İhale Tarihi 23 Temmuz 2012 11:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


KÖPRÜ VE YAYA ALT GEÇİDİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
İst a nbul B üy ü kşeh ir B elediy esi F en İş leri Da ire B a şka n lı ğ ı A lt y a pı H iz met leri M üdürlüğ ü
Küçükçekmece Cennet Köprüsü ve Yaya Altgeçidi İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2012/81855
1-İda re nin
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Altyapı
a) Adresi : Hizmetleri Müdürlüğü M. Nezihi Özmen Mah. Kasım Sokak No: 62
A Blok Kat:2 34010 Merter / Güngören / Ist.
b) Telefon ve faks numarası : 0212 449 44 50 - 0212 449 46 52
c) Elektronik Posta Adresi : naci.say@ibb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu y a pı m i şin in
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Küçükçekmece
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 270 (İkiyüzyetmiş) takvim günüdür.
3- İha lenin
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire
a) Yapılacağı yer : Başkanlığı, İhale İşleri Müdürlüğü İhale Salonu M. Nezihi Özmen
Mah. Kasım Sokak No:62 A Blok Kat:4 34010 Merter / Güngören /
İST.
b) Tarihi ve saati : 23.07.2012 - 11:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili
Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç
kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan
başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
1 kişi İnşaat mühendisi, En az beş yıl deneyimli
Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olanlar, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamazlar.
Yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.
Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir.
İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.
Bir ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında
teknik personel olarak istihdam edilemez.
İsteklinin; ticari faaliyette bulunduğu yerde, ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak, yukarıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personeli çalıştırması ve bu durumu belgelendirmesi gereklidir. Bu personel için mezuniyetinden itibaren geçirilmesi gereken sürenin sağlandığı hususu; mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu hususu ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı "Hizmet Bildirimi" ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulması zorunludur.
b) Teknik Personel:
Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri
1 Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi Benzer işte 5 yıl tecrübeli olacaktır.
2 Saha Mühendisi İnşaat Mühendisi
1 Harita Mühendisi Harita Mühendisi
1 Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisi
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan A/I veya A/VGrubu işler benzer iş olarak kabul
edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, İnşaat Mühendisliği bölümünün diploması ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu M. Nezihi Özmen Mah. Kasım Sokak No:62 A Blok Kat:2 34010 Merter / Güngören / İST. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı,
İhale İşleri Müdürlüğü Zarf Teslim Bürosu M. Nezihi Özmen Mah. Kasım Sokak No:62 A Blok Kat:4 34010
Merter / Güngören / İST. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Cetvel Adı Miktar Birim
ø300 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) BETON BORU DÖŞENMESİ (BORU BEDELİVE NAKLİYE DAHİL) 60,000 MT
ø400 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) BETON BORU DÖŞENMESİ (BORU BEDELİVE NAKLİYE DAHİL) 130,000 MT
ø600 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) BETON BORU DÖŞENMESİ (BORU BEDELİVE NAKLİYE DAHİL) 340,000 MT
BUHARKÜRLÜ 500 DZ PREF. IZGARA TABAN ELEMANI İLE BACA TEŞKİLİ ( 1ÇIKIŞLI ) 20,000 AD
BUHARKÜRLÜ 500 DZ PREF. IZGARA GÖVDE ELEMANI İLE BACA TEŞKİLİ 20,000 AD
H=0.60M,1.0MT İÇø.BUH.KÜRLÜ,LAST.CONTALI,500 DZ.PREF.MUAYENE BACASIGÖV.BİLEZİĞİ İLE BACA TEŞKİLİ (MALZEME BEDELİ VE NAKLİYEDAHİL) 75,000 AD
1.00MTİÇÇAPINDA BUH.KÜRLÜ,LAST.CONTALI,500 DZ.PREFAB.MUAYENE BACASIKONİK ELEMANI İLE BACA TEŞKİLİ (MALZEME BEDELİ VE NAKLİYEDAHİL) 13,000 AD
ø400 MM.LİK 500 DZ.BUHAR KÜRLÜ MUAYENE BACASI TABAN ELEMANI İLEBACA TEŞKİLİ (1 GİRİŞ,1 ÇIKIŞLI) (MALZEME BEDELİ VENAKLİYE DAHİL) 5,000 AD
ø600 MM.LİK 500 DZ.BUHAR KÜRLÜ MUAYENE BACASI TABAN ELEMANI İLEBACA TEŞKİLİ (1 GİRİŞ,1 ÇIKIŞLI) (MALZEME BEDELİ VENAKLİYE DAHİL) 8,000 AD
KAPALIKESİT ALTGEÇİTTE HER TÜRLÜ ZEMİNDE KAZI YAPILMASI 3.250,000 M3
80CM İÇ ÇAPINDA FORE KAZIK YAPILMASI (C25/30 HAZIR BETON İLE)(HERBOYDA)( HER TÜRLÜ ZEMİN VE İMALAT İÇİN) 5.225,000 MT
100CM İÇ ÇAPINDA FORE KAZIK YAPILMASI (C25/30 HAZIR BETON İLE)(HERBOYDA)( HER TÜRLÜ ZEMİN VE İMALAT İÇİN) 280,000 MT
120CM İÇ ÇAPINDA FORE KAZIK YAPILMASI (C25/30 HAZIR BETON İLE)(HERBOYDA)( HER TÜRLÜ ZEMİN VE İMALAT İÇİN) 5.150,000 MT
PRECASTCEPHE PANELİ İMALİ, NAKLİ VE MONTAJI (14 CM) 1.325,000 M2
PRECASTHARPUŞTA (CEPHE PANELİ ÜZERİ) İMALİ, NAKLİ VE MONTAJI(KALINLIK: 10 CM) (80X120 CM) 235,000 AD
MAKİNAİLE DEMİRLİ DEMİRSİZ BETON İNŞAAT YIKIMI 1.780,000 M3
YERALTIYAPILARINDA (TÜNEL,ALTGEÇİT VS.) ECB GEOMEMBRAN SU YALITIMIYAPILMASI 2.000,000 M2
AHŞAPTANYAPILAN SERİ KALIP 145,000 M2
BETONARMEKALIP YAPILMASI 1.700,000 M2
PLWOOD(FİLM KAPLI) İLE YAPILAN DÜZ YÜZEYLİ ÇIPLAK BETON VE B.AKALIBI 2.750,000 M2
ÇEŞİTLİDEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (GALVANİZLEME VENAKLİYE DAHİL) 17.500,000 KG
FONTTANIZGARA, KAPAK, GARGUY YAPILMASI,YERİNE KONULMASI. 120,000 KG
KANALİZASYONİNŞAATLARINDA SFERO DÖKÜM BACA KAPAĞI YAPILMASI,YERİNEKONMASI 13,000 AD
KANALİZASYONVE YAĞMURSUYU İNŞAATLARINDA; SFERO DÖKÜM IZGARA 1.600,000 kg
YÜZEYSERTLEŞTİRİCİ KAT. MAD. İLE MALA PER. SÜP. ŞAP YAPILMASI VEDERZ AÇILMASI. 1.200,000 M2
ø200 MM.PVC DRENAJ BORUSU DÖŞENMESİ (NAKLİYE, BORU VE BAŞBAĞLAMA BEDELİ DAHİL) 400,000 MT
İNCEKIRMATAŞ HAZIRLANMASI VE MAKİNE İLE SERİLMESİ (NAKLİYEDAHİL) 13.700,000 M3
OCAKTAŞINDAN KONKASÖRLE KIR.MALZ. İLE ALTTEMEL YAPILMASI (NAKLİYEDAHİL) 900,000 M3
PLENTSMİKS TEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE)(NAKLİYE DAHİL) 720,000 M3
TOPRAKARME PANELLERİ YAPILMASI, NAKLİ VE MONTAJI (15 cm kalınlığında) 810,000 M2
KIRICIBAŞLIKLI EKSKAVATÖR İLE ASFALT VEYA BETON YOL KIRILMASI 500,000 M3
SAÇKALIP İLE BETON VE/VEYA BETONARME TRETUAR KALIBI YAPILMASI (H=30cm için) 1.500,000 Mt
KÖPRÜAYAKLARINDA KURUDA VEYA SUDA C 25/30 DEMİRLİ BETON (TEMEL VB.HARİÇ) 250,000 M3
KÖPRÜLERDE0-80 MM.BOYUNA HAREKET KAP.SABİT ANKR.KAUÇUK CONTALI,SICAK HAD.EKSTRÜDE ÖZEL ÇELİK PROF., SU GEÇ.TİP GENL. DERZİ YAP.VEYERİNE KONULMASI 22,000 MT
NEOPREN(LASTİK) MESNET TERTİBATI 105,000 DM3
MAKİNAİLE HER DERİNLİKTE, HER ŞEKİLDE, HER TÜR ZEMİNİN KAZILMASI 17.850,000 M3
BETONSANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLABASILAN, C 16/20 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ(BETON NAKLİ DAHİL) 293,000 M3
BETONSANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLABASILAN, C 40/50 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ(BETON NAKLİ DAHİL) 910,000 M3
BETONSANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLABASILAN, C 25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ(BETON NAKLİ DAHİL) 3.500,000 M3
HERÇAPTA NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ,BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI (NAKLİYE DAHİL) 1.950,000 TON
19C15 TEK TARAFLI GERME YAPILAN ANKRAJ SETİ (MONTAJ DAHİL) 24,000 ADET
ARDGERME HALATININ MUHAFAZASI İÇİN DİKİŞLİ GALVANİZLİ BORU(4" 100 mm) TEMİNİ VE BORU İÇİNE ÇİMENTO ŞERBETİENJEKSİYONU YAPILMASI 1.000,000 MT
ARDGERME HALATININ (0,62"/15,7mm) TEMİNİ VE BOYUNA VE ENİNEÖNÇEKİM İŞÇİLİĞİ (NAKLİYELER DAHİL) 22,064 TON
M1BOKÖPRÜSÜ TRAFİK GEÇİŞLİ İSKELE SİSTEMİ MONTAJ VEDEMONTAJI (NAKLİYE DAHİL) 1,000 SET
1,33MT DİKME ARALIKLI BASİT MESAFELİ ANKRAJLI TİP OTOKORKULUK(EDSP) YAPILMASI VE MONTAJI (480 Takozlu,RAL-RG 620, AnkrajÇubukları Tespitinin Betondan Sonra Epoksi İle YapıldığıDurumlarda) 600,000 MT
TOPRAKARMEİSTİNAT DUVARI İMALİNDE KULLANILAN POLİMER ANKRAJ ŞERİDİ(37,5KN, GRADE-5) TEMİNİ VE MONTAJININ YAPILMASI (NAKLİYEDAHİL) 11.750,000 MT
ŞANTİYEDIŞINA KAMYONLA KAZI MALZ. VE MOLOZ NAKLİ 44.000,000 TON
YUMUŞAKPOLİETİLEN BASINÇLI BORU ø 75, 8.1 mm. 6 atm. 1.200,000 MT
BETONDİREKLERİN KESİLEREK DEMONTAJI 2.000,000 KG
AD1-100/10TİPİ, 149 KG.TEK KONSOLLU GALVANİZLİ ÇELİK POLİGONAYDINLATMA DİREĞİ 20,000 AD
AD2-100/10TİPİ, 155 KG.İKİ KONSOLLU GALVANİZLİ ÇELİK POLİGONAYDINLATMA DİREĞİ 7,000 AD
GALVANİZLİPOLİGON ÇELİK AYDINLATMA DİREKLERİ MONTAJ 3.500,000 KG
GALVANİZLİPOLİGON ÇELİK AYDINLATMA DİREKLERİ DEMONAJ 3.500,000 KG
ÖNDENKAPAKLI SAÇ PANO (TS EN 61439-1/2 ) 1,000 AD
SEÇİCİTİP PAKO ŞALTER 2*16 A. (Tablo Arkasına) (TS 4915 EN 60669-1,TS EN 60947-3) 1,000 AD
TERMİK,MAĞNETİKKORUYUCULU ŞALTER 3*63 A.(Tablo Arkası ( TS EN 60947-2) 1,000 AD
KURUTİP KORUYUCUSUZ KONTAKTÖR 3*63 A. 1,000 AD
AYDINLATMAKONTROLLÜNDE KULLANILAN ZAMAN RÖLESİ 1,000 AD
KAÇAKAKIM KORUMA ŞALTERİ 4*25 A.e KADAR(30mA) 4,000 AD
KAÇAKAKIM KORUMA ŞALTERİ 4*100 A.e KADAR(300mA) 1,000 AD
ANAHTARLIOTOMATİK SİGORTA 16 A. (3KA) ( TS 5018-1 EN 60898-1 ) 35,000 AD
3FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 40 A. (3KA) ( TS 5018-1 EN60898-1 ) 4,000 AD
3FAZ REAKTİF ELEKT.ELEKTRİK SAY.3*230/400A.e Ka 1,000 AD
BORUSUZSERBEST DÖŞENEN TOPRAKLAMA HATTI 35 mm2 1.400,000 MT
KURŞUNSUZPVC İZOLELİ KABLOYLA BESLEME HATTI 3*1.5 mm2 NYM 350,000 MT
1KVYERALTI KABLO.KOLON VE BESLEME HATTI 4*16 mm2 NYRY (TS IEC60502-1) 1.000,000 MT
DEMONT.1KVYERALTI KABLO.KOLON VE BESLEME HATTI 4*16 mm2 NYRY (TS IEC60502-1) 800,000 MT
MONT.1KVYERALTI KABLO.KOLON VE BESLEME HATTI 4*16 mm2 NYRY (TS IEC60502-1) 800,000 MT
1KVYERALTI KABLO.KOLON VE BESLEME HATTI 3*35+16 mm2 NYRY (TS IEC60502-1) 150,000 MT
250WIP66 DEKORATİF CADDE AYDINLATMA ARMATÜRÜ (AMPUL DAHİL) 20,000 AD
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.