2012/83303 - Koruma Güvenlik Şefliği, 3 Adet Güvenlik Kulubesi Ve Sivas Malzeme Müdürlüğü Tadilatı İşi

İhale No 2012/83303
Sektör İnşaat, Peyzaj, Taahhüt
İdare TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Sivas
İşin İli Sivas
Yayın Tarihi 24 Ağustos 2015
İhale Tarihi 24 Temmuz 2012 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ, 3 ADET GÜVENLİK KULUBESİ VE SİVAS MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ TADİLATI İŞİ
Tcdd 4 . B ö lg e E mla k Ve İn ş a a t M üdürlüğ ü
Koruma Güvenlik Şefliği, 3 Adet Güvenlik Kulubesi Ve Sivas Malzeme Müdürlüğü Tadilatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2012/83303
1-İda re nin
a) Adresi : Muhsin Yazicioğlu Bulvari No:2 58080 Sivas
b) Telefon ve faks numarası : 3462217000 - 3462231332
c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgetasinmazmallarmudurlugu@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu y a pı m i şin in
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Sivas
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Muhsin Yazicioğlu Bulvari No:2 58080 Sivas
b) Tarihi ve saati : 24.07.2012 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili
Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. b) Teknik Personel:
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi veya Mimar En Az 5 Yıl Deneyimli
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yeralan (B) III. Grup işler veya bu işlere ait bakım onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Bölümleri
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD 4. Bölge Emlak Ve
Inşaat Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 4. Bölge Emlak Ve Inşaat Müdürlüğü adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Cetvel Adı Miktar Birim
50x60CM KONSOLLU LAVABO AYAKLI TK. FAYANS CAMLAŞMIŞ ÇİNİ EKSTRASINIF 4,000 AD
19CM.HAFİF GAZBETON TEÇHİZATSIZ G2 SINIFI DUVAR BLOK. İLE DUV.YAPILMASI 2,885 M2
10CM.HAFİF GAZBETON TEÇHİZATSIZ G2 SINIFI DUVAR BLOK. İLE DUV.YAPILMASI 16,000 M2
HERTÜRLÜ DIŞ SIVA SÖKÜLMESİ 46,000 M2
HERTÜRLÜ AHŞAP ÇATI SÖKÜLMESİ 25,717 M2
HERTÜRLÜ AHŞAP KAPI,PENCERE,CAMEKAN SÖKÜLMESİ 43,463 M2
HERTÜRLÜ KİREMİT ÇATI ÖRTÜSÜ SÖKÜLMESİ, TOPLANMASI,TEMİZLENMESİ, İSTİF EDİLMESİ 25,717 M2
SERAMİK,FAYANS VB. KAPLAMA SÖKÜLMESİ 34,600 M2
AHŞAPPARKE VE AHŞAP DÖŞEME KAPLAMASI SÖKÜLMESİ 29,435 M2
ÇATIÜZERİNE 0.7MM TRAPEZ ALÜMİNYUM İLE ÇATI ÖRTÜSÜ 25,717 M2
AHŞAPÇATIYA 0.50 MM.GALVANİZLİ OLUKLU SAÇ İLE ÇATI ÖRTÜSÜYAPILMASI 17,250 M2
5CM.EPS KÖPÜK ISI YAL.LEVH.DIŞ DUVARL.DIŞTAN ISI YALITIMI,ISIYALITIM SIVASI (100kPa 48,620 M2
ÇAMKERESTEDEN AHŞAP OTURTMA ÇATI YAPMA (RENDESİZ) 25,717 M2
ÇAMKERESTEDEN AHŞAP OTURTMA ÇATI YAPMA (RENDESİZ) 6,600 M2
ÇATIÖRTÜSÜ ALTINA RENDESİZ ÇAM İLE KAPLAMA YAPMA 25,717 M2
LAMİNELEVHA KAPLAMALI İÇ KAPILARA AİT MASİF KASA VE PERVAZ YAPILMASIYERİNE TAKILMASI 4,750 M2
1.SINIFÇAM KEREST.DIŞ KAPILARA KASA, PERVAZ YAPIMI 1,500 M2
LAMİNELEVHA KAPLAMALI İKİ YÜZÜ ODUN LİFİNDEN YAP.LEV.PRESLİKÖKNAR DOL. ÇITALI İÇKAPI KANADI 6,000 M2
ÇAMKERESTESİNDEN MASİF TABLALI DIŞ KAPI KANADI YAPILMASI 3,980 M2
TİPAHŞAP GÖMME DOLAP YAPILMASI (2.50x1.80)=4.50 M2 3,950 M2
TİPAHŞAP MUTFAK TEZGAH ALTI DOLABI (1.68x0.85)=1.43 M2 1,000 M2
TİPAHŞAP MUTFAK TEZGAH ÜSTÜ DOLABI (3.04x0.80)=2.46 M2 1,000 M2
PLASTİKDOĞRAMA İMALATI VE YERİNE KONULMASI 143,700 KG
85MM EN 0.70 MM KALINLIK 20 MİKRON DERZ ÇITALI ASMA TAVANYAPILMASI 5,000 M2
ISIYALITIMLI ALÜMİNYUM DOĞRAMA İMALİ VE MONTAJI (ELEKTROSTATİKTOZ BOYALI) 50,000 KG
12NOLU ÇİNKODAN ø 100 MM DÜŞEY YAĞMURBORUSU YAPMA 5,400 MT
12NOLU ÇİNKODAN ø 130 MM YAĞMUR OLUĞU YAPILMASI 20,800 MT
BOYASIBOZULMUŞ AHŞAP İMALATIN 2KAT YAĞLIBOYA İLE BOYANMASI 280,000 M2
DEMİRİMALATIN 1 KAT ANTİPAS 2 KAT YAĞLI BOYAYLA BOYANMASI 215,250 M2
BADANALISIVA YÜZÜNE 2 KAT YAĞLI BOYA YAPILMASI 31,650 M2
ESKİBADANALI YÜZEYLERE BEYAZ VEYA RENKLİ İKİ KAT TUTKALLI BADANAYAPILMASI 172,931 M2
ESKİPLASTİK VE SENTETİK BOYALI YÜZEYLERE ASTAR ÇEKİLEREK İKİKAT SU BAZLI MAT PLASTİK BOYA YAPILMASI 506,010 M2
ESKİPLASTİK VE SENTETİK BOYALI YÜZEYLERE ASTAR ÇEKİLEREK İKİKAT SU BAZLI YARIMAT PLASTİK BOYA YAPILMASI 180,411 M2
40x40CM RÖLYEF YÜZEYLİ HER RENK VE DESENDE SERAMİK YER KAROSU İLEFUGALI DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI 59,666 M2
20x40CM DÜZ YÜZEYLİ HER RENK VE DESENDE SERAMİK DUVAR KAROSU İLEFUGALI DUVAR VE CEPHE KAPLAMASI 1,715 M2
YİVLİRENKSİZ KAROSİMANLA DÖŞEME KAPLAMASI YAPMA 68,250 M2
350KG ÇİMENTO DOZLU HARÇLA TEK KAT SERPME DÜZ SIVA YAPILMASI. 46,000 M2
BETON,TUĞLA DUVAR vb. YÜZEYLERE PERLİTLİ SIVA VE SATEN KAPLAMAYAPILMASI 37,770 M2
SİLİKONESASLI DIŞ CEPHE BOYASI (SU BAZLI) YAPILMASI 1.973,892 M2
200DZ ÇİMENTO HARCIYLA TESVİYE TABAKASI YAPIMI 24,435 M2
4+4MM ÇİFT CAM PENC.ÜNİTESİ(MADENİ KONST.ÇITAYLA) 6,640 M2
GÖMMEMAKARALI SİLİNDİRLİ İÇ VE DIŞ KAPI KİLİDİNİN YERİNETAKILMASI (GENİŞ VE DAR TİP) 5,000 AD
KAPIKOLU VE AYNALARININ YERİNE TAKILMASI (KROMAJLI) 5,000 AD
MENTEŞENİNYERİNE TAKILMASI 15,000 AD
MENTEŞENİNYERİNE TAKILMASI 12,000 AD
5CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASIYAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERTAŞ İLE) (TİP-1) 3.374,378 M2
3CM RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI 1,000 M2
LAMİNANTPARKE DÖŞEME KAPLAMA YAPILMASI 10,500 M2
BETONSANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLABASILAN, C 12/15 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ(BETON NAKLİ DAHİL) 6,825 M3
HERTÜRLÜ PROFİL DEMİRLERİN MÜNFERİT VEYA BİRLEŞİK OLARAKHAZIRLANMASI VE YERİNE TESPİT EDİLMESİ 1,137 TON
LAMAVE PROFİL DEMİRLERDEN ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VEYERİNE KONULMASI 401,610 KG
45x60CM KONSOLLU LAVABO YARIM AYAKLI TK. FAYANS CAMLAŞMIŞ ÇİNİEKSTRA SINIF 1,000 AD
LAVABOTESİSATI GÖMME TİP BATARYALI 1.SINIF 2,000 TK
AYNA40X50 CM (KRİSTAL CAM) 1,000 AD
ETAJERFAYANS 50X10 CM EKSTRA SINIF 1,000 AD
1GÖZLÜ DAMLALIKSIZ EVİYE,PASLANMAZ ÇELİK 50X60X22 1,000 AD
PANELRADYATÖR (Tip 22) 600 7,000 MT
PANELRADYATÖR MONTAJ ELEMANI 600 6,000 TK
RADYATÖRMUSLUĞU (Köşe) 1/2" 12,000 AD
ANAHTARLIOTOMATİK SİGORTALI LOJMAN TİPİ SAC TABLO 4 SİGORTALIK 3,000 AD
ANAHTARLIOTOMATİK SİGORTALI LOJMAN TİPİ SAC TABLO 12 SİGORTALIK 2,000 AD
ANAHTARLIOTOMATİK SİGORTA 16 A. (3KA) ( TS 5018-1 EN 60898-1 ) 6,000 AD
ANAHTARLIOTOMATİK SİGORTA 25 A. ( TS 5018-1 EN 60898-1 ) 3,000 AD
KURŞUNSUZPVC İZOLELİ KABLOYLA BESLEME HATTI 3*4 mm2 NYM 20,000 MT
KURŞUNSUZPVC İZOLELİ KABLOYLA BESLEME HATTI 3*2.5 mm2 NYM 30,000 MT
KURŞUNSUZANTİGRON MALZ.ETANŞ AYDINLATMA SORTİSİ Normal 5,000 AD
KURŞUNSUZANTİGRON MALZ.ETANŞ AYDINLATMA SORTİSİ Komitatör 2,000 AD
SORTİHATTI KURŞUNSUZ ANTİGRON ETANŞ PRİZ SORTİSİ 11,000 AD
TİPB2 TAVAN ARMATÜRÜ 7,000 AD
TİPE ÇELİK TEL KAFESLİ ETANŞ ARMATÜR 3,000 AD
DEKORATİFAMAÇLI ASMA TAVAN ARMATÜRÜ: ATY2- 4x18 W 6,000 AD
TELEFONTESİSATI SORTİSİ 5,000 AD
TELEVİZYONSORTİSİ 3,000 AD
TELEFONFİŞ PRİZİ 5,000 AD
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.