2012/82256 - Kriminal Malzemesi Satın Alınacaktır

İhale No 2012/82256
Sektör Savunma Sanayi Malzeme ve Ekipmanları
İdare Ankara Güvercinlik Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Ankara
İşin İli Ankara
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 18 Temmuz 2012 09:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


KRİMİNAL MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
İçişler i B a ka nlığ ı J a nda r ma Genel K o muta nlığ ı J a nda r ma Ted. mr kz. k. lığ ı( g üv er cinli k/a n ka ra )
45 Kalem Kriminal Malzemesi Alimi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/82256
1-İda re nin
Org.Eşref Bitlis Kişlasi, Jandarma Tedarik Merkezi Komutanliği
a) Adresi : (Istanbul Yolu 5 Inci Km. Carefour Alisveris Merkezi Karsisi )
06377 Güvercinlik / Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 3124565661-62 - 3122780951
c) Elektronik Posta Adresi : ihlkom1ikm06@jandarma.gov.tr.
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kriminal Daire Başkanliği 448 Nu.Li Taşinir Mal Saymanliği
Beytepe /Ankara
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin Imzalanmasini Takip Eden Günden Itibaren 60 (Altmiş) Takvim Günü Içerisinde Defaten Teslim Edilecektir. Birden Fazla Kalemin Bir Firmaya Ihale Edilerek Tek Sözleşme Imzalanmasi Durumunda Işin Süresi Içerisinde Kalmak Kaydiyla Her 1 (Bir) Kalem Ayri Ayri Defaten Teslim Edilebileceği Gibi Kalemlerin Tamami Da Defaten Teslim Edilebilecektir.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : J. Tedarik Merkezi K.Liği 1 Nu.Li Ihale Komisyon Başkanliği Ihale
Salonu-Güvercinlik /Ankara
b) Tarihi ve saati : 18.07.2012 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 18 TRY (Türk Lirası) karşılığı J.Ted.Mrk.K.Liği/ Ankara adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanliğinda Görevli Idari Şartnamenin 1.1.E Inci Maddesinde Belirtilen Idare Görevlisine Teslim Edilecektir. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
KAPİLER KOLON TİP-1 4,000 ADET
KAPİLER KOLON TİP-3 2,000 ADET
ENJEKTÖR TİP-2 15,000 ADET
GİRİŞ TÜPÜ (INLET LINER) TİP-2 40,000 ADET
HİDROKARBON FİLTRE 5,000 ADET
TİP 4 (C8) KOLON 6,000 ADET
PP (POLIPROPILEN) FİLTRE 1.600,000 ADET
VİDALI KAPAKLI NUMUNE KABI 10.000,000 ADET
TEK KULLANIMLIK ENJEKTÖR (5 ML) 2.000,000 ADET
TEK KULLANIMLIK ENJEKTÖR (10 ML) 300,000 ADET
KAĞIT HAVLU 2.000,000 ADET
DAMLATMA ŞİŞESİ 140,000 ADET
NUMUNE ŞİŞESİ 800,000 ADET
PUAR 40,000 ADET
MEZÜR (500 ML) 10,000 ADET
MEZÜR (1.000 ML) 10,000 ADET
FİLTRE KÂĞIDI (100'LÜK) (EN AZ 110 MM EN FAZLA 160 MM ÇAPINDA) 50,000 PAKET
FİLTRE KÂĞIDI (250'LİK) (EN AZ 40X40 CM EBADINDA VE KARE ŞEKLİNDE) 200,000 PAKET
GRAFİT TÜP 60,000 ADET
ASETON (ACETONE) 100,000 LİTRE
RODİZONİK ASİT DİSODYUM TUZU (RHODIZONIC ACID DISODIUM SALT) 300,000 GRAM
İZOPROPİL ALKOL (ISOPROPYL ALCOHOL) 50,000 LİTRE
CHELEX 100 100,000 GRAM
HYDROGEN PEROXIDE (%30'LUK) 2,000 LİTRE
PROTEINASE K 2,000 GRAM
5-SÜLFOSALİSİLİK ASİT 1.000,000 GRAM
SİKLOHEKZAN (CYCLOHEXANE) 5,000 LİTRE
PROPANOL (PROPİL ALKOL) 5,000 LİTRE
MALEİK ASİT 1.000,000 GRAM
HYFET (HFE 7100) (1-METOKSİNONAFLOROBÜTAN) 80,000 LİTRE
DFO (1,8 DIAZAFLUOREN-9-ONE) 75,000 GRAM
NİNHİDRİN (1,2,3-TRİKETOHYDRİNDENE HYDRATE) 400,000 GRAM
NİNHİDRİN SPREY TİP-1 10,000 ADET
NİNHİDRİN SPREY TİP-2 15,000 ADET
INDANDION (1,2 INDANEDIONE) 50,000 GRAM
FİZİKSEL GELİŞTİRİCİ 5,000 ADET
GÜMÜŞ NİTRAT 12,000 SET
AMİDO SİYAHI 150,000 GRAM
SUDAN SİYAHI 150,000 GRAM
GENTİAN MORU 600,000 GRAM
STICKY-SIDE KİT (YAPIŞKAN YÜZEY TOZU KİTİ) 7,000 ADET
RODAMİN 6G 100,000 GRAM
ARDROKS P-133D 100,000 GRAM
BASIC YELLOW 40 100,000 GRAM
SAFRANİN O 20,000 GRAM
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi