Lunapark Ve Aquapark İnşa Edilmesi Ve Bedeli Ödenmeksuretiyle 29 Yıllığına İşletilmesi İşi İhale Edilecektir

İhale No 1497544
Sektör Tesis, Kantin İşletme ve Gayrimenkul Satış, Kiralama
İdare ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü İstisna / Kapsam Dışı İhaleler
İhale İli Kahramanmaraş
İşin İli Kahramanmaraş
Yayın Tarihi 7 Aralık 2017
İhale Tarihi 21 Aralık 2017 14:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

LUNAPARK VE AQUAPARK İNŞA EDİLMESİ VE BEDELİ ÖDENMEK SURETİYLE 29 YILLIĞINA İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Onikişubat Belediye Başkanlığından:
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçe sınırlarında yer alan Hasancıklı Mahallesi, 258 parsel içerisinde bulunan 38,456 m2’lik alanda "Lunapark ve Aquapark" inşa edilmesi ve bedeli ödenmek suretiyle işletilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince, “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile 29 yıllığına kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1 - İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:
a) Onikişubat Belediye Başkanlığı
b) Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 8 Onikişubat/Kahramanmaraş
c) Telefon ve Faks numarası: 0344 212 46 46 - 0344 212 46 54
2 - İşin Adı: "Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçe sınırlarında yer alan Hasancıklı Mahallesi, 258 parsel içerisinde bulunan 38,456 m2’lik alanda "Lunapark ve Aquapark" inşa edilmesi ve bedeli ödenmek suretiyle işletilmesi kapsamında 29 yıllığına kiralama” ihalesi işidir.
3 - İşin Niteliği: Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçe sınırlarında yer alan Hasancıklı Mahallesi, 258 parsel içerisinde 38,456 m2 alan üzerinde Belediyemizce hazırlanan proje ve teknik şartnamelere göre yapılacak Lunapark ve Aquapark tesisinin 29 (yirmidokuz) yıl süreli sözleşme hükümlerine göre, (sözleşmenin imzalandığı tarihten başlayıp, sözleşme süresi sonuna kadar, inşaatının yapılması da dahil tüm maliyetlerin işin Yüklenicisi tarafından karşılanması kaydıyla) "Lunapark ve Aquapark" inşa edilmesi ve bedeli ödenmek suretiyle işletilmesi işi ve kiralanması işi.
4 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat;
 

Yapım Yaklaşık Maliyeti 6.034.704,92 TL. (Altımilyonotuzdörtbin yediyüzdört TL Doksaniki Krş )
Aylık Kira Bedeli (3.000,00 TL üzerinden Toplamda 348 Aylık Kira) Muhammen Bedeli 1.044.000,00 TL (Birmilyonkırkdörtbin TL)
(Yapım + Kira)
Toplam Muhammen Bedel
7.078.704,92 TL (yedimilyon yetmişsekizbin yediyüzdört TL Doksaniki Krş)
Geçici Teminat Tutarı
(348 Aylık Kira Bedeli Üzerinden)
31.320,00 TL (Otuzbirbinüçyüzyirmi TL)
 
5 - İhalenin Yeri ve Zamanı:
a) Yapılacağı Yer                          :  Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 8 Onikişubat/ Kahramanmaraş adresinde bulunan Onikişubat Belediye Başkanlığı Hizmet Binası, Encümen Odasında
b) Tarihi ve Saati                          :  21.12.2017 Perşembe günü - saat 14:30
6 - Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: İstekliler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Akçakoyunlu Mahallesi Şekerdere Caddesi No: 18 adresinde bulunan Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale biriminde görebilecek ve 1.000,00 TL. (Bintürklirası) karşılığında ya da Belediyemize ait Kahramanmaraş Vakıfbank Meydan Şubesinde bulunan TR69 0001 5001 5800 7302 0600 51 Iban Nolu hesabına ihale şartname bedeli olarak yatırılarak ve banka dekontu İdareye ibraz edilerek aynı adresten temin edilebilir.
7 - Son Başvuru Tarihi ve Saati: 21.12.2017 Perşembe günü saat 12:00
8 - Başvuruların Yapılacağı Yer: Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 8 Onikişubat/ Kahramanmaraş adresinde bulunan Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Birimi
9 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:
Teklifi ihtiva eden teklif mektubu kapatılmış, mühürlenmiş/imzalanmış iç zarf ile birlikte,
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,
c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi.
f) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.
g) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.
h) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.
i) Onikişubat Belediyesi adına, Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Meydan Şubesinin (TR69 0001 5001 5800 7302 0600 51) no lu hesabına geçici teminat olarak nakit yatırılmış Banka dekontu veya Onikişubat Belediyesi adına göre alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
j) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,g,h,ı) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
k) İhale dokümanı satın alındığına dair belge.
l) Bahse konu işin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt yüklenici bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname vermesi
10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
10635/1-1

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi