Maden Ocağı Atığı (cüruf) Satış İşi İhale Edilecektir

İhale No 1697527
Sektör Muhtelif Ürünler
İdare NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Niğde
İşin İli Niğde
Yayın Tarihi 14 Eylül 2018
İhale Tarihi 26 Eylül 2018 11:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

MADEN OCAĞI ATIĞI (CÜRUF) SATIŞ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:
Maden Kanununun 36. maddesinin 2. fıkrası gereğince aşağıda yeri, miktarı ve koordinat bilgileri belirtilen Maden Ocağı Atığının (CÜRUF) satış işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
İli                                  :  Niğde
İlçesi                             :  Ulukışla
Köyü                             :  Gümüş
Malzemenin Niteliği      :  Cüruf
Alan (Hektar)                :  Poligon - 1: 3,09 Poligon - 2: 0,56 Toplam: 3,65
Miktarı (m3/ton)            :  88.255 m3 = 353.020 ton
İhale Tarih ve Saati       :  26.09.2018 Çarşamba Günü Saat. 11.00
 

POLİGON NO-1 SAĞA
Y
YUKARI
X
POLİGON NO-2 SAĞA
Y
YUKARI
X
1 641823 4148784 1 641802 4148755
2 641831 4148803 2 641832 4148715
3 641860 4148874 3 641839 4148696
4 641871 4148912 4 641807 4148682
5 641868 4148955 5 641761 4148672
6 641876 4149012 6 641756 4148689
7 641886 4148974 7 641750 4148702
8 641899 4149023 8 641733 4148723
9 641920 4149030 9 641765 4148749
10 641942 4149025      
11 641959 4149008      
12 642001 4149004      
13 641997 4148974      
14 641988 4148908      
15 641980 4148823      
16 641964 4148822      
17 641962 4148797      
18 641948 4148770      
19 641911 4148781      
20 641897 4148785      
21 641872 4148768      
22 641853 4148774      
 
Satışı yapılacak Maden Ocağı Atığının (CÜRUF) tahmini bedeli 4.050.000,00.-TL+ KDV (İdareye ödenecek Bedel) olup, geçici teminat tahmini bedelin %3'ü 121.500,00.-TL dir.
İhale 26.09.2018 Çarşamba günü saat 11.00’de Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.
İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Runsat ve Denetim Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet Binası/NİĞDE) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir ve 1.000,00.-TL karşılığında satın alınabilir.
İhaleye iştirak edecek olanlar tekliflerini 26/09/2018 Çarşamba saat 11.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına veya İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü personeline imza karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir.
İhaleye iştirak edecek olanların;
1 - Kanuni ikametgâh Belgesi ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,
2 - Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
3 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
5 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
6 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
7 - 2886 Sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmış Teklif mektubunu içeren iç zarf,
8 - Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınmış 121.500,00.-TL tutarında geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı),
9 - İhale dokümanının satın alındığına dair 1.000,00.-TL’lik banka makbuzu,
10 - İhale tarihinden önceki 3 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı ile hüküm giymediğine dair yazılı taahhütname,
11 - Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır,
12 - Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir, Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
İlan olunur.
7755/1-1

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi