Manisa/kırkağaç'ta Zeytinlik İhale İle Satılıktır

İhale No 1781507
Sektör Tesis, Kantin İşletme ve Gayrimenkul Satış, Kiralama
İdare SGK MANİSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü İstisna / Kapsam Dışı İhaleler
İhale İli Manisa
İşin İli Manisa
Yayın Tarihi 11 Ocak 2019
İhale Tarihi 30 Ocak 2019 11:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

MANİSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Manisa/Kırkağaç'ta zeytinlik ihale ile satılıktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00914546
Şehir : Manisa / Kırkağaç
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Satışa konu taşınmaz zeytinlik vasfında olduğu, üzerinde 30-40 yaşlarında zeytin ağaçları bulunduğu, parsel topografik olarak az eğimli bir arazi yapısına sahip olup geometrik şekil olarak amorf bir geometriye sahip.Parsel konumlu oldugu bölge zeytin tarımı bölgesi olup öveçli mahalle merkezine 2400 metre,kırkağaç merkeze 7km mesafededir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.01.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 4.kat Eğitim salonunda
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 - Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.
Türk Ceza Kanununun para cezalarının tahsil şekil ve hapse tahvili hakkındaki hükümleri mahfuzdur.Madde 85 - (Menkul Malların Satış Şekli, Artırma ve İlan):
Menkul mallar, tahsil dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve peşin para ile satılır. Tahsil dairesince uygun görülmesi halinde, artırma malın mahallinde de yapılabilir. Açık artırma ile satışa çıkarılan mal, artırma sonunda üç defa yüksek sesle duyurulduktan sonra en çok artırana ihale edilir. Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da beklediği zaman önemli bir değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunan mallar ilgili borsada satılabilir. İlk artırmada satılamayan malların ikinci artırması bir başka il veya ilçede yapılabilir.
Gerekli hallerde artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat, satılacak malların nevi ve evsafı önceden ilan olunur.
İlanın şekli, artırmanın tarzı, yeri ve günü alacaklı amme idaresinin ve borçlunun menfaatine en uygun gelen şekil göz önünde tutularak alacaklı amme idaresince tesbit olunur.
Satılan mal, bedeli alınmadan teslim edilmez. Tahsil dairesi mal bedelinin ihale gününü takip eden günden itibaren üç gün içinde ödenmesi için mühlet verebilir.
Bir kısım malların satışı ile amme alacağı karşılandığı takdirde geriye kalan malların satışından vazgeçilir ve bunlar üzerindeki haciz kaldırılır.

Madde 93 - (Gayrimenkul Satışında İlan):
Alacaklı tahsil dairesi gayrimenkul satışını, artırma tarihinden en az 15 gün önce başlamak şartiyle ilan eder. İlanların yer, müddet ve şekillerine ait umumi esaslar Maliye Vekaletince tayin olunur.
İlanda, satışın yapılacağı yer, gün, saat ve satılacak gayrimenkulün durumu ile vasıfları gösterilir.
İlanın birer örneği, borçluya, vekil veya mümessiline ve gayrimenkulün tapu sicilinde hakkı kayıtlı bulunanlardan adresi belli olanlara tebliğ olunur.

Madde 95 - (Artırmanın uzatılması):
Artırmada yukardaki maddede yazılı miktar elde edilmemiş ise, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle artırma 7 gün daha uzatılır. 7 nci günü aynı saatte gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Evvelce yapılan ilanda bu hususlar belirtilir. Şu kadar ki, ruçhanlı alacaklı bulunduğu takdirde ihale bedelinin ruçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması şarttır, aşmazsa satış yapılmaz.

Madde 96 - (İhalenin yapılamaması):
Artırmalarda istekli çıkmadığı veya teklif edilen bedel 95 inci maddede yazılı olduğu üzere ruçhanlı alacakla, masrafları aşmadığı takdirde amme idaresince teferruğ edilinceye kadar gayrimenkul üzerindeki haciz devam eder.
Bu müddette tahsil dairesine her hangi bir istekli müracaat ettiği takdirde, bu müracaat alacaklı amme idaresince uygun görülmek şartiyle, satış için 7 günlük bir ilan yapılarak gayrimenkul 95 inci madde hükümleri dairesinde en çok artırana ihale olunur. Gayrimenkul teferruğ edilinceye kadar bir istekli çıkmadığı takdirde tahsil dairesi mahcuz malı uygun gördüğü zamanlarda satışa çıkarabilir. Bu takdirde satış ve ilan hakkında yukardaki hükümler ve ihale için de 95 inci madde hükümleri tatbik olunur.


http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6183.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Şehzadeler Sosyal Güvenlik Merkezi

 

GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA SATIŞ İLANI
DOSYA NO: 2009/57
SATIŞINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULÜN:
TAPU KAYDI ADRESİ: Manisa İli, Kırkağaç Tapu Sicil Müdürlüğünde Öveçli Mahallesi, karahasanderesi’nde kâin Parsel no:1074 Ada no:-- cilt:12 sayfa no:1073 Yüzölçüm: 4.276,00 m2 yüzölçümlü zeytinlik
ÖNEMLİ ÖZELLİKLER: Satışa konu taşınmaz zeytinlik vasfında olduğu, üzerinde 30-40 yaşlarında zeytin ağaçları bulunduğu, parsel topografik olarak az eğimli bir arazi yapısına sahip olup geometrik şekil olarak amorf bir geometriye sahip.Parsel konumlu oldugu bölge zeytin tarımı bölgesi olup öveçli mahalle merkezine 2400 metre,kırkağaç merkeze 7km mesafededir.
MUHAMMEN BEDELİ: Taşınmaz günün alış ve satış rayicine göre 70.000,00 TL, olarak takdir edilmiş olup, bu bedel üzerinden satışa çıkartılmıştır.
SATIŞ ŞARTLARI: 1-Taşınmazın 1.satışı 30.01.2019 tarihinde saat 11.00--11.05- arası, Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 4.kat Eğitim salonunda açık arttırma sureti ile yapılacaktır. Birinci arttırma tayin edilen Zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek, Rayiç bedelin %75 ve rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Arttırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile 06.02.2019 tarihinde aynı yer ve saatte 2.arttırma yapılacaktır. İkinci arttırmada % 50’i + takip eden masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi kaydıyla Gayrimenkul en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci arttırmada 6183 sayılı yasanın 94.maddesi uygulanacaktır ve zorunludur.
2-Arttırmaya katılacakların parselde kayıtlı gayrimenkulün arttırmaya esas rayiç bedelin %7,5 i olan 5.250,00 TL. yi, nakden veya kati ve süresiz banka teminat mektubu Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri, Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur.
3-Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine göre 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4- Resmi ihale pulu, Damga Vergisi, Tapu alım satım harcı ve masrafları, Tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
5-Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
6) Gayrı menkulde kiracı bulunması halinde tahliyenin genel hükümlere göre alıcı tarafından yapılacaktır.
7-Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilir ise süresi içerisinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Gayrimenkul Satış Komisyonunca hemen 7 gün süre içerisinde arttırmaya çıkartılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminatın mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı Kanuna göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce kendisinden tahsil olunur. Faiz oranı %5.den hesap edilir.
8-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masraf verildiğinde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir.
8-Satış ilanı ilgililerin adresine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresi bilinmeyenler (Haciz koyduran,takyidat’ı olan alacaklı,borçlu,3.şahıslara ve diğer hissedarlara ve tüm ilgililer ) içinde iş bu ilanın tebliğ yerine kaim olacağı, satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/57 Sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

 
 

 

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.