2012/79609 - Mobese Bileşenleri Sistem Ve Donanımı Satın Alınacaktır

İhale No 2012/79609
Sektör Kamera, Alarm ve Güvenlik Sistemleri
İdare İstanbul İl Özel İdaresi SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli İstanbul
İşin İli İstanbul
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 24 Temmuz 2012 10:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


MOBESE BİLEŞENLERİ SİSTEM VE DONANIMI SATIN ALINACAKTIR
İst a nbul İl Ö ze l İda re s i
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Mobese Bileşenleri Sistem ve Donanım Alımı alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/79609
1-İda re nin
a) Adresi : Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Vatan Bul. No:64 34091 Fatih
Istanbul
b) Telefon ve faks numarası : 2124554000 - 2124554115
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@ioi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin yüklenici ile imzalanmasından sonra kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (Altmış) takvim günü içinde ürünler teknik şartnameye uygun olarak tek partide teslim edilecektir.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul İl Özel İdaresi / Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes
Bulvarı No:64 Fatih/Istanbul
b) Tarihi ve saati : 24.07.2012 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ile birlikte “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teknik şartnameye uygunluğunu madde madde cevaplandıran yazılı açıklamalarını imzalı ve kaşeli olarak sunacaklardır. Teklif edilen cihazların teknik şartnamede belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ürünün detaylı teknik özelliklerini gösteren fotoğraflı katalog, v.b. tanıtım materyallerinin sunulması zorunludur. Teknik şartnameye verilen cevaplar katalog ve broşür üzerinde de gösterilecektir.
İstekliler ayrıca teklif etmiş oldukları tüm ürünlere ait marka ve model listesini teknik şartname cevabı ekinde sunmak zorundadırlar.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul İl Özel İdaresi / Satınalma Müdürlüğü - Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:64 Fatih/Istanbul adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İl Özel İdaresi / Satınalma Müdürlüğü - Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:64 Fatih/Istanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
A TİPİ tableT BİLGİSAYAR 8,000 Adet
B TİPİ tableT BİLGİSAYAR 2,000 Adet
A TİPİ DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR 3,000 Adet
B TİPİ DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR 6,000 Adet
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR 27,000 Adet
A TİPİ MOBİL SORG.CİHAZI (SMARTPONE) 2,000 Adet
B TİPİ MOBİL SORG.CİHAZI (SMARTPONE) 20,000 Adet
3G ÇOK KANALLI MODEM 2,000 Adet
KABLOSUZ MODEM 2,000 Adet
USB MODEM 5,000 Adet
DİJİTAL FOTOGRAF MAKİNESİ 4,000 Adet
SLR FOTOGRAF MAKİNESİ 2,000 Adet
VİDEO KAMERA 1,000 Adet
HEMİSFERİK KAMERA 2,000 Adet
A TİPİ YÖNLENDİRİCİ (ROUTER) CİHAZ 5,000 Adet
B TİPİ YÖNLENDİRİCİ (ROUTER) CİHAZ 2,000 Adet
C TİPİ YÖNLENDİRİCİ (ROUTER) CİHAZ 1,000 Adet
SUNUCU (SERVER) CİHAZI 2,000 Adet
GPS CİHAZI 1,000 Adet
PROJEKSİYON CİHAZI 1,000 Adet
PROJEKSİYON PERDESİ 1,000 Adet
BLUETOOTH MOBİL YAZICI 2,000 Adet
LED TV EKRAN 1,000 Adet
DVD YAZICI (DVD-RW) 2,000 Adet
MİCRO SD HAFIZA KARTI 6,000 Adet
KABLOSUZ TELEFON 11,000 Adet
ŞARLI TORNAVİDA 5,000 Adet
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.