2012/82693 - Öğrenci Taşıma Hizmeti Alınacaktır

İhale No 2012/82693
Sektör Araç Kiralama -Personel Taşıma Hizmeti
İdare Gümüşhane ŞİRAN İlçe Özel İdaresi
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Gümüşhane
İşin İli Gümüşhane
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 26 Temmuz 2012 09:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


ÖĞRENCİ TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR
Gü müş ha ne Şira n İ lçe M illi Eğ it i m M üdürlüğ ü
2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 42 Merkezden 3 Taşıma Merkezi Okula 25 Araçla Öğrenci Taşıma İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/82693
1-İda re nin
a) Adresi : Tekke Mahallesi Hükümet Konağı kat/2 No:1 Şiran /Gümüşhane
b) Telefon ve faks numarası : 4565117104 - 4565117104
c) Elektronik Posta Adresi : siran29@meb.govtr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu hiz met in
a) Niteliği, türü ve miktarı
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta
: (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Şiran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
c) Süresi : İşe başlama tarihi 17.09.2012, işin bitiş tarihi 14.06.2013
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Tekke Mahallesi Hükümet Konağı kat /2 No:1 şiran/Gümüşhane
b) Tarihi ve saati : 26.07.2012 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1 “Kamu Veya Özel Sektör´De Yapilmiş Olan Her Türlü Yolcu Taşima Hizmeti, Hizmeti Alimi Benzer Iş
Kabul Edilecektir.”
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şiran İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü Şube Müdürü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şiran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
(Yeşilbük İÖO)ÇANAKCI KÖY ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ 185,000 1 Ad(12 Kişilik)
(Yeşilbük İÖO)ARA KÖYÜ ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ 185,000 1 Ad(15 Kişilik)
(Yeşilbük İÖO) AKSARAY KÖYÜ ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ 185,000 1 Ad(13 Kişilik)
(Yeşilbük İÖO) BEYDERE KÖYÜ ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ 185,000 1 Ad(12 Kişilik)
(Yeşilbük İÖO) İNCEDERE-YOLBİLEN KÖYLERİ ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ 185,000 1 Ad(15 Kişilik)
SEYDİBABA ŞEHİT ÜNAL KAYA KÖYÜ ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ 185,000 1 Ad(12 Kişilik)
SEYDİBABA TOYGAR-ÇAKIRKAYA-BOLLUK KÖYLERİ ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ 185,000 1 Ad(15 Kişilik)
ALACAHAN KÖYÜ ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ 185,000 1 Ad(15 Kişilik)
BİLGİLİ KÖYÜ ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ 185,000 1 Ad(12 Kişilik)
SÖĞÜTALAN-SÖĞÜTLÜ KÖYLERİ ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ 185,000 1 Ad(12 Kişilik)
Y.KULACA-AKBULAK OSMANİYE KÖYLERİ ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ 185,000 1 Ad(12 Kişilik)
AŞAĞI - YUKARI AKÇALI KÖYLERİ ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ 185,000 1 Ad(15 Kişilik)
AŞAĞI-YUKARI DURUCAY-ERİCEK KÖYLERİ ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ 185,000 1 Ad(12 Kişilik)
ARDIÇLI-SUSUZ-KAVAKLIDERE-SELLİDERE KÖYLERİ ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ 185,000 1 Ad(15 Kişilik)
SADIK-ALIÇ KÖYLERİ ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ 185,000 1 Ad(12 Kişilik)
PAŞAPINAR-KADIÇAYIRI KÖYLERİ ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ 185,000 1 Ad(12 Kişilik)
ÇATMALAR-KARAŞEYH KÖYLERİ ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ 1.ARAÇ 185,000 1 Ad(12 Kişilik
DUMANOLUĞU-BABUŞ-KOŞUNBABA KÖYLERİ ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ 185,000 1 Ad(12 Kişilik)
İNÖZÜ-TEPEDAM KÖYLERİ ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ 185,000 1 Ad(12 Kişilik)
YEDİBÖLÜK-ÇAVLAN-KOZAĞAÇ-DARIBÜKÜ KÖYLERİ ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ 185,000 1 Ad(12 Kişilik)
BOĞAZYAYLA-OZANCA KÖYLERİ ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ 185,000 1 Ad(15 Kişilik)
ELMAÇUKURU KÖYÜ ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ 185,000 1 Ad(12 Kişilik)
ERENKAYA KÖYÜ ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ 1. ARAÇ 185,000 1Ad(15 Kişilik)
ERENKAYA KÖYÜ ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ 2. ARAÇ 185,000 1 Ad(15 Kişilik)
ÇATMALAR-KARAŞEYH KÖYLERİ ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ 2.ARAÇ 185,000 1 Ad(12 Kişilik)
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.