2012/78303 - Öğrenci Taşıma Hizmeti Alınacaktır

İhale No 2012/78303
Sektör Araç Kiralama -Personel Taşıma Hizmeti
İdare Ömerli -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-Okul Öncesi ve İlköğretim Okulları
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Mardin
İşin İli Mardin
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 26 Temmuz 2012 09:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


ÖĞRENCİ TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR
Ö mer l i -ilçe M illi Eğ it i m M üdürlüğ ü -o kul Ö nce si V e İl kö ğ re t i m O kul la rı
Mardin İli Ömerli İlçesi 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılı Taşımalı İlköğretim Uygulama ihalesi hizmet alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/78303
1-İda re nin
a) Adresi : Cumhuriyet Mah.Hürriyet Cad.Belediye Yanı Ömerli/Mardin
b) Telefon ve faks numarası : 4825413020 - 4825413275
c) Elektronik Posta Adresi : omerli47@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu hiz met in
a) Niteliği, türü ve miktarı
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta
: (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Ömerli İlçesine bağlı 25 yerleşim yerinden 3 taşıma merkezi okul olan;
b) Yapılacağı yer : Gazi Yatılı Bölge ve Mehmetçik Orta Okulu ile Cumhuriyet İlk
Okullara 180 iş gününde 377 öğrencinin 14+1 kapasiteli 27 araçla
taşıması
c) Süresi : İşe başlama tarihi 16.09.2012, işin bitiş tarihi 14.06.2013
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Hürriyet Cad. Belediye
Yanı Ömerli/Mardin
b) Tarihi ve saati : 26.07.2012 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
a) İş Yeri Ruhsatı Fotokopisi b)Vergi Levhası Fotokopisi
c)İhaleye konu olan taşıma işinde çalıştırılacak 14+1 kapasıteli 27 araç için ayrı ayrı Noter'den tasdik edilmiş kira kontratı.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İhale teklif mektubunda sunulması esnasında istenecek belgeler.
a) İş Yeri ruhsatı b) Vergi Levhası
c)İhaleye konu olan taşıma işinde çalıştırılacak 14+1 kapasiteli 27 araca ait Noterden tasdik edilmiş kira kontratı
İhaleyi kazanan yüklenici firma, idarenin öngöreceği ve belirleyeceği tarihten itibaren aşağıdaki belgeleri idareye sunmakla yükümlüdür.
a)Öğrenci taşımasını yapacak araçların plakalarına göre araç listesi(Noter takdikli)
b)Yüklenicinin vergi levhası ,
c)Aracın zorunlu karayolları mali sorumluluk sigortası trafik sigorta poliçesi, d)Sürücünün ticari kullanım izin belgesi,
e)Sürücünün,son üç ay içerisinde düzenlenmiş sabıka kayıt belgesi, f)Sürücünün,sor üç ay içerisinde düzenlenmiş sağlık raporu.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya özel sektörde personel ve öğrenci taşıma işini,benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ömerli İlçe Özel İdare
Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ömerli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
Işıkdere-Pınarcık ' dan 14 öğrencin Merkezi Cumhuriyet İlkokuluna taşınması 180,000 1 Araç
Çatalyurt-Ovabaşı-Tavuklu' dan 13 öğrencinin Cumhuriyet İlkokuluna Taşınması 180,000 1 Araç
Çumenlik-Güzelağaç'tan 15 öğrencinin Cumhuriyet İlkokuluna Taşınması 180,000 1 Araç
İkitepe-Çalışan'dan 7 öğrencinin Cumhuriyet İlkokuluna Taşınması 180,000 1 Araç
Sulakdere-Havuzbaş'ndan 14 öğrencinin Cumhuriyet İlkokuluna Taşınması 180,000 1 Araç
Duygulu-Harmankaya-Kömürlü ' den 11 öğrencinin Cumhuriyet İlkokuluna Taşınması 180,000 1 Araç
Kocasırt-Taşgedik-Öztaş'tan 17 öğrencinin Cumhuriyet İlkokuluna Taşınması 180,000 1 Araç
Topağaç'tan 2 öğrencinin Cumhuriyet İlkokuluna Taşınması 180,000 1 Araç
Anıttepe'eden 16 öğrencinin Gazi Yatılı Bölge Ortaokuluna Taşınması 180,000 1 Araç
Anıttepe'eden 15 öğrencinin Gazi Yatılı Bölge Ortaokuluna Taşınması 180,000 1 Araç
Anıttepe'eden 14 öğrencinin Gazi Yatılı Bölge Ortaokuluna Taşınması 180,000 1 Araç
Anıttepe-Yaylatepe'den 13 öğrencinin Gazi Yatılı Bölge Ortaokuluna Taşınması 180,000 1 Araç
Salihköy'den 14 ÖğrencininGazi Yatılı Bölge Ortaokuluna Taşınması 180,000 1 Araç
Salihköy'den 15 ÖğrencininGazi Yatılı Bölge Ortaokuluna Taşınması 180,000 1 Araç
Alıçlı'dan 16 ÖğrencininGazi Yatılı Bölge Ortaokuluna Taşınması 180,000 1 araç
Alıçlı'dan 16 ÖğrencininGazi Yatılı Bölge Ortaokuluna Taşınması 180,000 1 Araç
Alıçlı'dan 17 ÖğrencininGazi Yatılı Bölge Ortaokuluna Taşınması 180,000 1 Araç
Kayadere ' den 15 Öğrencinin Mehmetçik Ortaokuluna Taşınması 180,000 1 Araç
Kayadere ' den 14 Öğrencinin Mehmetçik OrtaokulunaTaşınması 180,000 1 araç
Kayadere ' den 14 Öğrencinin Mehmetçik Ortaokuluna Taşınması 180,000 1 Araç
Kayaüstü köyünden 15 Öğrencinin Mehmetçik Ortaokuluna Taşınması 180,000 1 Araç
Kayaüstü köyünden 16 Öğrencinin Mehmetçik Ortaokuluna Taşınması 180,000 1 Araç
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.