2012/81605 - Ögrenci Taşıma Hizmeti Alınacaktır

İhale No 2012/81605
Sektör Araç Kiralama -Personel Taşıma Hizmeti
İdare KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Kırşehir
İşin İli Kırşehir
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 24 Temmuz 2012 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


ÖGRENCİ TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR
K ırşehir Çiçe kda ğ ı İlçe Ö ze l İda re M üdürlüğ ü
Taşımalı İ.Ö.Okulu ögrencileri taşıma hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/81605
1-İda re nin
a) Adresi : Osman Şevki mah.Güventürk Cad.Hükümet
Konağı.Kat.1/Çiçekdağı/Kirşehir
b) Telefon ve faks numarası : 3866122022 - 3866122024
c) Elektronik Posta Adresi : sahinselahattin66@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta
: (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Çiçekdağı Özel İdare Müdürlüğü
c) Süresi : İşe başlama tarihi 17.09.2012, işin bitiş tarihi 14.06.2013
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Osman Şevki mah.Güventürk Cad.Hükümet Konağı.Kat.1
b) Tarihi ve saati : 24.07.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Araçların onaylı Ruhsat Fotokopisi.Sabıka kaydı belgesi,Mali sorumluluk sigorta Belgesi,İş Deneyim
Belgesi,Araç kiralık ise Taşıt Kira sözleşmesi(Noterce onaylanmış olması)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Taşıma iş ve işlemleri ile ilgili yapılmış hizmeti gösterir belge/yazı
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çiçekdağı Özel İdare
Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çiçekdağı İlçe Özel İdare müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 25 (Yirmibeş.) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
Tencere çiftliği Gölcük İ.Ö.O 180,000 ARAÇ
Kızılcalı Yeniköy İ.Ö.O 1 180,000 ARAÇ
Kızılcalı Yeniköy İ.Ö.O 180,000 ARAÇ
Aşağı Hacıahmetli İ.Ö.O 180,000 ARAÇ
Arabın Mah İ.Ö.O Bahçepınar İ.Ö.O Çanakpınar Doğankaş İ.Ö.O Demirli İ.Ö.O 180,000 ARAÇ
Demirli İ.Ö.O D. Hüseyinli Çiftliği 180,000 ARAÇ
Hacıduraklı İ.Ö.O 180,000 ARAÇ
Hacıhasanlı İ.Ö.O 1 180,000 ARAÇ
Hacıhasanlı İ.Ö.O 2 180,000 ARAÇ
Hacıhasanlı İ.Ö.O H.Hasanlı İğdecik Mez. 180,000 ARAÇ
İbikli İ.Ö.O 180,000 ARAÇ
Orta Hacıahmetli İ.Ö.O Yukarı Hacıahmetli İ.Ö.O 180,000 ARAÇ
Alan İ.Ö.O 1 180,000 ARAÇ
Alan İ.Ö.O 2 180,000 ARAÇ
Bozlarevci İ.Ö.O Konurkale İ.Ö.O 180,000 ARAÇ
Kaleevci İ.Ö.O 1 180,000 ARAÇ
Kaleevci İ.Ö.O 2 180,000 ARAÇ
Kabaklı İ.Ö.O 1 180,000 ARAÇ
Kabaklı İ.Ö.O 2 180,000 ARAÇ
Akbıyık İ.Ö.O Şahinoğlu İ.Ö.O. Pöhrenk İ.Ö.O. Hacıoğlu İ.Ö.O Baraklı İ.Ö.O 180,000 ARAÇ
Çopraşık İ.Ö.O 1 180,000 ARAÇ
Çopraşık İ.Ö.O 2 180,000 ARAÇ
Mahmutlu İ.Ö.O Yalnızağaç İ.Ö.O 180,000 ARAÇ
Alahacılı İ.Ö.o Armutlu İ.Ö.O A.Karakızalan Mez İ.Ö.O Çepni İ.Ö.O Büyük Teflek İ.Ö.O 180,000 ARAÇ
Büyük Teflek İ.Ö.O 180,000 ARAÇ
Alimpınar İ.Ö.O. Harmanpınar İ.Ö.O Harmanpınar Çiftlik 180,000 ARAÇ
Küçük Teflek İ.Ö.O 180,000 ARAÇ
Safalı İ.Ö.O Tepecik İ.Ö.O Tepecik Aslanlı İ.Ö.O 180,000 ARAÇ
Çopraşık İ.Ö.O 180,000 ARAÇ
Alahacılı İ.Ö.o Armutlu İ.Ö.O A.Karakızalan Mez İ.Ö.O Büyük Teflek İ.Ö.O 180,000 ARAÇ
Küçük Teflek İ.Ö.O Çepni İ.Ö.O 180,000 ARAÇ
Devreceli İ.Ö.O. Haydarlı İ.Ö.O Tatbekirli İ.Ö.O 180,000 ARAÇ
Tatbekirli İ.Ö.O 180,000 ARAÇ
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.