2012/75909 - Okul İnşaatı Yaptırılacaktır

İhale No 2012/75909
Sektör İnşaat, Peyzaj, Taahhüt
İdare İstanbul İl Özel İdaresi İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli İstanbul
İşin İli İstanbul
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 23 Temmuz 2012 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


OKUL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
İst a nbul İl Ö ze l İda re s i İ ma r Ya t ırı m Ve İ nşa a t D a ire B a şka n lığ ı Y a pı K o ntr o l M üdürlüğ ü
İstanbul İli Çatalca İlçesi Kaleiçi Mahallesi 19K Pafta, 6 Ada, 43-46 Parsel 30 Derslikli İ.Ö.O. Yapım İşi (10025R-720 Tip İ.Ö.O., Doğalgazlı Bohçalamalı) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2012/75909
1-İda re nin
a) Adresi : Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes (Vatan) Bulvarı No:64 34091
Fatih Istanbul
b) Telefon ve faks numarası : 2124555000 - 2124557894
c) Elektronik Posta Adresi : yapikontrol@ioi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu y a pı m i şin in
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İstanbul İli, Çatalca İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (Yüzseksen) takvim günüdür.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul İl Özel İdaresi, 1 No?lu Toplantı Salonu Hırka-i Şerif
Mah.Adnan Menderes (Vatan) Bulvarı No:64 34091-Fatih/Istanbul
b) Tarihi ve saati : 23.07.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili
Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen
kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
Asgari yeterlik kriteri olarak Anahtar Teknik Personel olarak 1 Adet Anahtar Teknik Personele ait bilgi ve belgelerin verilmesi (bu personelin en az 5 yıl deneyimli 1 adet İnşaat Mühendisi veya Mimar olması) gerekmektedir. Anahtar Teknik Personel niteliğine sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılı unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. İş ortaklığında ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklara ait Anahtar Teknik Personelin tamamı değerlendirilir. Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.
İsteklinin; ticari faaliyette bulunduğu yerde, ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak, yukarıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personeli çalıştırması ve bu durumu belgelendirmesi gereklidir. Bu personel için mezuniyetinden itibaren geçirilmesi gereken sürenin sağlandığı hususu; mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu hususu ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı "Hizmet Bildirimi" ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulması zorunludur.
b) Teknik Personel:
Teknik Personel İstenilmemektedir.
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
İstekli ihale konusu yapım işi için aşağıda belirtilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yer teslimi
tarihinden geçici kabul tarihine kadar inşaat mahallinde bulunduracaktır.
Cinsi Adedi Asgari Kapasite
Otomobil 1 Adet
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B (III) grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Bölümüdür.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Vakıfbank İst. İl Özel İdaresi Bürosuna veya Vakıfbank Mercan Şb. nezdindeki TR97 0001 5001 5800 7293 5929 02 no?lu hesaba yatırılacak bedel karşılığında alınacak makbuz ile İst. İl Özel İdaresi, İmar Yat. ve İnş. Daire Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü, İhale Takip Bürosu adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İl Özel İdaresi, İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı, İhale Takip Bürosu Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes (Vatan) Bulvarı No:64 34091-Fatih/Istanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,
Bina inşaat işleri Anahtar Teslimi Götürü usulü ile yapılacaktır. ihale dokümanında belirtilen iş kısımları için, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.
Çevre düzenleme işleri Teklif Birim Fiyat usulü ile yapılacaktır. iş kalemleri için ise, teklif birim fiyat şeklinde
verecektir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Cetvel Adı Miktar Birim
MAKİNE İLE YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI 3.584,499 M3
MAKİNE İLE HER DERİNLİKTE YUMUŞAK VE SERT TOPRAĞIN KAZILMASI 1.589,688 M3
MAKİNE İLE HER DERİNLİKTE YUMUŞAK VE SERT KÜSKÜLÜK KAZILMASI 1.589,688 M3
MAKİNA İLE STABİLİZE TEMİN EDİLİP MAKİNA İLE SERME SULAMA SIKIŞTIRMA YAPILMASI (BİNA DIŞINDA) 402,750 M3.
200 DOZLU DEMİRSİZ BETON 82,900 M3
250 DOZLU DEMİRSİZ BETON 268,500 M3
BASINÇ DAYANIM SINIFI C30/37 (BS 30) OLAN HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) 727,919 M3
100 KG A KADAR OCAK TAŞI İLE İSTİFSİZ TAŞ DOLGU 316,865 M3
DIŞ DUVARLARDA MADENİ DİLATASYON FUGASI YAPILMASI 58,000 MT
ø 20 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 3.5 CM) KANALİZASYON İÇİN 120,000 MT
ø 80 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 9.5 CM) KANALİZASYON İÇİN 30,800 MT
ø80 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 9.5 CM)(DRENAJ İÇİN) 32,200 MT
ø200 MM SPİRAL SARIMLI PVC BORU DÖŞENMESİ (DRENAJ,Y.SUYU İÇİN) 120,000 MT
ø300 MM SPİRAL SARIMLI PVC BORU DÖŞENMESİ (DRENAJ,Y.SUYU İÇİN) 134,560 MT
BETONARME KALIP YAPILMASI 1.292,571 M2
RENDELİ DÜZ YÜZEYLİ BETON,BETONARME KALIBI 781,731 M2
AHŞAP KALIP İSKELESİ (EN YÜKSEK 4 M) 258,750 M3
AHŞAP KALIP İSKELESİ (YÜKSEKLİĞİ 4.01-6 M KADAR) 2.284,260 M3
HAZIR NERVÜRLÜ HASIR ÇELİĞİN MONTAJI 1.50-3.00 KGM2 7,948 TON
ø 8-12 MM İNCE NERVÜRLÜ ÇELİĞİN BÜKÜLÜP DÖŞENMESİ 15,532 TON
ø 14-28 MM KALIN NERVÜRLÜ ÇELİĞİN BÜKÜLÜP DÖŞENMESİ 44,925 TON
HER TÜR DEMİR KAPI PENCERE YAPILIP YERİNE KONMASI 7,200 KG
ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI 4.042,896 KG
BAYRAK DİREĞİ YAPILMASI 250,000 KG
DEMİR İMALATIN 1 KAT ANTİPAS 2 KAT YAĞLI BOYAYLA BOYANMASI 278,326 M2
4 CM KALINLIĞINDA RENKLİ MERMER İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (4x30xSerbestboy) 9,500 M2
2 CM KALINLIĞINDA RENKLİ MERMER İLE DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI. (2x30xSerbestboy) 8,826 M2
SİLİKON ESASLI DIŞ CEPHE BOYASI (SU BAZLI) YAPILMASI 947,331 M2
DUVARA,MOZAYİK KAPLI BETON HARPUŞTA YAPIMI 91,516 M2
ATATÜRK BÜSTÜ YAPILMASI 55 CM YÜKSEKLİĞİNDE (PİRİNÇ) 1,000 AD.
ÇELİK HASIR PANO ÇİT YAPILMASI VE YERİNE MONTAJI (H = 2 M) 53,800 MT
MOLOZ TAŞ NAKLİ 316,865 M3
KUM ÇAKIL(BEDELİ HARİÇ) NAKLİ 463,066 M3
MERMER PİRİNCİ VE TOZU NAKLİ (ORHANGAZİ) 2,288 M3
HERÇEŞİT B.A. DÜZ VE NERVÜRLÜ VE PROFİL DEMİR NAKLİ(KARABÜK,RUMELİ) 71,467 TON
HER ÇEŞİT SAÇ NAKLİ (EREĞLİ) (RUMELİ YAKASI) 0,172 TON
HASIR ÇELİK NAKLİYESİ 8,147 TON
ÇİMENTO NAKLİ (NORMAL) 95,625 TON
ŞANTİYE DIŞINA KAMYONLA KAZI MALZ. VE MOLOZ NAKLİ 7.452,061 TON
ø 65 CM ÇAPINDA FORE KAZIK YAPILMASI (0-16 MT (16 MT DAHİL) BOYUNDA) 60,000 MT
ø 80 CM ÇAPINDA FORE KAZIK YAPILMASI (0-16 MT (16 MT DAHİL) BOYUNDA) 1.272,000 MT
ø 8-12 MM İNCE NERVÜRLÜ ÇELİĞİN BÜKÜLÜP DÖŞENMESİ 20,380 TON
ø 14-28 MM KALIN NERVÜRLÜ ÇELİĞİN BÜKÜLÜP DÖŞENMESİ 55,636 TON
HERÇEŞİT B.A. DÜZ VE NERVÜRLÜ VE PROFİL DEMİR NAKLİ(KARABÜK,RUMELİ) 83,618 TON
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.