2012/76444 - Organizasyon Hizmeti Alınacaktır

İhale No 2012/76444
Sektör Organizasyon, Reklam, Konaklama Hizmetleri
İdare ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Ankara
İşin İli Ankara
Yayın Tarihi 24 Ağustos 2015
İhale Tarihi 31 Temmuz 2012 10:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR
Ça lış ma Ve So sy a l Güv e nli k B a ka nlığ ı
AK Sosyal Uyum Komitesi Son Hazırlık Toplantısı ve Avrupa Konseyi Sosyal Uyumdan Sorumlu Bakanlar 2. Konferansı Organizasyonu hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/76444
1-İda re nin
a) Adresi : İnönü Bulvarı No:42 Emek/Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 3122966386 - 3122125690
c) Elektronik Posta Adresi : didemunal@csgb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu hiz met in
a) Niteliği, türü ve miktarı
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta
: (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İstanbul’da, AK tarafından belirlenen ve şartnamede belirtilen kriterler
b) Yapılacağı yer : çerçevesinde temin edilecektir. Konferans yeri ile VIP konaklama aynı otelde olacaktır.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 29.08.2012, işin bitiş tarihi 30.10.2012
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığı İnönü Bulvarı No:42 Emek/Ankara
b) Tarihi ve saati : 31.07.2012 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine
dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait
gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
ISO 9001:2008 standardına göre alınmış kalite yönetim sistem belgesi
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen
belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi
gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektör için yapılan her türlü uluslararası kongre organizasyonu işi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
Webhostingdahil konferans internet sitesi 6,000 adet/ay
1,5m. x 1 m. danışma masası (4 adet x 2 gün) 8,000 adet/gün
Kırlangıçafiş (50cm x 150cm) 4,000 adet
TürkBayrağı (masaüstü) 4,000 adet
AKbayrağı (masaüstü) 4,000 adet
Karşılamalevhası 4,000 adet
Görevlipersonel 1. vardiya (12 kişi x2 gün) 24,000 kişi/gün
Görevlipersonel 2. vardiya (12 kişi x2 gün) 24,000 kişi/gün
Görevlipersonel 3. vardiya (12 kişi x2 gün) 24,000 kişi/gün
Hamal(VIP) (2 kişi x 3 gün) 6,000 kişi/gün
Mihmandar(Eğitimleri dahil) (50 kişi x 3 gün) 150,000 kişi/gün
İnternetBağlantılı Bilgisayar (4 adet x 2 gün) 8,000 adet/gün
Makamaracı (şoförlü) (25 adet x 2 gün) 50,000 adet/gün
Makamaracı (şoförlü) (10 adet x 1 gün) 10,000 adet/gün
Trafikkoruma aracı (25 adet x 2 gün) 50,000 adet/gün
Trafikkoruma aracı (10 adet x 1 gün) 10,000 adet/gün
Sivilkoruma aracı (25 adet x 2 gün) 50,000 adet/gün
Sivilkoruma aracı (10 adet x 1 gün) 10,000 adet/gün
Minibüs(şoförlü) (20 adet x 2 gün) 40,000 adet/gün
Minibüs(şoförlü) (5 adet x 1 gün) 5,000 adet/gün
Otobüs(şoförlü) (8 adet x 1 gün) 8,000 adet/gün
Otelbilgilendirme masası (2m x 1m)(1 adet x 3 gün) 3,000 adet/gün
Bilgilendirmemasası personeli 1. vardiya (3 kişi x 3 gün) 9,000 kişi/gün
Bilgilendirmemasası personeli 2. vardiya (3 kişi x 2 gün) 6,000 kişi/gün
Hatlıtelefon makinasi (1 adet x 3 gün) 3,000 adet/gün
Hatlıfaks makinasi (1 adet x 3 gün) 3,000 adet/gün
İnternetbağlantılı bilgisayar (1 adet x 3 gün) 3,000 adet/gün
Suitveya emsali oda (ekstralar dahil) (46 adet x 2 gece) 92,000 adet/gece
Standartoda (51 adet x 2 gece) 102,000 adet/gece
Öğleyemeği (10 Ekim 2012) (70 kişi x 1 gün) 70,000 adet/gün
Akşamyemeği (açık büfe)(10 Ekim 2012) (200 kişi x 1 gün) 200,000 adet/gün
Snackikramı (10 Ekim 2012) (100 kişi x 1 gün) 100,000 adet/gün
Öğleyemeği (11 Ekim 2012) (300 kişi x 1 gün) 300,000 adet/gün
Öğleyemeği (12 Ekim 2012) (360 kişi x 1 gün) 360,000 adet/gün
Çaykahve ve kurabiye ikramı 2 adet (10 Ekim 2012) (70 kişi x 2adet) 140,000 kişi/adet
Çaykahve ve kurabiye ikramı 2 adet (11 Ekim 2012) (360 kişi x 2adet) 720,000 kişi/adet
Çaykahve ve kurabiye ikramı 1 adet (12 Ekim 2012) (360 kişi x 1adet) 360,000 kişi/adet
Şişelenmişiçme suyu (0,5 lt-tüm organizasyon süresince kullanılmaküzere) 2.000,000 adet
Organizasyondagörevli personel kumanyası 450,000 adet
Toplantıbilgilendirme masası (2 m x 1 m) (1 adet x 1 gün) 1,000 adet/gün
Bilgilendirmemasası personeli (3 kişi x 1 gün) 3,000 kişi/gün
İnternetbağlantılı bilgisayar (1 adet x 1 gün) 1,000 adet/gün
Renklilazer yazıcı (1 adet x 1 gün) 1,000 adet/gün
Konferansbilgilendirme ve kayıt masası (2 m x 1 m) (3 adet x 2 gün) 6,000 adet/gün
Bilgilendirmeve kayıt masası personeli (9 kişi x 2 gün) 18,000 kişi/gün
İnternetbağlantılı bilgisayar (3 adet x 2 gün) 6,000 adet/gün
Tarayıcı(1 adet x 2 gün) 2,000 adet/gün
Renklilazer yazıcı (yaka kartı basmaya uygun) (3 adet x 1 gün) 3,000 adet/gün
Banner 3,000 adet
Salon(70 kişilik) (1 adet x 1 gün) 1,000 adet/gün
Simultanetercüme sistemi (1 adet x 1 gün) 1,000 adet/gün
Simultanetercüme kabini (2 adet x 1 gün) 2,000 adet/gün
Sesve kayıt sistemi (1 adet x 1 gün) 1,000 adet/gün
Masamikrofonu (55 adet x 1 gün) 55,000 adet/gün
Projeksiyonsistemi (2 adet x 3 gün) 6,000 adet/gün
İsimlik 59,000 adet
Umasa düzeni (50 kişilik) (1 adet x 1 gün) 1,000 adet/gün
Başkanlıkmasası (9 kişilik) (1 adet x 1 gün) 1,000 adet/gün
TürkBayrağı (masaüstü) 1,000 adet
AKBayrağı (masaüstü) 1,000 adet
Serviselemanı (2 kişi x 1 gün) 2,000 kişi/gün
Perde(2 adet x 3 gün) 6,000 adet/gün
Simültanekulaklık (80 adet x 1 gün) 80,000 adet/gün
Salon(500m2-400 kişilik)(1 adet x 2 gün) 2,000 adet/gün
Sesve kayıt sistemi (1 adet x 2 gün) 2,000 adet/gün
Masamikrofonu (75 adet x 2 gün) 150,000 adet/gün
Pleksiglasisimlik 12,5 cm x 30 cm) 100,000 adet
Umasa düzeni (70 kişilik) (1 adet x 2 gün) 2,000 adet/gün
Başkanlıkmasası (9 kişilik) (1 adet x 2 gün) 2,000 adet/gün
Konferansafişi 1,000 adet
Podyum(1 adet x 2 gün) 2,000 adet/gün
Konuşmakürsüsü (aydınlatmalı) (1 adet x 2 gün) 2,000 adet/gün
AKSekretaryası masası (4 kişilik) (1 adet x 2 gün) 2,000 adet/gün
Uluslararasıgörüşmelere açık telefon (1 adet x 2 gün) 2,000 adet/gün
Sessistemi (1 adet ses kontrol masası ve 8 adet hoparlör) (1 adetx 2 gün) 2,000 adet/gün
Sesve görüntü kaydı 3,000 gün
Headtable kontrol paneli (1 adet x 3 gün) 3,000 adet/gün
Konuşmacısıralama sistemi (1 adet x 3 gün) 3,000 adet/gün
Telsiztelefon (8 adet x 3 gün) 24,000 adet/gün
Işıksistemi (1 adet x 2 gün) 2,000 adet/gün
Görüntüsistemi (1 adet x 2 gün) 2,000 adet/gün
Dizüstü bilgisayar (2 adet x 2 gün) 4,000 adet/gün
LCDTV (82 cm) (8 adet x 2 gün) 16,000 adet/gün
Zamansayacı (1 adet x 2 gün) 2,000 adet/gün
Şifresizkablosuz internet erişimi 3,000 gün
Supervisor(1 kişi x 2 gün) 2,000 kişi/gün
Hostes(8 kişi x 2 gün) 16,000 kişi/gün
Serviselemanı (10 kişi x 2 gün) 20,000 kişi/gün
Seskayıt Elemanı (1 kişi x 2 gün) 2,000 kişi/gün
Teknisyen(2 kişi x 2 gün) 4,000 kişi/gün
İngilizcebilen görüntü teknisyeni (1 kişi x 2 gün) 2,000 kişi/gün
Simültanetercüme sistemi (1 adet x 2 gün) 2,000 adet/gün
Simültanetercüme kabini (6 adet x 2 gün) 12,000 adet/gün
Simültanekulaklık (360 adet x 2 gün) 720,000 adet/gün
Seskaydı deşifresi 1,000 adet
TürkBayrağı (2x3 m) 1,000 adet
AKBayrağı (2x3 m) 1,000 adet
Çiçeklendirme(masa çiçeği) (20 adet x 2 gün) 40,000 adet/gün
Çiçeklendirme(Büyük boy sepet) (4 adet x 2 gün) 8,000 adet/gün
Çalışmabürosu (en az 30 m2) (3 adet x 3 gün) 9,000 adet/gün
Toplantımasası (6 kişilik) (3 adet x 3 gün) 9,000 adet
Çalışmamasaları (6 adet x 3 gün) 18,000 adet
Çalışmakoltukları (24 adet x 3 gün) 72,000 adet
İnternetbağlantılı dizüstü bilgisayar (9 adet x 3 gün) 27,000 adet
Lazeryazıcı (6 adet x 3 gün) 18,000 adet
Uluslararasıgörüşmelere açık telefon (3 adet x 3 gün) 9,000 adet
A-4beslemeli faks makinası (3 adet x 3 gün) 9,000 adet
Yüksekbaskı kapasiteli fotokopi cihazı (3 adet x 3 gün) 9,000 adet
Çalışmabürosu personeli (2 kişi x 3 gün) 6,000 kişi
Çalışmabürosu (en az 30 m2) (1 adet x 2 gün) 2,000 adet
Sınırsızinternet bağlantılı dizüstü bilgisayar (10 adet x 2 gün) 20,000 adet
Renklilazer yazıcı (5 adet x 2 gün) 10,000 adet
Tarayıcı(1 adet x 2 gün) 2,000 adet
Yüksekbaskı kapasiteli fotokopi cihazı (1 adet x 2 gün) 2,000 adet
Sınırsızkablosuz internet hizmeti (otelde) (1 adet x 3 gün) 3,000 adet
Çalışmamasası (10 kişilik) (1 adet x 2 gün) 2,000 adet
İkiligörüşme odası (30 m2) (4 adet x 2 gün) 8,000 adet
Toplantımasası (10 kişilik) (4 adet x 2 gün) 8,000 adet
Çalışmakoltuğu (40 adet x 2 gün) 80,000 adet
Sandalye(16 adet x 2 gün) 32,000 adet
Serviselemanı (4 kişi x 2 gün) 8,000 kişi/gün
Sıcakve soğuk içecekler ile kuru pasta ikramı (4 adet x 2 gün) 8,000 adet/gün
Podyum(1 adet x 1 gün) 1,000 adet/gün
Arkaplan (fon) 1,000 adet
Fotoğrafçekimi 1,000 gün
Yeretiketi 48,000 adet
Fotoğrafçı(1 kişi x 1 gün) 1,000 kişi/gün
Logotasarımı 1,000 adet
Banner 1,000 adet
Yönlendirmelevhası A3 4,000 adet
Yönlendirmelevhası A4 6,000 adet
Sahnearkası dekoru (Backdrop, 50 m2) 1,000 adet
Kırlangıçafiş(150 cm x 400 cm) 2,000 adet
Araçkartı (A4) 28,000 adet
Araçkartı (A5) 75,000 adet
Araçtanıtma panosu (A5) 75,000 adet
Araçtanıtma panosu (A4) 28,000 adet
Yakakartı ve askılık 1.000,000 adet
Brandaafiş (12 m2) 2,000 adet
Kağıtafiş (A2 ebadında, renkli) 10,000 adet
Baskılıtükenmez kalem 400,000 adet
Bloknot(spiralli, A5-100 yapraklı ) 400,000 adet
SlimUSB Bellek (4 GB) 400,000 adet
Konferansçantası 400,000 adet
Basıntoplantısı salonu (50 kişilik) (1 adet x 1 gün) 1,000 adet/gün
Platform(1 adet x 1 gün) 1,000 adet/gün
Kürsü(2 adet x 1 gün) 2,000 adet/gün
Arkapano (30 m2) 1,000 adet
Simültanetercüme sistemi (1 adet x 1 gün) 1,000 adet/gün
Simültanetercüme kabini (2 adet x 1 gün) 2,000 adet/gün
Simültanekulaklık (50 adet x 1 gün) 50,000 adet/gün
Tercüman(Türkçe-İngilizce) (2 kişi x 1 gün) 2,000 kişi/gün
Ayaklıyönlendirme levhası (4 adet x 1 gün) 4,000 adet/gün
Basınmerkezi (30 m2) (1 adet x 2 gün) 2,000 adet/gün
İnternetbağlantılı bilgisayar (4 adet x 2 gün) 8,000 adet/gün
Lazeryazıcı (4 adet x 2 gün) 8,000 adet/gün
Hatlıfaks cihazı (1 adet x 2 gün) 2,000 adet/gün
Basınmikseri (1 adet x 2 gün) 2,000 adet/gün
Yemekliboğaz turu veya alternatif akşam yemeği (360 kişi x 1 adet) 360,000 kişi/adet
GenelRaportör (1 kişi x 2 gün) 2,000 kişi/gün
Moderatör(1 kişi x 2 gün) 2,000 kişi/gün
Sunucu(1 kişi x 2 gün) 2,000 kişi/gün
Anakonuşmacı (1 kişi x 2 gün) 2,000 kişi/gün
Ulaşımgideri (genel raportör, sunucu, ana konuşmacı ve moderatör) 4,000 adet
Emanethizmeti (12 Ekim 2012) 1,000 gün
Kumanya(öğle) (109 adet x 2 gün) 218,000 adet/gün
Kumanya(akşam) (109 adet x 2 gün) 218,000 adet/gün
Tamteçhizatlı ambulans (1 adet x 3 gün) 3,000 adet/gün
Yemeksalonu dekorasyonu 4,000 adet
20cm x 20 cm ebadında el dekoru çerçeveli karo duvar panosu 50,000 adet
Elyapımı 17 cm'lik porselen el dekoru duvar tabağı 350,000 adet
Telsiz(20 adet x 3 gün) 60,000 adet/gün
Fotokopikağıdı (paket) 30,000 adet
Tükenmezkalem (siyah) 150,000 adet
Bloknot(A5,50 yapraklı) 150,000 adet
Seloteyp(küçük boy) 10,000 adet
Yapıştırıcı 10,000 adet
USBBellek (4 GB) 6,000 adet
Delgeç 10,000 adet
Telzımba 10,000 adet
Zımbateli 10,000 kutu
Telzımba açacağı 6,000 adet
Post-it(orta boy) 20,000 adet
Kağıtmakası 6,000 adet
Plastikdosya 50,000 adet
Poşetdosya 100,000 adet
CDKalemi 6,000 adet
Kendindenyapışkan etiket (100'lük) 3,000 kutu
CD(50'lik) 3,000 kutu
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.