2012/80336 - Pancar Analiz Laboratuvarı Ve Atık Su Arıtım Tesisi İşletilmesi Hizmetinin Yürütülmesi İşi İhale Edilecektir

İhale No 2012/80336
Sektör Laboratuvar ve Ölçüm Cihazları
İdare Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Erzurum
İşin İli Erzurum
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 11 Temmuz 2012 14:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 PANCAR ANALİZ LABORATUARI VE ATIKSU ARITIM TESİSİ İŞLETİLMESİ HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız Pancar Analiz Laboratuarı ve Atık su arıtım tesisi işletilmesi Hizmetinin yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası                      :  2012/80336
1 - İdarenin                                  
a) Adresi                                       :  Yeni Mah. E80 Karayolu Sok No: 114 AZİZİYE/ ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası         :  0 442 631 38 46/ 0442 631 30 24
c) Elektronik posta adresi (varsa) :  erzurumseker@turkseker.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin            
a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamız Pancar Analiz Laboratuarı ve   Atık su arıtım tesisi işletilmesi Hizmetinin Yürütülmesi işi,
                                                         - Pancar Analiz Laboratuarı Asgari ücret karşılığı 12 İşçi.
                                                         - Atık su arıtım tesisi  
                                                         1 Çevre Mühendisi Asgari ücretin % 50 fazlası
                                                         11 Asgari ücret karşılığı Düz İşçi 
b) Yapılacağı yer                          :  Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü
c) İşin süresi                                 :  - Pancar Analiz Laboratuarı             2 Ay 5 Gün
                                                         - Atık su arıtım tesisi                        2 Ay 15 Gün, 
3 - İhalenin                                  
a) Yapılacağı yer                           :  Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati                           :  11.07.2012    Saat : 14.30
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, 11.07.2012 tarih Saat 14.30’e kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı  sonucu bulunan toplam bedel  üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.
10 - İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
11 - İş bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.
5359/1-1

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi