2012/79713 - Sabit Ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin İşletilmesi, Bakım Ve Onarımı İşi Yaptırılacaktır

İhale No 2012/79713
Sektör Sanayi ve Tarım Makineleri
İdare Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Erzurum
İşin İli Erzurum
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 9 Temmuz 2012 14:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 SABİT VE SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2012/2013 Yılı Kampanya dönemi Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin İşletilmesi, Bakım ve Onarımı hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası*                    :  2012/79713
1 - İdarenin                                  
a) Adresi                                       :  Yeni Mah. E 80 Karayolu Sok. No: 114 AZİZİYE/ ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası         :  0 442 631 38 46/ 0442 631 30 24
c) Elektronik posta adresi (varsa) :
2 - İhale konusu hizmetin            
a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin İşletilmesi, bakım ve Onarımı ± % 20 toleranslı 399.650 ton Pancar boşaltılması.
b) Yapılacağı yer                          :  Erzurum Şeker Fabrikası ve Ziraat Bölge Şeflikleri
 
Bölge Adı
Kantar Adı
Makine Tipi
Tolerans
2012 Yılında Boşaltılacak tahmini pancar Ton
Fabrika
Fabrika
Elektrik tahrikli
± % 20 Tolerans
240.000
Çayırlı
Balıklı
Dizel tahrikli
± % 20 Tolerans
18.500
Çayırlı
Çayırlı
Dizel tahrikli
± % 20 Tolerans
31.500
 
Zige
Dizel tahrikli
± % 20 Tolerans
20.000
Hasankale
Altınbaşak
Dizel tahrikli
± % 20 Tolerans
21.700
 
Yağan
Dizel tahrikli
± % 20 Tolerans
21.450
Mercan
Mercan
Dizel tahrikli
± % 20 Tolerans
30.000
 
Altunkent
Dizel tahrikli
± % 20 Tolerans
16.500
 
c) İşin süresi                                 :  Taşra kantarları 55 (Ellibeş) Takvim gün, Fabrika Merkez Bölge 70 (Yetmiş) takvim günüdür.
3 - İhalenin                                  
a) Yapılacağı yer                           :  Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası
b) Tarihi ve saati                           :  09.07.2012 Saat: 14:30
4 - İhale, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Yeni Mah. E80 Karayolu Sok No: 114 AZİZİYE/ERZURUM adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 09/07/2012 tarihi, saat 14:30’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.
12 - İdarenin İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.
5360/1-1

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.