2012/82876 - Sahil Şeridi Çevre Düzenlemesi Yaptırılacaktır

İhale No 2012/82876
Sektör İnşaat, Peyzaj, Taahhüt
İdare ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Çanakkale
İşin İli Çanakkale
Yayın Tarihi 24 Ağustos 2015
İhale Tarihi 24 Temmuz 2012 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


SAHİL ŞERİDİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPTIRILACAKTIR
Ça na kka le B elediy e si F en İş leri M üdürlüğ ü
Barbaros Mahallesi Yeni Kordon Sahil Şeridi Çevre Düzenlemesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2012/82876
1-İda re nin
a) Adresi : Namıkkemal Mah.Köprübaşı Cad.Belediye Binası Kat:3 Çanakkale
b) Telefon ve faks numarası : 286 2160012 - 286 2160012
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@canakkale.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu y a pı m i şin in
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Barbaros Mahallesi Yeni Kordon Sahil Şeridi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Namıkkemal Mah.Köprübaşı Cad.Belediye Binası Kat:3 Destek
Hizmetleri Çanakkale
b) Tarihi ve saati : 24.07.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili
Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. b) Teknik Personel:
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 Şantiye Şefi İnşaat mühendisi veya Mimar 3 yıl deneyimli
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
AV.Grup: Karayolu Işleri (Altyapı+Üstyapı) işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş Deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak sureti ile ihaleye girecek istekliler için, İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümleri benzer işlere denk sayılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Namıkkemal
Mah.Köprübaşı Cad.Belediye Binası Kat:3 Destek Hizmetleri Çanakkale adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Namıkkemal Mah.Köprübaşı Cad.Belediye Binası Kat:3 Destek Hizmetleri Çanakkale adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Cetvel Adı Miktar Birim
40x60x4cm.Eb. Bergama veya Ezine Gri Renkte Bir Yüzü Yakılmış GranitPlak Taş ile Döşeme Kaplaması Yapılması (Nakliye Dahil) 9.575,190 M2
8/10cmEb. 1. Sınıf Kırma Bazalt Küp Taşlar ile (Kuru veya IslakHarçlı) Döşeme Kaplaması Yapılması (Nakliye Dahil) 1.263,290 M2
40x60x4cm.Eb. Kırmızı Renkte Bir Yüzü Kumlamalı Mermer Plak Taş ileDöşeme Kaplaması Yapılması (Nakliye Dahil) 185,680 M2
40x60x4cm.Eb. Mavi Renkte Bir Yüzü Kumlamalı Mermer Plak Taş ile DöşemeKaplaması Yapılması (Nakliye Dahil) 147,600 M2
40x60x4cm.Eb. Beyaz Renkte Bir Yüzü Kumlamalı Mermer Plak Taş ile DöşemeKaplaması Yapılması (Nakliye Dahil) 86,400 M2
10/20/10cmEb. 1. Sınıf Kırma Granit (3 Sıra) ve 8/10 Eb. Kırma BazaltTaşlarla (1 Sıra) Dekoratif Örme Duvar Yapılması (NakliyeDahil) 419,210 M2
4x9cmEb. 1. Sınıf Vakumlu Emprenye Sarı Çamdan 60cm'de Bir Merteklive Alın Lambirili Ahşap Oturak Kaplaması Yapılması (NakliyeDahil) 272,880 M2
40x60x4cm.Eb. Bergama veya Ezine Gri Renkte Granit Plak Taştan EngelliTakip Taşı Yapılması ve Döşenmesi (Nakliye Dahil) 270,260 M2
7,60x7,60mtEb. Alana 2cm Kalınlığında Water Jet Kesim Motifli MermerKaplama Döşeme Yapılması (Nakliye Dahil) 1,000 AD
9,60x9,60mtEb. Alana 2cm Kalınlığında Water Jet Kesim Motifli MermerKaplama Döşeme Yapılması (Nakliye Dahil) 1,000 AD
2x30x60cmEb. Bergama veya Ezine Gri Renkte Granit Plak Taşlarla Duvar veHarpuşta Kaplaması (Nakliye Dahil) Yapılması 173,910 M2
8/10cmEb. 1. Sınıf Kırma Bazalt Taşlarla Desenli (%10), Bazalt KumuDolgulu Granit Küptaş Yol Kaplaması Yapılması (Nakliye Dahil) 579,000 M2
C16Hazır Beton Dökülmesi 2.003,940 M3
NervürlüÇelik Hasırın (Q131/131) Alınması ve Yerine Konması.(Nakliye Dahil) 26,850 TON
4/6cmEb. 1. Sınıf Kırma Bazalt Küp Taşlarla Bazalt Kumu DolguluDöşenme Kaplaması Yapılması (Nakliye Dahil) 61,120 M2
AhşaptanYapılan Seri Beton Kalıbı 761,510 M2
15cmKalınlığında Stabilize Saha Dolgusu Yapılması veSıkıştırılması (Nakliye Dahil) 2.003,940 M3
UzaktanKumanda ve Zaman Kontrollü, Otomatik Hidrolik Sistemli, EmniyetFotoselli Bulunan, Gömme Tip Silindirik Yol Bariyerleri Yapılması 4,000 AD
DüzYüzeyli B.A. Kalıbı Yapılması 55,310 M2
15x15x50cmEb. Bergama veya Ezine Gri Renkte Kenarları Pahlı ve DekoratifDerz Bantlı Granit Yol Sınır Elemanı Yapılması (NakliyeDahil) 50,000 AD
ElektrostatikToz Boyalı, Mat veya Parlak Renkli Alüminyum ProfillerdenMerdiven Korkuluğu Yapılması 38,600 M2
40x60x6cm.Eb. Koyu Pembe Renkte Bir Yüzü Mucartalı Andezit Plak Taş ileDöşeme Kaplaması Yapılması (Nakliye Dahil) 810,680 M2
4"Çelik Borudan Voleybol File Direği Yapılması ve Tespiti 125,660 KG
BirbirineGeçmeli Ahşap Kompozit Plastik Malzemeden İmal, KaymayıÖnleyici Girintili Yüzeyli, Her Renkte Teras (Deck) KaplamaYapılması 21,870 M2
Demirİmalatın 2 Kat Antipas, 2 Kat Sentetik (Yağlı) Boya ileBoyanması 3,500 M2
YatayDelikli Fabrika Tuğlası (19x19x13,5cm) ile 250 Doz ÇimentoHarçlı Yarım Tuğla Duvar Yapılması (Nakliye Dahil) 8,280 M2
1,35x1,35mEb. Galv. Çelik Taş., EPS Yalıtımlı, PVC Kaplama, KompozitMalz, Hazır Üretim WC Kabini Alınm. ve Montajı. (NakliyeDahil) 2,000 AD
1,35x1,35mEb. Galv. Çelik Taş., EPS Yalıtımlı, PVC Kaplama, KompozitMalz, Hazır Üretim Soyunma Kabini Alınm. ve Montajı. (NakliyeDahil) 4,000 AD
2,10x2,10mEb. Galv. Çelik Taş., EPS Yalıtımlı, PVC Kaplama, KompozitMalz, Hazır Üretim Engelli WC Kabini Alınm. ve Montajı.(Nakliye Dahil) 1,000 AD
EğriYüzlü B.A. Kalıbı Yapılması 2,760 M2
Ø8-Ø12mm Nervürlü Beton Çelik Çubuğu, Çubukların Kesilmesi,Bükülmesi ve Yerine Konulması 0,900 TON
Ø14-Ø28mm Nervürlü Beton Çelik Çubuğu, Çubukların Kesilmesi,Bükülmesi ve Yerine Konulması 0,080 TON
TekKumandalı, Duvardan Çıkışlı Kromajlı Duş Bataryası, SıvaAltı 4,000 AD
KromajlıAnkastre Duş Başlığı 4,000 AD
CamEmaye ve Benzeri Mozayiklerle Kaplama Yapılması 2,890 M2
YereGömme Renkli Kompozit Plastikten Kilitli Kapaklı Hazır SulamaHortumu Muhafaza Kabı Alınması ve Montajı 8,000 AD
FitnessGrubu Yürüyüş Aleti Alınması ve Montajı (Nakliye Dahil) 1,000 AD
FitnessGrubu Karın Sırt Kasları Çalıştırma Aleti Alınması veMontajı (Nakliye Dahil) 1,000 AD
FitnessGrubu İç ve Dış Bacak Kaslarını Çalıştırma AletiAlınması ve Montajı (Nakliye Dahil) 1,000 AD
FitnessGrubu Bacak Güçlendirme ve İtme Aleti Alınması ve Montajı(Nakliye Dahil) 1,000 AD
FitnessGrubu Kol Esnetme Aleti Alınması ve Montajı (Nakliye Dahil) 1,000 AD
FitnessGrubu Bacak Esnetme Aleti Alınması ve Montajı (Nakliye Dahil) 1,000 AD
FitnessGrubu Barfiks Aleti Alınması ve Montajı (Nakliye Dahil) 1,000 AD
FitnessGrubu Bisiklet ve Step Aleti Alınması ve Montajı (NakliyeDahil) 1,000 AD
FitnessGrubu Bel Esnetme Aleti Alınması ve Montajı (Nakliye Dahil) 1,000 AD
0-6Yaş Çocuklara Uygun İki Kuleli Ağ Tırmanmalı Ahşap OyunGrubu Alınması ve Montajı (Nakliye Dahil) 1,000 AD
Tijliİğde Alınması ve Dikimi Yapılması (Nakliye Dahil) 18,000 AD
KırmızıÇınar Yapraklı Akçaağaç Alınması ve Dikimi Yapılması(Nakliye Dahil) 18,000 AD
FlamingoAkçaağaç Alınması ve Dikimi Yapılması (Nakliye Dahil) 23,000 AD
LeylandiAlınması ve Dikimi Yapılması (Nakliye Dahil) 9,000 AD
HercaiMenekşe Alınması ve Dikimi Yapılması (Nakliye Dahil) 1.080,000 AD
Demirve Alüminyum Döküm Etanş Tablo (0,20m²) 2,000 AD
3x40A'eKadar Kompakt Şalter 2,000 AD
3x63A'eKadar Kompakt Şalter 3,000 AD
3x63A'e Kadar Koruyucusuz Kontaktör 2,000 AD
AydınlatmaKontrolünde Kullanılan Zaman Rölesi 2,000 AD
2x25A30mA Kaçak Akım Koruma Şalteri 36,000 AD
4x25A30mA Kaçak Akım Koruma Şalteri 1,000 AD
4x25A300mA Kaçak Akım Koruma Şalteri 1,000 AD
4x63A300mA Kaçak Akım Koruma Şalteri 2,000 AD
16A'eKadar Anahtarlı Otomatik Sigorta 139,000 AD
3x16A'eKadar Anahtarlı Otomatik Sigorta 2,000 AD
3Fazlı Aktif Elektronik Sayaç 3x230/400V 3x10-60A 3,000 AD
1x35mm²Bakır Topraklama İletkeni 570,000 MT
2x1,5NYYKablo 570,000 MT
3x1,5NYYKablo 564,000 MT
3x50+25NYYKablo 4,000 MT
4x10NYYKablo 4,000 MT
4x6NYYKablo 1.608,000 MT
4x2,5NYYKablo 213,000 MT
f26-37 mm Boş Boru Döşenmesi 570,000 MT
Transformatörve Montajı 24/220-110 V. 100 VA. 18,000 AD
f50 mm 6ATM PE 100 İçme Suyu Borusu 1.821,000 MT
ÇubukGalvaniz Topraklama Elektrotu 73,000 AD
A.G.Saha Dağıtım Kutusu (Galvanizli ölçü ve dağıtımpanosu-155x100x35) 2,000 AD
Duvaramontaj aparatı ile birlikte 70W metal halide ampullü asimetrikikincil reflektörlü yaya yolu armatürü 32,000 AD
100Wsodyum buharlı ampullü dekoratif sokak aydınlatma armatürü 32,000 AD
h=7mDirek (üzerine YK-76 ve YK-77 aydınlatma armatürlerininbirlikte monte edilebileceği özellikte - siyah renkli) 32,000 AD
h=5mDirekli 70W Metal Halide Ampullü Simetrik İkincil ReflektörlüYürüyüş Yolu Armatürü 36,000 AD
h=8mDirekli, 3 Armatür Montajı için Konsollu 250W Metal HalideAmpullü Asimetrik Reflektörlü Voleybol Sahası AydınlatmaArmatürü 2,000 AD
18WPower Ledli Dikdörgen Yere Gömme Heykel Aydınlatma Armatürü 8,000 AD
10x10Taş Led Armatür 216,000 AD

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.