2012/81693 - Sarf Malzeme Satın Alınacaktır

İhale No 2012/81693
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli İzmir
İşin İli İzmir
Yayın Tarihi 24 Ağustos 2015
İhale Tarihi 24 Temmuz 2012 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
İz mir H a l k Sa ğ lığ ı M üdürlü ğ ü
131 Kalem Muhtelif Sarf Malzemeler alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/81693
1-İda re nin
a) Adresi : Hürriyet Bulvarı No:1 35210 Konak Izmir
b) Telefon ve faks numarası : 2324418111 - 2324020143
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@ihsm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Halk Sağlığı Laboratuarı (Mülga;Hıfzıssıhha Enstitüsü)
c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar bölümler halinde teslim alınacaktır. Ancak İdarenin malzeme isteği firmaya tebliğ tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde firma malzemeyi idareye teslim etmek zorundadır.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Hürriyet Bulvarı No:1 Alsancak-
Konak/İzmir
b) Tarihi ve saati : 24.07.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul
edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından İstekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından İstekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
d) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından İstekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli
Malı Belgesi,
e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve İsteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İsteklinin imalatçı olduğu, yukarıdaki belgelerden biri ile tevsik edilir.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
a) İstekliler, ithalatçı veya üretici ise teklif ettikleri Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğuna dair belgeyi ve ürün numaralarını (teklif edilen ürün ile ilgili barkod) gösterir belgeleri ihale teklif dosyalarında sunmalıdır.
İstekliler, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ürünlerin, ithalatçı veya üreticisinin bayii ise bu firmaların bayiiliklerini kanıtlayıcı belgeyi ve ürün numaralarını (barkod) ihale teklif dosyalarında sunmalıdır.
T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olup Sağlık Bakanlığı tarafından "onaylıdır" ibaresi bulunmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır.
İhale listesinde olup (Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2010/4 sayılı duyurusu kapsamında (TİTUBB) kaydı gerekmeyen malzemeler) Tıbbi cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için yukarıdaki şartlar aranmaz.
b) Ekap teklif sunma Yazısı: Tıbbi cihaz Alımı kapsamında olan bu ihalede; İstekliler tarafından teklifler, http:www.huap.org.tr/ubb/sayfasında erişime sunulan İBY (İhale Bildirim Yazılımı) EKAP programı ile hazırlanacaktır. Oluşan "teklif.xml" dosyası CD halinde ihale teklif dosyası içerisinde sunulmalıdır.
c) T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olmayan kalemler için Uluslararası kabul
görmüş standart belgelerinden hangisine sahipse (örneğin yerli üretim ise TSE veya TSEK ;yabancı bir üretim ise CE ,ISO; EPA; DIN;TÜV;UL;NIST gibi) ona ait belge gösterilmeli, gösterilen belge ilgili ürüne ait kalite belgesi olmalıdır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve özel sektörde yapılmış Tıbbi ve Laboratuvar Sarf malzemesi, cihaz sarf ve yedek parçası veya ihale konusu malzemelere ait satışları benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler (Satınalma) Birimi 1.kat Hürriyet Bulvarı No:1 Alsancak-Konak/İzmir adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler,
posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C.Ziraat Bankası Efes/İzmir Şubesi İBAN NO:TR930001001333604835085001 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç
ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler , Satınalma Birimi 1.kat Hürriyet Bulvarı No:1 Alsancak-Konak/İzmir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
Endotoksin- Lal (Limulus Amebosit Lisat) Pyrosate test kiti 150,000 test
Staphylococcal Enterotoksin test kiti 300,000 test
TergitolTTC Agar besiyeri seti (plakta) 3.000,000 adet
Enterococcoselagar (plakta) 300,000 adet
LaurylSulfate Tryptose Broth (10 ml.lik durheimli kapaklı tüplerde ) 1.000,000 adet
Fraserbroth hazır besiyeri ( 10 ml ) 300,000 adet
ListeriaÖn Zenginleştirme Broth (Half Fraser Broth) hazır besiyeri (225 ml ) 300,000 adet
Indoxy-Beta-D-Glucoside1 g/fl 3,000 flakon
Acetamide(CH3CONH2) 100,000 gr
Sodyummolybdate (Na2MoO4.2H2O) 100,000 gr
IronSulfate Heptahydrate (FeSO4.7H2O) 250,000 gr
di-Sodiumhydrogen phosphate anhydrous (Na2HPO4) 1,000 kg
Thioglycolicacid Sodium Salt 250,000 gr
Oxbile dried pure (Oxgall ) 500,000 gr
OksidazStick/Strip 300,000 test
Tekkullanımlık steril 2 ml serolojik pipet 5.000,000 adet
Tekkullanımlık steril 5 ml serolojik pipet 3.000,000 adet
Tekkullanımlık steril öze 10 µl 10.000,000 adet
Tekkullanımlık steril L- baget 1.000,000 adet
McFarland Cihazı için Kalibrasyon sıvısı seti 1,000 adet
pHmetre kalibrasyon doğrulaması için Tampon solüsyon seti (pH4.01;pH 7.01; pH 10.01) 1,000 adet
Kuruısı kimyasal indikatör 250,000 adet
CamTüp için aluminyum kapak (16 mm.lik tüplere uygun) 1.000,000 adet
Serolojikcam tüp (16 mm.lik) 1.000,000 adet
1lt’lik geniş ağızlı cam balon 20,000 adet
Camkavanoz ( 370 ml ) 500,000 adet
BunzenBek 10,000 adet
AnaerobicCatalyst 20,000 adet
ŞeffafNaylon Torba (2 kg.lık) 15,000 paket
Geridönüşümsüz,kahverengi, steril, PET Su Numunesi Şişesi (1lt.lik-Na2SO4‘lı) 10.000,000 adet
Sacayak 2,000 adet
Piset(Kalın uçlu) 3,000 adet
Tozmaskesi 300,000 adet
Yanmaz,ısı geçirmez eldiven 3,000 çift
Steril,dönüşümsüz Petri Plak (90 mm.lik) 30.000,000 adet
Steril,dönüşümsüz Petri Plak (60 mm.lik) 20.000,000 adet
Süzgeçkağıdı 10,000 paket
Disposablesteril enjektör 50 ml 1.000,000 adet
Enjektörucu steril filtre 0.20 µm 500,000 adet
Hacimayarlı, tek kanallı mikropipet 5,0-50 µl 1,000 adet
Hacimayarlı, tek kanallı mikropipet 20-200 µl 1,000 adet
Hacimayarlı, tek kanallı mikropipet 100-1000 µL 1,000 adet
Hidrofobikpolipropilen, bariyerli steril pipet ucu, steril kutuda 5-50 µl 2.000,000 adet
Hidrofobikpolipropilen, bariyerli steril pipet ucu, steril kutuda 20-200 µl 2.000,000 adet
Polipropilen,vidalı kapaklı Sanrifüj Tüpü 1.000,000 adet
Şişebaşı Dispenser ( 1 - 10 ml ) PTFE ince borulu dağıtımaparatlı 2,000 adet
Şişebaşı Dispenser ( 5 - 25 ml ) PTFE ince borulu dağıtımaparatlı 2,000 adet
Şişebaşı dispenser (5-50 mL) 1,000 adet
RulopH kağıdı 2,000 adet
MembranFiltre Type HA 0.2 µm 2.000,000 adet
Vakumpompasını motor koruyucu filtre 50,000 adet
NovobiocinSelective Supplement 10 Vials(500 ml)/pk 10,000 paket
SalmonellaSelective Supplement 10 Vials(500 ml)/pk 4,000 paket
SalmonellaChromogenic Agar Base (500 g/pk ) 2,000 paket
Analbant 2.500,000 adet
Ambervial 120,000 paket
Armudicam balon 100 ml.lik 30,000 adet
Erlenmayer 30,000 adet
Chlorinatedpesticide mix (1000 µg/ml in Methyl-tert butyl ether) 1 ml.likambalajda (3*1 ml) 3,000 adet
N-Methyl Carbamoyl oximes & N-Methyl (0,1 mg/ml in Acetonitrile) 1 ml.lik ambalajda (6*1 ml) 6,000 adet
Acrylamide5 gr.lık ambalajda 1,000 adet
Aseton(pestanal) 50,000 litre
Methanol(HPLC saflıkta) 80,000 litre
C18Kartuş 5.000,000 adet
SodyumSulfate 20,000 kg
EtilAsetat (HPLC saflıkta) 60,000 litre
Methanesulfonicacid (CH3SO3H) 100,000 ml
Ammoniumformate (HCO2NH4) 25,000 g
EPAMethod 502.1& 502.2 VOC Mix8 (2000 µg/mL metanolde) (ml)(M-502C-08) AccuStandart veya eşdeğeri 2,000 adet
EPAMethod 502.1& 502.2 VOC Mix7 (2000 µg/mL metanolde) (ml)(M-502C-07) AccuStandart veya eşdeğeri 2,000 adet
EPAMethod 501 Trihalomethane Calibration standard (0,2 mg/mLmetanolde) (Cat.no:M-501-PAK) (5*1 mL/paket) AccuStandart veyaeşdeğeri 2,000 paket
TrihalomethaneCalibration mix (2 mg/mL metanolde) (Cat.no:THM501-1JM)(1*1 mL)ChemService veya eşdeğeri) 1,000 adet
İnternalStandard Fluorobenzene (2 mg/mL methanolde)(Cat.no:M-524-IS-2-PAK) (5*1 mL/paket) AccuStandart veya eşdeğeri 1,000 paket
EPAMethod 502.2 Volatile Organic Compounds (0,2 mg/mL metanolde)(Cat.no:M-502) (1*1 mL) AccuStandart veya eşdeğeri 1,000 adet
AIM40 mL Septum (Kapak) (100 adet/paket) 50,000 paket
VialKit; 1,5 mL Polypropylene vial ile kapak&Septa (100adet/paket) 50,000 paket
VialKit; 4 mL vial ile kapağı (100 adet/paket) 4,000 paket
VialKit; 10 mL vial ile kapağı (100 adet/paket) 4,000 paket
Yumuşatmasistemi için tuz (25 kg/paket) 20,000 paket
SiyanürDistillation Apparatus Set (Cat.No.2265300) 2,000 adet
50mL.likVida kapaklı dereceli konik etekli test tüpü) (FalconTüp) 3.000,000 adet
1L.lik Konik cam ayırma balonu (Isolab veya eşdeğeri) 30,000 adet
Amberrenkli çift musluklu 50 mL.lik cam büret 2 L.lik numune şişesiile birlikte (Isolab veya eşdeğeri) 1,000 adet
Amberrenkli çift musluklu 25 mL.lik cam büret 2 L.lik numune şişesiile birlikte (Isolab veya eşdeğeri) 2,000 adet
Glassfunnel (Sartorius marka süzme aparatı yedek parçası)Askıdakatı madde analizi için) 1,000 adet
Vitono-ring filter , (Sartorius marka süzme aparatı yedekparçası)Askıda katı madde analizi için) 2,000 adet
Spor(konik 50 mL.lik tüp koymak için) 4,000 adet
Muslinkumaş (Yağ gres analizi için) 10,000 metre
İzotonikSodyum Klorür İntravenöz İnfüzton için solüsyon (göz duşuseti için) 2,000 adet
Benzen%99,8 saflıkta Cat.no:101768 Merck veya Sigma Aldrich Cat.no:156302 veya eşdeğeri 15,000 litre
Asetikasit (Glasiyel) %100 saflıkta (CH3COOH) Cat.no:27225 SigmaAldrich veya eşdeğeri 10,000 litre
ÇinkoAsetat Zn %99,5 saflıkta (CH3COO)2.2H2O Cat.no:108802 Merck veyaeşdeğeri 3,000 kg
Kloroform(puriss) en az %99 saflıkta CHCl3 Cat.no: 24216 Sigma Aldrichveya eşdeğeri 15,000 litre
O-TolidineCat.no:3501 practical grade veya T 8533 %97 saflıkta Powder SigmaAldrich-T veya eşdeğeri (Toz halde olacak) 50,000 gr
MagnezyumKlorür (MgCl2)en az %99 saflıkta Cat.no: 13153 Sigma Aldrichveya eşdeğeri (Toz kimyasal olarak) 5,000 kg
CyaniVer3 Cyanide Reag.(100/pk) Cat no: 14039-69 Hach veya eşdeğeri 10,000 paket
CyaniVer4 Cyanide Reag.(100/pk) Cat no: 14040-99 Hach veya eşdeğeri 10,000 paket
CyaniVer5 Cyanide Reag.(100/pk) Cat no: 14041-69 Hach veya eşdeğeri 10,000 paket
FerrousIron Reagent Powder Pillows (100 ad/pk) Cat no: 1037-69 Hach veyaeşdeğeri 2,000 paket
PhosVer3 Phosphate Reagent 100 ad/pk Cat no: 2125-99 Hach veya eşdeğeri 2,000 paket
ChromoVer,Chromium Reagent (100/pk) Cat no: 12066-99 Hach veya eşdeğeri 2,000 paket
DigestionSolution for COD (0-15000 ppm) Cat no: 24159-25 Hach veya eşdeğeri 6,000 paket
Test’NTube AmVer Low Range Ammonia (0-2,5 mg/L) Reagent Set; 26045-45 Lot: A8129 Hach veya eşdeğeri 1,000 paket
2-Tiobarbutirikasit 50,000 gr
Amonyumasetat 1,000 kg
Asetikasit 10,000 litre
Benzol 2,500 litre
Hidroklorikasit 10,000 litre
İsooktan 5,000 litre
Kloroform 2,500 litre
Metanol 20,000 litre
Petroleteri 15,000 litre
Çinkoçubuk 2,000 kg
Kadmiyumsülfat 500,000 gr
SodyumMetabisülfit (500 gr) 2,000 adet
Tetrahidrofuran 5,000 litre
Nitrikasit 1,000 litre
Aluminyumfolyo 10,000 adet
Etiket 2,000 paket
Teflondüz spatula 5,000 adet
Teflonkaşıklı spatül 5,000 adet
Teflonpens 3,000 adet
LC 126 Multimedia Cartridge Pack Type 1 2,000 adet
LC 117 DI Cartridge 4,000 adet
LC 131 Reverse Osmosis Cartridge 1,000 adet
LC 101 Pretreatment (Adsorbsion) Cartridge 1,000 adet
Dezenfeksiyon ( Klor ) Tableti 1.000,000 adet
Steril Enjektör 50 ml. 50,000 adet
LaboratuvarTipi Çalar Saat 2,000 adet
Adenovirus Latex Aglütinasyon Kiti 20,000 test
AntiHIV Microelisa Kiti 384,000 test
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.