2016/605687 - Sulama İşi Alt Yapısı Yaptırılacaktır

İhale No 2016/605687
Sektör İnşaat, Peyzaj, Taahhüt
İdare DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Şikayet Bedeli 10.118,00 TL
Yaklaşık Bedel 2.248.663 ile 16.864.973 TL arası
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Ankara
İşin İli Muş
Yayın Tarihi 2 Ocak 2017
İhale Tarihi 15 Şubat 2017 14:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 

SULAMA İŞİ ALT YAPISI YAPTIRILACAKTIR

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Muş-Varto Alistan Mikrohavzası Sulama Alt Yapısı ve Muş-Hasköy Değirmendere Havzası Sulama Alt Yapısı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2016/605687
1-İdarenin
a) Adresi : Devlet Mahallesi, İnönü Bulvarı No: 16 06100 ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124545454 - 3124545305
c) Elektronik Posta Adresi :  
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 22.075,34 m PE 100 Boru Döşenmesi, 256 tane Sanat Yapısı yapılması, 19,66 km Uzunluğunda Servis Yolu Yapımı ve İşletilmesi işleri.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : MUŞ ili sınırları içerisinde ( DSİ 17.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/VAN)
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 400 (dörtyüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 601 Nolu Başkanlık Toplantı Salonu İnönü Bulvarı Yücetepe/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 15.02.2017 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzer iş olarak, 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan AIX Grubu işler kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

35.1.1 A. Değerlendirme “fiyat” ile “fiyat dışı unsur” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Fiyat puanı (FP) (70 PUAN)

Fiyat puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 70 formülü ile hesaplanacaktır.

Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat  puanı,

Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük  teklif fiyatı,

F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

A.2. Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDUP) (30 PUAN)

A.2.1 Kalite Nitelik Puanı  (KNP) (30 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan  kalite nitelik puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri  tabloda gösterilmiştir.  Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği  fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y)  hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan  tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık  basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Kalite nitelik puanlaması için örnek:

MVHS-05 iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat: 100,00 TL,

İsteklinin  toplam teklif fiyatı( F) : 2000,00  TL olsun,

Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel / F) x 100 = (100/2000) *100 =  20,00

Aşağıdaki tabloya  göre  isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı

% 8,00- % 12,00   arasında  olmadığı için puan alamayacaktır.

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA ESASLARI
TABLO
S.No İş Kalemi No. İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline (F) oranı Verilecek Kalite Nitelik Puanı (KNP)
1 MVHS-05 Ø250 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması % 8 (eşit) ile 12 (eşit) ve arasında ise 4,00
2 MVHS-06 Ø315 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması % 12 (eşit) ile 18 (eşit) ve arasında ise 6,00
3 MVHS-07 Ø315 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması % 4 (eşit) ile 5 (eşit) ve arasında ise 1,00
4 MVHS-09 Ø355 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması     % 4 (eşit) ile 6 (eşit) ve arasında ise 2,00
5 MVHS-11 Ø355 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması % 12 (eşit) ile 18 (eşit) ve arasında ise 6,00
6 MVHS-13 A Tipinde Tek Çıkışlı Sulama Hidrantlarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi       % 6 (eşit) ile 9 (eşit) ve arasında ise 3,00
7 MVHS-15 D Tipinde Tek Çıkışlı Sulama Hidrantlarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi % 5(eşit) ile 7 (eşit) ve arasında ise 2,00
8 MVHS-24 Su Alma Yapısı  % 4(eşit) ile 5 (eşit) ve arasında ise 1,00
9 MVHS-27 Stabilize Yol Yapılması % 4 (eşit) ile 5 (eşit) ve arasında ise 1,00
10 MVHS-28 Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere (C20) Beton Hazırlanması % 6 (eşit) ile 9 (eşit) ve arasında ise 3,00
11 MVHS-29 Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere (C25) Beton Hazırlanması % 4 (eşit) ile 5 (eşit) ve arasında ise 1,00
    TOPLAM 30,00

A.2.2 Fiyat Dışı Unsur Puanı;

Kalite Nitelik Puanı toplamıdır.

FDUP= KNP

A.3. Toplam Puan (TP):

Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanlarının toplamıdır.

TP= FP + FDUP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

 


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 526 Nolu Oda İnönü Bulvarı Yücetepe/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 526 Nolu Oda İnönü Bulvarı Yücetepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

1-İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N)= 1,00 (16/07/2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2-Geçici Teminatlar vekalet ya da ıslak imzalı yetki belgesi ile elden iade edilecektir, posta/kargo ile kesinlikle iade edilmeyecektir.

 

Cetvel Adı Miktar Birim
Ø110 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 120 metre
Ø140 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 136 metre
Ø200 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 485,32 metre
Ø200 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 184,68 metre
Ø250 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 6.665,3 metre
Ø315 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 6.895,04 metre
Ø315 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 1.674,69 metre
Ø315 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 796,76 metre
Ø355 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 1.509,31 metre
Ø355 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 229,24 metre
Ø355 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması 3.379 metre
Tek Çıkışlı Basit Su Vanalarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 23 adet
A Tipinde Tek Çıkışlı Sulama Hidrantlarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 95 adet
A Tipinde Tek Çıkışlı Sulama Hidrantlarının ve Ø100 Tahliye Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 8 adet
D Tipinde Tek Çıkışlı Sulama Hidrantlarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 71 adet
D Tipinde Tek Çıkışlı Sulama Hidrantlarının ve Ø100 Tahliye Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 7 adet
BSV Tipinde Tek Çıkışlı Sulama Hidrantlarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 18 adet
Zemin Üstü Ayrımda Ø140 Sürgülü Tevkif Vanasının ve Ø50 Vantuzların Temini, Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 2 adet
Zemin Üstü Ayrımda Ø200 Sürgülü Tevkif Vanasının ve Ø50 Vantuzların Temini, Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 3 adet
Zemin Üstü Ayrımda Ø300 Sürgülü Tevkif Vanasının ve Ø80 Vantuzların Temini, Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 2 adet
Ø80 Vantuzların Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 12 adet
Cazibeli Ara Tahliye Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 1 adet
Enerji Kırıcı Yapı 7 adet
Su Alma Yapısı 5 adet
Depo Yapılması 2 adet
Her cins zeminde kazı yapılması ve kazının depo veya dolguya konulması 28.313,14 metreküp
Stabilize Yol Yapılması 8.450 metreküp
Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere (C20) Beton Hazırlanması 2.716,42 metreküp
Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere (C25) Beton Hazırlanması 934,55 metreküp
S420a Betonarme Demirlerinin Hazırlanması ve Bükülüp Yerine Konması 6,16 ton
Çeşitli Demir İşleri Yapılması (Çifçi Arkı Priz Kapağı) 5.610 kilogram
Ocak Taşı İle İstifli Taş tahkimat Yapılması 162,52 metreküp
Servis Yolu Yapımı ve İşletilmesi 19,66 kilometre

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi