2012/83058 - Sulama Suyu Tesisi Yaptırılacaktır

İhale No 2012/83058
Sektör İnşaat, Peyzaj, Taahhüt
İdare Tokat Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat müdürlüğü
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Tokat
İşin İli Tokat
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 16 Temmuz 2012 09:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


SULAMA SUYU TESİSİ YAPTIRILACAKTIR
To ka t Ö ze l İda re si P la n P ro j e Ya t ırı m Ve İ nşa a t M üdürlüğ ü
Tokat Yeşilyurt Karagözgöllüalan Köyü Karadere Mahallesi Borulu Sulama Suyu Tesisi Yapım İşi yapım işi
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2012/83058
1-İda re nin
a) Adresi : GOP Bulvarı İmam Hatip Lisesi Karşısı No:29 -Tokat
b) Telefon ve faks numarası : 3562141268 - 3562121217
c) Elektronik Posta Adresi : planprojeyatiriminsaat@ttmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu y a pı m i şin in
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Karagözgöllüalan Köyü/Yeşilyurt
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Tokat İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Toplantı Odası (GOP Bulvarı İmam Hatip Lisesi Karşısı No:29)
b) Tarihi ve saati : 16.07.2012 - 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili
Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. b) Teknik Personel:
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 Şantiye Şefi Ziraat veya İnşaat Mühendisi En az 2Yıl Deneyimli
1 Şantiye İnşaat teknikeri veya Topoğraf En az 2Yıl Deneyimli
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Cinsi Adedi
Kamyon 1
Su Tankı 1
Betoniyer 1
Traktör 1
Kazıcı Kepçe 1
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan A /IX Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Ziraat Mühendisliğinin Tarımsal Yapılar ve Sulama (Kültür teknik), veya Ziraat Fakültelerinin diğer Bölüm Mezunlarından ihale konusu işle ile ilgili olarak İş Deneyimini gösteren tevsik edici belge sahibi Ziraat Mühendisleri.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tokat İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Toplantı Odası (GOP Bulvarı İmam Hatip Lisesi Karşısı No:29) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tokat İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Toplantı Odası (GOP Bulvarı İmam Hatip Lisesi Karşısı No:29) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Cetvel Adı Miktar Birim
TAŞ NAKLİ 2,708 TON
BORU NAKLİ 35,770 TON
ÇİMENTO NAKLİ 11,213 TON
DEMİR NAKLİ 1,071 TON
KUM ÇAKIL NAKLİ 83,492 TON
MOLOZ,BLOKAJ,K.TAŞ,BALAST,KALD.TAŞININ YÜKLEME VE BOŞALTILMASI 1,489 M3
EL İLE HER CİNS ZEMİN HENDEK DOLGUSU YAPILMASI 1.548,530 M3
EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI,SER.DÜZ.BOŞLUKL.DOLDURULMASI 12,513 M3
EL İLE YUMUŞAK KÜSKÜLÜK KAZILMASI,SER.DÜZ.BOŞL.DOLDURULMASI 6,257 M3
EL İLE SERT KÜSKÜLÜK KAZILMASI,SER.DÜZ.BOŞL.DOLDURULMASI 3,754 M3
EL VEYA KOMPRESÖRLE PATLAYICI MADDE KULLANMADAN YUMUŞAK KAYA KAZILMASI 2,503 M3
EL İLE HER DERİNLİKTE YUMUŞAK VE SERT TOPRAKTA GENİŞ DERİN KAZI YAPILMASI 12,122 M3
EL İLE HER DERİNLİKTE YUMUŞAK VE SERT KÜSKÜLÜK ZEMİNDE GENİŞ DERİN KAZI YAPILMASI 9,091 M3
EL VEYA KOMPR.VE PATLAYICI MADDE KULL.HER DERİNLİKTE YUMUŞAK KAYADA GENİŞ DERİN KAZI YAPILMASI 6,061 M3
EL VEYA KOMPR.VE PATLAYICI MADDE KULL.HER DERİNLİKTE SERT KAYADA GENİŞ DERİN KAZI YAPILMASI 3,030 M3
KAYADAN GAYRİ ZEMİNDE KAPLAMA BETONU ALTI HAZIRLANMASI 25,740 M3
MAKİNA İLE DAR DERİN YUMUŞAK,SERT TOPRAĞIN KAZ..(SER.DÜZ.HARİÇ) 1.814,400 M3
MAK.İLE DAR DERİN YUM.SERT KÜSKÜLÜK ZEMİNİN KAZ.(SER.DÜZ.HARİÇ) 907,200 M3
MAK.İLE PATLAYICISIZ DAR DERİN YUM.KAYA,BAT.BALÇIK KAZ.(SER.DOL.DÜZ.HARİÇ) 302,400 M3
EL İLE YAP.HENDEK DOLGUSU ÜSTÜNÜN MAK.İLE DOLDURULMASI 1.209,600 M3
EL İLE SERME (KIRMATAŞ,KUM,ÇAKIL VE BENZERİ MALZEME) 3,024 M3
C12/15 (250DZ)DEMİRSİZ BET.(MAK.İLE HAZIRL.ELENMİŞ KUM ÇAKIL,TULUMBA SUYU KULL.) 15,071 M3
300 DOZLU DEMİRSİZ BETON (MAKİNA İLE HAZIRLANMIŞ ELENMİŞ KUM ÇAKIL VE TULUMBA SULU KULLANILDIĞINDA) 10,177 M3
DEMİRLİ BS.14 (B.160) BETONU (MAKİNA İLE HAZIR. ELENMİŞ KUM, ÇAKIL VE TULUMBA SUYU KULLANILDIĞINDA) 14,639 M3
KANAL TOP.BETONU TESV.DÖKÜM,MUHAFAZA İTİNA ZAMMI. (SICAKTAN MUHAFAZA SU İLE YAPILIRSA) 22,860 M2
KANAL TOPLAMA BETONU KÜÇÜK KESİT ZAMMI F = ((0.200 - A ) X 85.35) İHALE FİYATI 2,430 M2
OCAK TAŞI İLE BLOKAJ 1,354 M3
DÜZ YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI 195,810 M2
ÇAP =8-12 MM'LİK İNCE B.A.DEMİRLERİNİN BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI 0,506 TON
ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI 495,000 KG
HER TÜRLÜ TARLA PRİZ KAPAĞI YAPILMASI, BOYANMASI,YERİNE KONULMASI 70,000 KG
DEMİR İMALT. 1KAT SÜLYEN 2KAT YAĞLIBOYA BOYANMASI 36,050 M2
ø 100 MM FLANŞLI BORU BAŞ.PLASTİK CONTA İLE BAĞLANMASI 14,000 AD
ø 280 MM PVC BORU BAŞININ BAĞLANMASI 4.320,000 MT
ø 280 MM 6 ATM BASINÇ DAY.GEÇME MUFLU PVC BORU DÖŞENMESİ 4.320,000 MT
HER ÇAPTA PVC BORU ÖZEL PARÇALARININ DÖŞENMESİ (BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ) 578,000 KG
ø 250 MM 10 ATÜ BASINÇ DAY.FONT VOLANLI VANAL.YERİNE KONMASI 1,000 AD
ø 100 MM 10 ATÜ BASINÇ DAY.FONT VOLANLI VANAL.YERİNE KONMASI 7,000 AD
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi